1515
Frill Holding AB publicerar bokslutskommuniké 2020

STOCKHOLM, 26 februari, 2021 08:00 CET

Detta pressmeddelande och dess innehåll omfattas av EU-förordningar om marknadsmissbruk.

I december 2020 slutförde Frill Holding förvärvet av Bezzt AB och initierade en strategi som kommer att stärka företaget och de varumärken som är kopplade till det.  Förvärvet redovisas enligt principerna för omvänt förvärv, där Bezzt ses som den redovisningsmässiga förvärvaren och Frill Holding som den förvärvande parten. Efter förvärvet äger aktieägarna i Bezzt AB 53% av aktierna i Frill Holding och tidigare aktieägare i Frill äger 47% av aktierna i bolaget. Presenterad information i koncernredovisningen utgörs därför, fram till förvärvsdagen den 15 december 2020, av siffror kopplade till Bezzt-koncernen. Resultat från Frill Holding-koncernen medräknas i resultaträkningen endast från den 15 december 2020. Koncernens jämförelseår utgörs alltså av Bezzt AB.  Samtliga upplysningar kopplade till moderbolaget avser det legala moderbolaget Frill Holding AB.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

Juli-december 2020
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 108 TSEK (4)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -678 TSEK (-104)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 25 800 TSEK (28)
 • Resultat per aktie uppgick till 0 kr (0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -379 TSEK (-176)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 210 TSEK (18)
Januari-december 2020
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 108 TSEK (4)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -678 TSEK (-104)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 25 800 TSEK (28)
 • Resultat per aktie uppgick till 0 kr (0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -379 TSEK (-176)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 210 TSEK (18)
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret

 

JANUARI-DECEMBER - VERKSAMHETEN I KORTHET

Frill har under året fortsatt att stärka sin position på olika marknader, med fokus på de säljkanaler där Frills värdeerbjudande är extra attraktivt, inom t.ex. skolor, universitet, idrottsanläggningar och företagskontor. Frill har även initierat en ny strategi för att bredda företagets produktportfölj och skala upp nya och befintliga säljkanaler för existerande och kommande varumärken. Genom en balans mellan innovativa och marknadsnära affärsprojekt och etablerade verksamheter med stabil intjäningspotential kommer Frill inta en ledande position inom segmentet functional foods.

Ny strategi har initierats
Förvärvsstrategi har initierats genom första förvärvet av Bezzt AB.
 • Produktportföljen har breddats genom förvärv och nya produkter.
 • Frill har intagit en aktiv roll för att driva en konsolidering av den fragmenterade marknaden inom functional foods.
 • Frill kommer utveckla och skala upp försäljningen av nya produkter och varumärken.
Försäljning och Covid-19
Försäljningen hos existerande återförsäljare har påverkats av pandemin på ett blandat sätt, med högre försäljning i stormarknader utanför städer och lägre försäljning i centrala butiker och caféer.
 • Onlineförsäljningen har ökat kraftigt.
 • Försäljning i kanaler som företagskontor, skolor, caféer och sportanläggningar har bromsats av restriktioner, framför allt i Storbritannien och USA.
Marknadsföring
Frills artiklar om kostfibrers hälsofördelar har publicerats på intranätet hos Kaiser Permanente, ett av USA's största sjukvårdsföretag.
 • Lyckad marknadsföringskampanj har genomförts med Mathem.se.
 • Styrelseledamot och tidigare VD Khosro Ezaz-Nikpay har ingått avtal med internationellt förlag för publicering av bok om fibrer och dess hälsofördelar. Boken planeras att lanseras under första halvåret 2021.
Nya produkter och säkrad produktionskapacitet
En sötare och krämigare produktlinje av Frill har utvecklats med hjälp av ett prebiotiskt sötningsmedel. Lansering under våren 2021.
 • Samarbete med en produktionsanläggning för Frill inom EU har upprättats för att säkerställa att vår verksamhet inte riskerar förhöjda kostnader med anledning av Brexit.
 • Hög produktionskapacitet för Bezzt of Natures produkter har säkrats i en produktionsanläggning i Sverige.
 • En ny produktlinje av godispåsar baserade på honung, alger och kostfibrer har utvecklats under varumärket Bezzt. Lansering kvartal 1, 2021.
 • En ny produktlinje av bars och chokladkakor baserade på havre, honung och ärt- eller mjölkprotein har utvecklats för lansering under kvartal 2, 2021.
 • En ny produktlinje av chokladgodis i portionspåsar har utvecklats och kommer lanseras under kvartal 3-4, 2021.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Exklusivt nordiskt försäljningsavtal med Bacoccoli 

Frill Holding har den 16 februari 2021 ingått ett exklusivt distributionsavtal för försäljning och marknadsföring av italienska Bacoccolis produkter i Norden. Avtalet som breddar Frills produktportfölj innebär exklusiv rätt till försäljning av Bacoccolis produktportfölj i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Avtalet är femårigt och förlängs därefter med ett år i taget. I Bacoccolis portfölj finns flera produkter som kommer lanseras under året. I produktsortimentet ingår kallpressad extra jungfruolivolja av högsta kvalitet. Utöver detta planeras även lansering av högkvalitativ pasta, choklad och konserverad tryffel. Alla Bacoccolis produkter kommer från Umbrien.

