1515
Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls tisdagen den 13 april 2021. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2,30 kronor per aktie. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 15 april 2021, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 20 april 2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes och Mengmeng Du nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Arvoden och ersättningar

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2022 ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 4 750 000 kronor, motsvarande en ökning med 880 000 kronor jämfört med föregående år.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier om maximalt tio procent av totalt antal aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera sådana förvärv.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Utöver vissa mindre ändringar i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar möjliggör ändringarna för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom insamling av fullmakter.

Valberedning

Beslutades att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Principerna ska gälla tills vidare och innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

****

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.dometic.com senast den 27 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: ir@dometicgroup.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?