1515
Annons
SWECO: Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

Sweco AB kallar till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 kl. 15:00 på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm.

Kallelsen, som i dess helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Swecos webbplats www.swecogroup.com, kommer på fredagen den 18 mars 2022 vara införd i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 11 april 2022 (avstämningsdagen) och (ii) anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 13 april 2022 under adress Sweco AB, "Sweco Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00 eller via Swecos webbplats www.swecogroup.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman enligt ovan, även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen (måndagen den 11 april 2022). Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3.Val av två justeringspersoner

4.Upprättande och godkännande av röstlängd

5.Godkännande av dagordning

6.Fråga om stämman behörigen sammankallats

7.Verkställande direktörens anförande

8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021

9.Beslut om

a)        fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncern-balansräkningen

b)        disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

c)         ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman 

11.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

13.Val av revisor

14.Framläggande och godkännande av ersättningsrapport 2021

15.Beslut om

a)        införande av Aktiebonusprogram 2022, och

b)        överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet

16.Beslut om

a)        införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2022, och

b)        överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet

17.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om

a)        förvärv av egna aktier, och

b)        överlåtelse av egna aktier

18. Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?