1515
Annons
Kallelse till årsstämma i Safello Group AB (publ) 27 april 2022

Stockholm den 28 mars 2022 | Aktieägarna i Safello Group AB (publ), 556892-3550 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. 

Styrelsen för Safello Group AB har beslutat att årsstämman ska genomföras genom s.k. poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt därmed endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar per post i den ordning som föreskrivs nedan, med stöd av Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Verkställande direktör Frank Schuil och CFO Johan Edin kommer att hålla ett digitalt live-anförande och kommentera räkenskapsåret 2021 inför årsstämman. Anförandet kommer att hållas kl. 13.00 den 20 april 2022 och en länk för tillgång till anförandet kommer att läggas ut på Bolagets webbplats, https://safello.com. Anförandet utgör inte en del av den formella årsstämman.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 21 april 2022, 
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste för att kunna delta i årsstämman, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, begära hos förvaltaren att föras in i aktieboken hos Euroclear (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast torsdagen den 21 april 2022. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ i Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://safello.com samt på Bolagets kontor, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm. 

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Safello Group AB (publ), Att. AGM, c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till agm@safello.com.Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets kontor (adress enligt ovan), Bolagets webbplats, https://safello.com och sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För frågor om årsstämman eller för att få formulär för poströstning skickat per post eller e-post, vänligen kontakta Bolaget på agm@safello.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. (a-g) Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen styrelsens ordförande Jacob Jacobsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. 

Förslag till val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Styrelsen föreslår att Johan Edin, CFO, utses till person att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för honom, den som verkställande direktören istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmannen.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 och att disponibla medel enligt den fastställda balansräkningen, uppgående till
67 130 358 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt till styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget) för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Föreslås att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 11a-g)

Föreslås årsstämman att besluta om omval av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

1. Frank Schuil
2. Jacob Jacobsson
3. Sepehr Alavi
4. Knut Pedersen
5. Johan Lorenzen 

Föreslås vidare att: 

6. Jacob Jacobsson omväljs som styrelsens ordförande.

Föreslås vidare att: 

7. WeAudit Sweden AB omväljs som Bolagets revisor med Mikael Klöver som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna (punkt 12)

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder anställda och konsulter i Bolaget att teckna teckningsoptioner i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma anställda och konsulter i Bolaget. Bolagets styrelseledamöter ska, med undantag för Frank Schuil som är VD i Bolaget och därmed omfattas av det föreslagna programmet i egenskap av anställd, inte tilldelas teckningsoptioner. 

Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om:
(i) att införa ett incitamentsprogram, samt
(ii) en riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner till anställda och konsulter i Bolaget.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande. Då teckningsoptionerna dels tecknas av deltagarna till marknadsvärde och dels förutsätter en positiv aktiekursutveckling för Bolaget uppställs inga prestationskriterier för utnyttjandet.

Emission av teckningsoptioner 2022/2025

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående villkor.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut

Bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner.

Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och konsulter i Bolaget.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom ett incitamentsprogram skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Teckningstid

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden från och med den 14 maj 2022 till och med den 8 juni 2022.

Överteckning

Överteckning ska inte kunna ske.

Teckningskurs och betalning

Teckningsoptionerna ska emitteras till deltagarna i programmet med den maximala tilldelning som framgår under punkten "Tilldelning" nedan. Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris såsom närmare beskrivs under punkten "Pris och värdering" nedan. Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant till Bolagets bankkonto senast den 15 juni 2022.

Pris och värdering

Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris och priset (optionspremien) ska bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska utföras av en oberoende rådgivare. Teckningsoptionernas preliminära marknadspris har, enligt en värdering utförd av en oberoende rådgivare,  baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 8,60 kronor (stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 23 mars 2022), fastställts till 2,98 kronor per teckningsoption vid antagande av en teckningskurs om 12,90 kronor per aktie. Vid den preliminära värderingen har den oberoende rådgivaren utgått ifrån en riskfri ränta om 0 procent, en volatilitet om
70 procent och en genomsnittlig förväntad utdelning om 0 procent under löptiden. Marknadspriset bestäms slutligen i anslutning till teckningsperioden för teckningsoptionerna utifrån Referenskursen (såsom beskrivs under punkten "Villkor för teckningsoptionerna" (ii) nedan).

Villkor för teckningsoptionerna

(i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

(ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar
150 procent av Referenskursen (såsom definierat nedan). 

"Referenskursen" uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den
9 maj 2022 till och med den 13 maj 2022 och Referenskursen och teckningspriset beräknat i enlighet med ovan ska avrundas till närmaste 0,01 kronor, varav 0,005 kronor ska avrundas nedåt. Styrelsen ska ha rätt att senarelägga tidsperioden för avläsning av Referenskursen om en oberoende rådgivare bedömer att kursutvecklingen under teckningsperioden för teckningsoptionerna medför att värderingen av teckningsoptionerna som baserades på avläsningsperioden som slutar den 13 maj 2022 avviker från marknadsvärdet av teckningsoptionerna under teckningsperioden. 

(iii) Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den 15 juni 2025 till och med den 15 september 2025. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

(iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

(v) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor (adress enligt ovan) och kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 350 000 teckningsoptioner ökas med 17 500 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av teckningsoptionerna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att företa smärre justeringar av beslutet fattat vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tilldelning

Tilldelning av teckningsoptioner ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer.