Ändringar i ledningen och styrelsen

Den 23 februari tillträdde Peter Blom som VD och koncernchef för Frill Holding AB, tidigare styrelseordförande. Tidigare VD Nici Ferber tillträdde som VD i Bezzt AB. Fram tills bolagsstämma 18 maj 2021 är Anna Hällöv t.f. styrelseordförande, tidigare styrelseledamot.

Aktiekapital och aktieslag

På extra bolagsstämman den 15 december fattades beslut om att genomföra förvärvet av Bezzt AB via en apportemission som betalas genom en nyemission av aktier i Frill Holding. Detta medför att bolagets aktiekapital har ökat med 3 728 058,10 kronor genom emission av 74 561 162 nya aktier. Registrering av apportemissionen har skett efter årets utgång. På den extra bolagsstämman beslutades även om att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets olika aktieslag avskaffades så att bolaget endast har ett aktieslag och att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Även denna ändring registrerades efter årets utgång.

 

KOMMENTAR AV VD PETER BLOM

2020 var ett intensivt år för Frill. Bolaget har på kort tid gått från att vara ett enproduktsbolag till ett företag med en ny strategi med bred produktutveckling och marknadsföring av produkter inom Functional Foods. Nya Frill kommer genomföra betydande förändringar för att bli ett ledande företag inom Functional Foods i Norden. Vi har en tydlig strategi för att växa både organiskt och genom förvärv. Under 2021 kommer vi öka vår geografiska närvaro i Norden och utveckla och stärka våra positioner inom intressanta produktkategorier. Vidare har Frill genom förvärvet av Bezzt AB initierat sin nya strategi som fokuserar på att bygga upp en bred produktportfölj inom funktionella livsmedel genom både förvärv och egen produktutveckling. Förvärvet av Bezzt AB har gett bolaget en stark position att skala upp sin försäljning i ytterligare kanaler som möjliggörs av Bezzt of Natures nya produktgrupper. Förvärvet av Bezzt AB genomfördes i december 2020 och markerade starten på Frills kommande expansiva resa under 2021.

Vår målsättning är att vara ett ledande Functional Foods-företag i Norden innan utgången av 2023. Det kommer finnas utmaningar men jag är övertygad om att vi kommer nå vårt mål.

Vi ser en ökad efterfrågan på hälsosamma, funktionella och kvalitativa produkter och tror att denna trend kommer att vara fortsatt stark i många år framöver. En stor majoritet av konsumenterna gör aktiva val bland livsmedel för att förebygga hälsoproblem, och medvetenheten om hälsa och hur vår konsumtion påverkar den fortsätter att öka. Denna ökade efterfrågan, i kombination med att konsumenter i hög grad är öppna för att testa nya varumärken, sätter Frill med en växande produktportfölj i en attraktiv position. Konsumenter vill i allt högre grad ha livsmedel som är hälsosamma och av hög kvalitet. Detta gör att trovärdighet till både varumärket samt produkternas faktiska innehåll är viktigt. Den nordiska marknaden inom functional foods omsätter idag över 100 miljarder SEK.

Mot denna bakgrund ser vi några spännande år framför oss. Genom att lansera och bygga upp försäljningen av produkter med stabil intjäningspotential samt innovativa produktprojekt med låg risk och kort tid till marknaden, kommer bolaget inta en stark position. Frill har den organisatoriska kapaciteten för att driva en konsolidering, tillsammans med en stark plattform för produktutveckling. Frill är ett spännande "turn around"-bolag med innovativa projekt och goda förutsättningar att få ett positivt kassaflöde. Genom lägre kostnader, förvärv och nya produkter på marknaden har Frill goda möjligheter för en stark tillväxt under kommande år. Ambitionen för Frill är att addera ytterligare projekt genom förvärv av bolag och produkträttigheter. En vidareutveckling av de förvärvade bolagen och att skapa synergier dem emellan, blir ytterligare en faktor för ekonomisk framgång. Det finns ett stort antal intressanta bolag och produkter på den fragmenterade functional foods-marknaden. Frill kommer skapa mervärde genom sitt internationella nätverk och sin erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt.

Peter Blom, VD och koncernchef

 

Om Frill Holding AB

Frill Holding AB är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Bolagets första produkter är Frill, ett genuint hälsosamt mellanmål gjort på frukt och grönsaker, Add Ice Cream, en hälsosam glass som levererar funktionella fördelar som proteiner och vitaminer, Bacoccoli, högkvalitativa produkter som olja, pasta och choklad från Italien samt Bezzt of Nature, hälsosamma och funktionella produkter baserade på honung, kostfibrer, alger och havre. Frill Holding skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd och hälsosam kost till konsumenterna. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn FRILL B. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Frill Holding-koncernen består av fem bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd. (UK), Frill Inc. (USA) och Bezzt AB.

Denna information är sådan information Frill Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig¬görande den 26 februari 2021 klockan 08.00.

Pressinformation

För ytterligare information, se www.frillholding.com

Eller kontakta VD Peter Blom, mobil +46 706-555-698 eller peter.blom@frill.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?