Annons
Kommuniké från årsstämman i Söder Sportfiske AB

Vid dagens årsstämma i Söder Sportfiske AB, org.nr. 556656-9447, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.

Årsstämman beslutade om:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
  • Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.
  • Ett årligt styrelsearvode om 65 000 kronor till styrelsens ordförande och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ett årligt arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 10 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Omval av Josephine Salenstedt, Petter Hedborg, David Granath, Henrik Sandahl och Nicklas Jonsson samt nyval av Jonathan Sundqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Omval av Josephine Salenstedt till styrelseordförande.
  • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt femton (15) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera