1515
Frill Holding: Frill föreslår förvärv av Bezzt AB

STOCKHOLM, torsdag, 12 November, 2020 8:00 CET  

Frill Holding AB ("Frill") har i dag ingått avtal med huvudägarna i BEZZT AB ("Bezzt") om förvärv av Bezzt genom en apportemission. Genom förvärvet kommer nuvarande aktieägare i Frill äga 47 procent av aktierna i Frill och aktieägarna i Bezzt äga 53 procent. Förvärvet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som kommer att hållas den 15 december 2020. Bezzt är ett svenskt bolag som producerar livsmedel i form av bars och godis, sötade med honung. Bezzt har utvecklat en rad olika produkter som Bezzt planerar att släppa under Q1 och Q2 2021. Bezzt har säkrat en hög produktionskapacitet i en anläggning i Sverige.

Bakgrund och motiv till förvärvet av Bezzt

Förvärvet av Bezzt är ett led i Frills strategi att bygga upp en portfölj av starka varumärken inom produktkategorin functional food. Avsikten är att skapa en balans mellan innovativa marknadsnära affärsprojekt och etablerade verksamheter med stabil intjäningspotential. Nya produkter förväntas tillföras Frill framförallt genom förvärv av bolag och produkträttigheter, samt egen produktutveckling av egna varumärken.  Frills ambition är att utvecklas till ett brett functional food-bolag med stark marknadsorientering. 

Bezzt utvecklar och säljer produkter inom functional food och clean eating. Bezzt har sitt ursprung i att entreprenören Nici Ferber tog fram ett produktrecept inför kvalet i brottning inför OS i London 2012. Projektet var framgångsrikt och ledde till att Nici Ferber grundade Bezzt 2016. 2018 genomförde Bezzt en testförsäljning inom ett begränsat geografiskt område och sålde över 30 000 artiklar.  Verksamheten var vilande 2019 men har accelererat under 2020 genom att Bezzt inlett ett samarbete med Konfektyrfabriken Aroma (tredje största tillverkaren i Sverige) avseende framtagande och tillverkning av 20 nya produkter. Bezzt har även inlett samarbete med en av branschens främsta distributörer. Baserat på dessa samarbeten planerar Bezzt att under första kvartalet 2021 lansera fyra godisartiklar baserade på bl.a. honung, alger och kostfibrer. Bezzt kommer dessutom lansera chokladkakor baserade på honung och havre och mellanmålsbars baserade på honung, havre och ärtprotein. Under tredje kvartalet 2021 planerar Bezzt att även lansera choklad i portionspåsar baserat på bl.a. honung och havre.

"Förvärvet av Bezzt är ett viktigt steg i vår strategi att lansera flera produkter för en bredare marknad med hälsobudskapet i fokus. Bezzt har skapat flera spännande produkter som har flera synergier med Frill; exempelvis kan produkterna inkluderas  i Frills produkter och flera av våra försäljningskanaler kan användas för att expandera både Frill och Bezzt. Peter Blom kommer tillföra stor kompetens att hjälpa Frill växa genom fler förvärv i den växande marknaden för functional food. Vi välkomnar Bezzt och ser fram mot att växa tillsammans", säger Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, VD i Frill.

Peter Blom, som är styrelseordförande i Bezzt, har lång erfarenhet av integration av konsumtionsvaror och att bygga företag. Peter Blom föreslås bli ny styrelseordförande i Frill. Peter Blom var VD i Karo Pharma och ledde Karo Pharmas strategi med intensivt fokus på förvärv och att effektivt arbeta med integration av etablerade varumärken samt lansering av nya produkter. Karo Pharma såldes till EQT 2018. Peter Blom har även haft ledande positioner inom Häagen-Dazs, Mobiloperatören 3, Sony Sverige, Viasat och Valio Sverige.

"Jag är stolt över att bli föreslagen som styrelseordförande i Frill och ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med mina blivande medarbetare. Jag ser framför mig att det kommer ske en konsolidering av marknaden för functional food, där det i dag finns en mängd aktörer av olika storlek. Frill har potential att vara en aktiv aktör i den konsolideringen", säger Peter Blom.

Genomförande av förvärvet

Frill har i dag ingått avtal om förvärv med de största aktieägarna i Bezzt, vilka totalt äger mer än 90 procent av aktierna i Bezzt. Övriga aktieägare i Bezzt kommer erbjudas att överlåta sina aktier till Frill på motsvarande villkor.

Frills förvärv av Bezzt är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 15 december 2020.

Aktiekapitalet i Frill uppgår innan förvärvet av Bezzt till 3 306 013,80 SEK fördelat på 66 120 276 aktier, varav 3 000 000 A-aktier och 63 120 276 B-aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 SEK. Frill föreslås förvärva samtliga aktier i Bezzt genom en apportemission av totalt 74 561 162 aktier. Detta motsvarar en köpeskilling om ca 35,8 miljoner SEK baserat på stängningskursen för Frills B-aktie på Nasdaq First North den 11 november 2020 som var 0,48 SEK. Stängningskursen 0,48 SEK utgör teckningskurs i apportemissionen.

Aktieägarna i Frill behåller 47 procent av aktiekapitalet i Frill. Aktieägarna i Bezzt erhåller 53 procent av aktiekapitalet. Beräknat som relationen mellan 47 och 53 procent motsvarar detta en utspädningseffekt för Frills aktieägare om ca 112,8 procent. 

Vid den extra bolagsstämma som ska godkänna förvärvet av Bezzt kommer även föreslås att de olika aktieslagen tas bort och att Frill därefter enbart har ett aktieslag. Om det av tekniska skäl visar sig inte vara möjligt att genomföra denna ändring redan vid denna bolagsstämma kommer förvärvet av Bezzt genomföras med B-aktier.

Efter fullbordat förvärv av samtliga aktier i Bezzt och borttagande av de olika aktieslagen kommer aktierna i Frill således vara fördelade enligt nedan.

Aktieägare                                                             Aktier             Andel/röster

 
Frills nuvarande aktieägare 66 120 276 47 %
Bezzts nuvarande aktieägare 74 561 162 53 %
Totalt 140 681 438      100 %

Bezzts grundare Nici Ferber kommer efter genomfört förvärv vara störste ägare i Frill och äga ca 29 procent av kapital och röster i Frill.

Styrelse och företagsledning

Peter Blom föreslås väljas till styrelseordförande och Nici Ferber föreslås bli invald i styrelsen. Nuvarande styrelseordförande Mats Lindstrand har meddelat att han önskar lämna styrelsen. Styrelsen i Frill kommer därmed bestå av Peter Blom (ordförande), Nici Ferber samt övriga fem nuvarande ledamöter Khosro Ezaz-Nikpay, Anna Hällöv, Peter Freedman, Jan Åström och Andrew McKinlay.

Peter Blom föreslås bli arbetande styrelseordförande med ett månatligt styrelsearvode om 75 000 SEK. Givet att förvärvet av Bezzt fullbordas kommer Nici Ferber utses till VD i Frill.

Styrelsearvode i övrigt föreslås utgå i enlighet med årsstämmans beslut, d v s ett årligt arvode om 75 000 SEK till de ledamöter som inte är anställda i Frill-koncernen.

Överlåtelse till VD av aktiepost

Frills VD Khosro Ezaz-Nikpay föreslås få köpa Frills innehav om 5 procent i Zendegii Retail Ltd för 684 GBP motsvarande det bokförda värdet. Zendegii Retail ägs till 95 procent av Khosro Ezaz-Nikpay.

"När vi bildade Frill förvärvade Frill bolaget Zendegii Frill av Khosro Ezaz-Nikpays bolag Zendegii Retail Ltd. Khosro Ezaz-Nikpay blev därigenom Frills huvudägare och det sågs som naturligt att ytterligare sammankoppla bolagen genom att Frill erhöll en symbolisk ägarandel i ägarbolaget Zendegii Retail. Detta bedömdes då kunna vara till nytta i affärsförhandlingar mellan Frill och Zendegii Retail. Efter ett antal nyemissioner sedan börsnoteringen är emellertid Khosro Ezaz-Nikpay inte längre huvudägare i Frill. Sammankopplingen mellan Frill och Khosro Ezaz-Nikpay har därmed tunnats ut och upphör i princip helt genom förvärvet av Bezzt och omstämplingen av Khosro Ezaz-Nikpays A-aktier. Vi ser det som logiskt att Khosro Ezaz-Nikpay då får köpa tillbaka aktieposten i Zendegii Retail. Den är bokförd till 684 GBP i Frill-koncernen och har såvitt vi kan bedöma inget praktiskt värde för Frill och den torde inte gå att sälja på öppna marknaden. Man ska se denna överlåtelse som en helhet tillsammans med att Khosro Ezaz-Nikpay accepterat att stämpla om sina A-aktier. Vi bedömer att dessa åtgärder sammantagna är bra för Frill och Frills aktieägare", säger Mats Lindstrand, styrelseordförande i Frill.

Emissionsbemyndigande

Den extra bolagsstämman kommer även behandla styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Villkor för genomförande av förvärvet

Frills förvärv av Bezzt är villkorat av bland annat den extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet, ändring av bolagsordningen och apportemissionen av aktier till säljarna av Bezzt.

Extra bolagsstämma

Bolagets styrelse offentliggör i dag den 12 november 2020 genom separat pressmeddelande kallelse till en extra bolagsstämma i Frill som kommer att hållas den 15 december 2020. Vid stämman kommer behandlas styrelsens förslag till apportemission, godkännande av förvärvet av Bezzt, beslut om val av styrelsemedlemmar, godkännande av överlåtelse av innehavet i Zendegii Retail Ltd, antagande av ett emissionsbemyndigande samt ändringar av bolagsordningen inklusive avskaffande av olika aktieslag, innebärande att Frill endast kommer ha ett aktieslag.

Pressmeddelandet med kallelsen finns tillgänglig på Frills webbplats, www.frillholding.com.

Åtagande om lock-up

Huvudaktieägaren i Bezzt, Nici Ferber, som kommer inneha cirka 29 procent av samtliga utestående aktier i Frill efter att förvärvet av Bezzt är genomfört och apportemissionen registrerats vid Bolagsverket, har åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta erhållna aktier i Frill under en period om sex månader efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Frill bedömer att ytterligare lock-up åtagande kommer kunna inhämtas sedan förvärvet blivit offentligt.

Redovisningsfrågor

Bezzts balansomslutning tillika egna kapital uppgick i årsredovisningen 2019-12-31 till ca 28 000 kr och utgjordes av kassa och korta fordringar. Verksamheten var i princip vilande under 2019. Under 2018, då bolaget genomförde en testförsäljning av 30 000 produkter, uppgick intäkterna till ca 332 TSEK. Resultatet blev en förlust om ca 34 TSEK.

Under 2020 har Bezzt genomfört en nyemission om 500 TSEK. Dessa medel har under 2020 i huvudsak använts för bolagets löpande driftskostnader. Det kan noteras att Bezzts stora tillgångar för närvarande utgörs av samarbetsavtalen med Konfektyrfabriken Aroma och en branschledande distributör, vilka dock inte är upptagna till något värde i balansräkningen.

Frill hade i årsredovisningen för 2019 en balansomslutning på koncernnivå om ca 34,8 MSEK och ett eget kapital om ca 29 MSEK varav koncerngoodwill utgör ca 25 MSEK.

En beskrivning av redovisningseffekterna av förvärvet enligt IFRS kommer att tillhandahållas tillsammans med övriga bolagshandlingar två veckor före den extra bolagsstämman.

Om Frill

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och hela grönsaker och Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom proteiner eller vitaminer. Frill skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre hållbarhet.

Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc. Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).

Frill Holding AB's Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Pressinformation

För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/

Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

Denna information är sådan information som Frill Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag, 12 November, 2020 8:00.

For accuracy, please refer only to the Swedish version.  The English version is provided only as a rough translation.

Frill proposes acquisition of Bezzt AB

STOCKHOLM, Thursday, November 12, 2020 8:00  CET

Frill Holding AB ("Frill") has today entered into an agreement with the principal shareholders of BEZZT AB ("Bezzt") to acquire Bezzt through a non-cash issue. Through the acquisition, the current shareholders in Frill will own 47 percent of the shares in Frill and the shareholders of Bezzt will own 53 percent. The acquisition is subject to approval of the Extraordinary General Meeting to be held on December 15, 2020. Bezzt is a Swedish company that produces food in the form of bars and sweets, sweetened with honey. Bezzt has developed a wide range of products that  it  plans to release in Q1 and Q2 2021. Bezzt  has secured a large-scale production capacity in a plant in Sweden.

