1515
Beslut på BioInvents årsstämma 2020

Lund, Sverige - 28 maj 2020 - BioInvent International AB (publ) ("BioInvent") (OMXS:BINV)

På BioInvents årsstämma den 28 maj valdes Kristoffer Bissessar till ny styrelseledamot samt omvaldes styrelseledamöterna Dharminder Chahal, An van Es Johansson, Leonard Kruimer och Bernd Seizinger.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2019 samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av styrelseledamöterna Dharminder Chahal, An van Es Johansson, Leonard Kruimer och Bernd Seizinger samt nyval av Kristoffer Bissessar. Leonard Kruimer valdes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KMPG AB omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod om två år, med Linda Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 682 500 kronor till styrelsens ordförande och med 305 500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om 57 500 kronor till revisionsutskottets ordförande, om 46 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och om 57 500 kr till ordförande i Scientific Committee samt att särskild ersättning för arbete i ersättningsutskottet inte ska utgå. Arvode för utskottsarbete ska dock inte utgå till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen i förhållande till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om kontoföring av finansiella instrument, samt anpassa aktiekapitalets gränser.

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i kliniska fas l/ll-studier för behandling av hematologisk cancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T[TM] identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

 
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?