1515
Moment Group AB: Moment Group offentliggör oreviderad likviditetsprognos

Moment Group offentliggör oreviderad likviditetsprognos för de kommande 12 månaderna som bolaget har delgivit parter i förhandlingarna om en principöverenskommelse om långsiktig finansiering

Den 13 november 2020 meddelade bolaget att Moment Groups ledning bedömer att den tidigare aviserade risken för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 kvarstår. Intensiva förhandlingar förs med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare för att säkerställa tillgången till rörelsekapital och därigenom undvika den prognostiserade likviditetsbristen. Vidare har bolaget utrett möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering.

Under pågående förhandlingar har bolaget bedömt att det varit nödvändigt att delge parterna bolagsspecifik information som inte tidigare offentliggjorts till marknaden och bolaget har delgivit parterna en oreviderad likviditetsprognos för perioden november 2020 till oktober 2021 som visar bolagets uppskattade rörelsekapitalbehov och prognostiserade intjäning. Bolaget har i sina antaganden för prognosen utgått från att verksamheten kan återstarta med sommarteater i en "Corona-anpassad" miljö och att verksamheterna inom koncernen kan återgå till det normala under hösten 2021. Detta i kombination med antaganden om statliga stödpaket som presenterats har styrelsen bedömt att koncernens rörelsekapitalbehov för de kommande 12 månaderna uppgår till 68 miljoner kronor. Det är viktade antaganden som ligger bakom denna bedömning, vilken bedömning är förenad med osäkerhetsfaktorn och risken kopplat till hur länge coronapandemin påverkar koncernens verksamhet. Alla prognossiffror är preliminära och har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor.

Moment Group offentliggör enbart likviditetsprognosen till följd av att informationen lämnats som en del i förhandlingarna för att söka säkra långsiktig finansiering och åtar sig således ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera likviditetsprognosen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Bolaget kommer offentliggöra närmare information om förhandlingarna och en ev. framförhandlad principöverenskommelse så snart bolaget har mer information därom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 klockan 00.45 CET.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Moment Groups nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden relaterade till vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som "avser", "uppskattar", "förväntar", "planerar", "kan" och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. Även om Moment Group anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar, kan bolaget inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådan risk och osäkerhet innefattar men är inte begränsade till följande: Moment Groups framtida affärsutveckling, den förväntade återöppningen av bolagets verksamhetsgrenar, förväntningen om det antal besökare och kunder som verksamheten kommer attrahera och Moment Groups förmåga att generera intäkter. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Moment Group åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?