1515
Moment Group AB: Nya villkor för Moment Groups utestående obligationslån har trätt i kraft och bolagets eget kapital stärks därmed med 100 miljoner kronor

Samtliga villkorsändringar för Moment Groups utestående obligationslån är per den 29 mars 2021 uppfyllda och tillhörande emissioner har nu registrerats hos Bolagsverket. Detta innebär att de nya villkoren för obligationen trätt i kraft vilket var den sista pusselbiten i den finansieringslösning som kom på plats den 27 november 2020. Nämnda finansieringslösning säkrade bolagets överlevnad och innebar bland annat att obligationen skrivs ned med 100 miljoner kronor samtidigt som förfallodagen flyttas tre år framåt i tiden till den 28 mars 2024. I samma finansieringslösning ingick även de två nyemissioner av aktier som tillförde bolaget 53 miljoner kronor före emissionskostnader och vars utfall offentliggjordes den 16 mars.

- Det känns mycket bra att alla delar i den finansieringslösning vi förhandlade fram i november nu är på plats och att vår balansräkning med detta stärkts rejält. Nu ser vi fram emot den utmanande men också hoppfulla tid vi har framför oss och vi fortsätter arbetet med att planera för att på bästa sätt öppna upp alla våra verksamheter så snart restriktionerna släpper, säger Martin du Hane, tf VD/Koncernchef Moment Group.

 

Nedan följer fakta om villkorsändringen av obligationen:

Den 21 januari 2021 offentliggjorde Moment Group att det skriftliga förfarandet under bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen") löpt ut och att bolaget kunde meddela att de erhållit tillräcklig majoritet från obligationsinnehavarna för godkännande av den föreslagna villkorsändringen av Obligationen.

Villkorsändringen var villkorad av att, och följaktligen ska inte villkoren träda i kraft förrän:

Moment Group ingått avtal om upptagande av skuld enligt ett låneavtal om 47 miljoner kronor ("Låneavtalet") som efter genomförd emission amorterats med 12 msek,
 

  • att säkerhet ställs tillsammans med särskilda koncernbolag, med första prioritet, över materiella tillgångar inom gruppen baserat på Låneavtalet ("Säkerhetsavtalen"),
 
  • att Säkerhetsavtalen och att vissa dotterbolag i koncernen ingår borgensåtagande för återstående belopp under Obligationen (med vissa sedvanliga begränsningar), och
 
  • att extra bolagsstämma i bolaget beslutar om att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 33,0 miljoner kronor till befintliga aktieägare, en riktad emission av aktier om cirka 20,1 miljoner kronor till nya investerare och obligationsinnehavare i Obligationen samt en riktad emission av 76 239 268 teckningsoptioner tillobligationsinnehavare i Obligationen att utges vederlagsfritt samt att dessa emissioner därefter registreras inom två månader från datumet för tilldelning till relevanta tecknar under respektive emission.
Samtliga ovan nämnda villkor är nu uppfyllda vilket innebär att de nya villkoren för Obligationen nu trätt i kraft.

Villkorsändringen för Obligationen avser, bland annat, en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 100 miljoner kronor genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 28 mars 2024 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021), godkännande av avstående från att tillämpa rättigheterna enligt klausulen 14.5 (Financial Indebtedness) och klausulen 14.6 (Negative Pledge) i nya villkoren till följd Låneavtalet och ställandet av säkerhet under Säkerhetsavtalen samt ändring och ersättande av klausul 11.3(a) (Voluntary Total Redemption (Call Option)) i nya villkoren för att möjliggöra nedskrivningen.

Som en del av villkorsändringen åtar sig Moment Group även att inte utge någon utdelning eller genomföra annan värdeöverföring till bolagets aktieägare under tiden innan Obligationen förfallit till betalning samt godtar vissa restriktioner avseende möjligheten att avyttra dotterbolag eller genomföra andra avyttringar av tillgångar. Kvarstående belopp av Obligationen, efter nedskrivning, är säkerställd genom säkerhet, i andra hand till förmån för obligationsinnehavarna, över de pantsatta tillgångarna under Säkerhetsavtalen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef Moment Group
martin.duHane@momentgroup.com,0721-64 85 65

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 klockan 09.50 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?