(i) Bolagets VD (grupp 1) får tilldelas högst 150 000 teckningsoptioner, deltagare tillhörande grupp 2 får tilldelas högst 100 000 teckningsoptioner var, deltagare tillhörande grupp 3 får tilldelas högst 20 000 teckningsoptioner var och deltagare tillhörande grupp 4 får tilldelas högst 10 000 teckningsoptioner var. Det maximala antalet teckningsoptioner som tilldelas deltagarna får dock inte överstiga 350 000 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter ska, med undantag för Frank Schuil som är VD i Bolaget, inte tilldelas teckningsoptioner. 

(ii) Tilldelning av teckningsoptioner ska ske senast den 15 juni 2022, eller om styrelsen beslutar om att förlänga tiden för teckning och betalning, den senare dag för tilldelning som styrelsen beslutar. Tilldelning får endast ske i den utsträckning det totala antalet teckningsoptioner enligt programmet inte överstiger 350 000 teckningsoptioner. Den sista dagen för tilldelning enligt denna punkt (ii) gäller dock inte för teckningsoptioner som återköpts enligt punkt (v).

(iii) Om någon person som har tilldelats en rätt att teckna teckningsoptioner inte vill teckna sin fulla andel ska dennes icke-tecknade teckningsoptioner kunna erbjudas till andra befintliga och nyanställda personer som ingår i de kategorier som anges i punkten (i) ovan. Det högsta antal sådana ytterligare teckningsoptioner som får tilldelas till vardera deltagare inom respektive grupp ska motsvara det högsta antal som anges i punkten (i) ovan.

(v) I samband med deltagarnas teckning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner. Sådana återköpta teckningsoptioner får tilldelas i enlighet med punkterna (i) och (ii) ovan.

Grupp Antal deltagare Deltagare
Grupp 1 Upp till 1 Verkställande direktör
Grupp 2 Upp till 6 Ledande befattningshavare 
Grupp 3 Upp till 20 Övriga nyckelpersoner
Grupp 4 Upp till 20 Övriga anställda (samt externa konsulter)

Utspädningseffekt

Om samtliga 350 000 teckningsoptioner 2022/2025 nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 1,61 procent (beräknat på det totala antalet aktier och den utspädning som nyttjande av redan emitterade teckningsoptioner per dagen för denna kallelse skulle innebära).

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har vid tiden för årsstämman två utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Bolaget har ett incitamentsprogram för ledning och anställda (Serie M 2021/2024) som omfattar totalt 891 068 tecknade och betalda teckningsoptioner, och ett för Bolagets styrelseledamöter samt styrelseordförande som är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare (d.v.s. i förhållande till aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget)) (Serie B 2021/2024) som omfattar totalt 100 000 tecknade och betalda teckningsoptioner. Bortsett från kretsen av deltagare gäller samma villkor för båda programmen vilka sammanfattas nedan. 

Teckningsptionerna tecknades till marknadsspris om 0,69 kronor per teckningsoption, beräknat av en oberoende rådgivare baserat på Black and Scholes värderingsmodell. Programmen löper under tre år och varje teckningsoption ger rätten att förvärva en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 23,63 kronor under perioden 1 mars till 30 april 2024. Om samtliga teckningsoptioner i båda programmen nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 4,6 procent (beräknat på det totala antalet aktier per dagen för denna kallelse).

Kostnader

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde. Programmet beräknas endast medföra vissa begränsade kostnader för Bolaget i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende programmet.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen och behandlats vid styrelsesammanträde under mars 2022. Styrelseledamot Frank Schuil, som även är VD i Bolaget och omfattas av det föreslagna incitamentsprogrammet i egenskap av anställd, har inte deltagit i styrelsens beredning av ärendet.

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma 2023 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenat med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för strategiska satsningar i verksamheten. Safello utvecklar just nu en "Crypto-as-a Service" tjänst, och ett eller flera eventuella avtal med större finansiella institutioner skulle kräva ytterligare anställda och binda mer arbetskapital. Det föreslagna bemyndigandet skulle ge styrelsen flexibilitet att snabbt säkerställa en kapitalanskaffning i form av en nyemission av aktier eller konvertibler.

Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet, vilket skulle motsvara utgivande av 2 144 066 aktier beräknat baserat på nuvarande antal aktier utgivna av Bolaget efter full utspädning med hänsyn till utestående teckningsoptioner vid dagen för kallelsen. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att företa smärre justeringar av beslutet fattat vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i huvudsak enligt följande. Syftet är att underlätta genomförandet av bolagsstämmor efter att Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har upphört att gälla.

Ny punkt införs: § 8 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma 

Föreslagen lydelse: "Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i
7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen."

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 15) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor (adress enligt ovan). Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Eftersom någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen kan istället skickas i förväg skriftligen till Safello Group AB (publ), Att. AGM, c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till agm@safello.comsenast den 17 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att frågorna och svaren hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på https://safello.com senast den
22 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppger sin adress. 

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * *

Stockholm i mars 2022
Safello Group AB (publ)
Styrelsen

###

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 722 52 34 51

Safello är Sveriges ledande krypto-mäklartjänst med målet att göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett tryggt och enkelt sätt att köpa, sälja och förvara kryptovalutor genom sömlösa transaktioner till marknadsledande hastigheter. Safello är verksamt i Sverige och registrerat som en finansiell institution hos Finansinspektionen sedan 2013 och börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera