1515
Annons
Kallelse till extra bolagsstämma K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 oktober 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 8 oktober 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 september 2021, och
  • dels senast torsdagen den 7 oktober 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Bolagsstämma") eller per e-post till adressen k2a@lindahl.se.Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.k2a.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 7 oktober 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 4 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.k2a.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 18 977 860 aktier, varav 1 804 800 preferensaktier, 2 120 928 stamaktier av serie A, 13 690 900 stamaktier av serie B och 1 361 232 stamaktier av serie D. Aktierna motsvarar 38 066 212 röster, varav 1 804 800 hänför sig till preferensaktier, 21 209 280 till stamaktier av serie A, 13 690 900 till stamaktier av serie B och 1 361 232 till stamaktier av serie D.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om fondemission med utgivande av nya stamaktier
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid bolagsstämman, eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 - Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Lars Erik Blom, LK Finans AB eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om fondemission med utgivande av nya stamaktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt aktiekapital och antal aktier samt för att underlätta handeln i Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas med 429 326 500 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. 68 692 240 nya stamaktier, varav 8 483 712 stamaktier av serie A, 54 763 600 stamaktier av serie B och 5 444 928 stamaktier av serie D, ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet varvid en (1) gammal stamaktie ska berättiga till fyra (4) nya stamaktier av samma serie. Nya stamaktier som ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
3. Avstämningsdag för deltagande i fondemissionen ska vara den sjätte bankdagen efter det att Bolagsverket registrerat fondemissionen.
4. Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen.
5. De nya stamaktierna av serie A och serie D ska omfattas av omvandlingsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning.
6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 på dagordningen.

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslaget innebär att punkten 4 "Aktiekapital" ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor till lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor. Den nya lydelsen framgår nedan.

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor."

Förslaget innebär vidare att punkten 5.1 "Antal aktier och aktieslag" ändras så att första meningen avseende gränser för antal aktier ändras från lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 till lägst 80 000 000 och högst 320 000 000. Den nya lydelsen av första meningen i 5.1 i bolagsordningen framgår nedan.

"Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000."

Förslaget innebär även att sista stycket i punkten 5.6 "Rättigheter vid emissioner etc." ändras på så sätt att det görs ett förtydligande av språklig karaktär. Den nya lydelsen framgår nedan.

Nuvarande Föreslagen lydelse
lydelse
Ökning av Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av
aktiekapitalet aktier får ske genom utgivande av stamaktier och
genom preferensaktier, varvid, om både stamaktier av serie A,
fondemission med serie B och serie D tidigare utgivits, det inbördes
utgivande av förhållandet mellan de stamaktier av serie A, serie B och
aktier får ske serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna
genom utgivande stamaktier av serie A, serie B och serie D ska vara
av stamaktier oförändrat. Endast stamaktieägare ska ha rätt till aktier
och som ges ut genom fondemission. Finns såväl stamaktier av
preferensaktier, serie A, serie B och serie D utgivna fördelas fondaktierna,
varvid, om både om utgivandet sker av stamaktier, mellan stamaktieägarna i
stamaktier av förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som
serie A, serie B de förut äger och, om utgivandet sker av preferensaktier,
och serie D mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal
tidigare stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte
utgivits, det innebära någon inskränkning i möjligheten att genom
inbördes fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
förhållandet ge ut aktier av nytt slag.
mellan de
stamaktier av
serie A, serie B
och serie D som
ges ut genom
fondemissionen
och redan
utgivna
stamaktier av
serie A, serie B
och serie D ska
vara oförändrat.
Endast
stamaktieägare
ska ha rätt till
aktier som ges
ut genom
fondemission.
Finns såväl
stamaktier av
serie A, serie B
och serie D
utgivna fördelas
fondaktierna
oavsett om
utgivandet sker
av stamaktier
eller
preferensaktier
mellan
stamaktieägarna
i förhållande
till det antal
stamaktier som
de förut äger.
Det föregående
ska inte
innebära någon
inskränkning i
möjligheten att
genom
fondemission,
efter
erforderlig
ändring av
bolagsordningen,
ge ut aktier av
nytt slag.

Förslaget är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om fondemission i enlighet med punkt 6 på dagordningen.Beslut i enlighet med styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Bolagsstämma") eller per e-post till adressen k2a@lindahl.se.Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.k2a.se och på Bolagets kontor med adress Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.k2a.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________
Stockholm i september 2021

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?