1515
BioInvent International AB: Beslut på BioInvents årsstämma 2021

Lund, Sverige, den 29 april 2021 - På årsstämman i BioInvent International AB (publ) ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: BINV) valdes Vincent Ossipow till ny styrelseledamot samt omvaldes styrelseledamöterna Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, Thomas Hecht, Leonard Kruimer och Bernd Seizinger.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2020 samt att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av styrelseledamöterna Kristoffer Bissessar, Dharminder Chahal, Thomas Hecht, Leonard Kruimer och Bernd Seizinger samt nyval av Vincent Ossipow. Leonard Kruimer omvaldes till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 682 500 kronor till styrelsens ordförande och med 325 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver beslutades om arvode om (i) 70 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kr till övriga medlemmar av revisionsutskottet, (ii) 35 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kr till övriga medlemmar av ersättningsutskottet, samt (iii) 70 000 kr till ordförande i Scientific Committee och 50 000 kr till övriga medlemmar i Scientific Committee.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens förslag till rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning.

Slutligen bemyndigade årsstämman styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om emission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte medföra en utspädningseffekt på mer än 20 procent av det registrerade aktiekapitalet efter genomförd emission. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bioinvent.com.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för immunterapibehandling av cancer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas I/II-studier, avsedda för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander                                                            
Senior Director Investor Relations                                    
046 286 85 50                                                                              
cecilia.hofvander@bioinvent.com                                    

BioInvent International AB (publ)
Org nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2021 kl.11.10 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?