Background and reasons for the acquisition of Bezzt

The acquisition of Bezzt is part of Frill's strategy to build a portfolio of strong brands in the functional food product category. The aim is to strike a balance between innovative projects and established businesses with a stable earning potential. New products are expected to be added to Frill primarily through the acquisition of companies and product rights, as well as own product development of its own brands. Frill's ambition is to develop into a broad functional food company with a strong market orientation.

Bezzt develops and sells products within functional food and clean eating. Bezzt has its origins in entrepreneur Nici Ferber having developed a product recipe prior to the wrestling qualifications for the 2012 London Olympics. The project was successful and led to Nici Ferber founding Bezzt in 2016. In 2018, Bezzt conducted test sales in a limited geographical area and sold over 30,000 items.  The business was dormant in 2019 but has accelerated in 2020 by Bezzt's collaboration with Konfektyrfabriken Aroma  (third largest manufacturer in Sweden) regarding the development and manufacture of 20 new products. Bezzt has also partnered with one of the industry's leading distributors. Based on these collaborations, Bezzt plans to launch four candy products based on honey, algae and dietary fibres in the first quarter of 2021. Bezzt will also launch chocolate bars based on honey and oats and snack bars based on honey, oats and pea protein. During the third quarter of 2021, Bezzt plans to also launch chocolate snacks based on honey and oats.

"The acquisition of Bezzt is an important step in our strategy to launch several products for a broader market with the health message in focus. Bezzt has created several exciting products that have several synergies with Frill; for example, the products can be used as inclusions in Frill's products and several of our sales channels can be used to expand both Frill and Bezzt. Peter Blom will bring great expertise to help Frill grow through more acquisitions in the growing market for functional food. We welcome Bezzt and look forward to growing together",  says Dr. Khosro Ezaz-Nikpay, CEO of Frill.

Peter Blom, chairman of Bezzt, has extensive experience in integrating consumer goods and building companies. Peter Blom is proposed to be the new Chairman of the Board of Frill. Peter Blom was CEO of Karo Pharma and led Karo Pharma's strategy with an intense focus on acquisitions and to effectively work with integration of established brands and the launch of new products. Karo Pharma was sold to EQT in 2018. Peter Blom has also held leading positions within Häagen-Dazs, Mobile Operator 3, Sony Sweden, Viasat and Valio Sweden.

"I am proud  to  be proposed as Chairman of the Board of Frill and look forward to continuing to develop the company together with my future colleagues. I expect there to be a consolidation of the market for functional food, where today there are a large number of players of different sizes. Frill  has the potential to be an active player in that consolidation", says Peter Blom.

Implementation of the acquisition

Frill has today entered into an acquisition agreement with the largest shareholders in Bezzt, which in total owns more than  90%  of the shares in Bezzt. Other shareholders in Bezzt will be offered to transfer their shares to Frill under similar conditions.

Frill's acquisition of Bezzt is subject to approval by an Extraordinary General Meeting on 15  December 2020.

Prior to the acquisition of Bezzt, Frill's share capital amounts to SEK 3,306,013.80 divided into  66,120,276 shares, of which 3,000,000 are Class A shares and  63,120,276  Class B shares. The share's quotient value is SEK 0.05. Frill is proposed to acquire all shares in Bezzt through a non-cash issue of a total of 74,561,162 shares. This corresponds to a purchase price of approximately SEK 35.8 million based on the closing price of Frill's Class B share on Nasdaq First North on November 11, 2020, which was SEK 0.48.  SEK. The price of  0.48 SEK represents a price in the non-cash issue.

The shareholders of Frill retain 47 percent of the share capital in Frill. The shareholders of Bezzt receive 53 percent of the share capital. Calculated as the ratio between 47 and 53 per cent,  this  corresponds to a dilution for Frill's shareholders of approximately 112.8 per cent. 

At the Extraordinary General Meeting that will approve the acquisition of Bezzt, it will also be proposed that the various classes of shares be removed and that Frill subsequently has only one class of shares. If, for technical reasons, it is not possible to implement this amendment at this general meeting, the acquisition of Bezzt will be carried out with Class B shares.

After the completion of the acquisition of all shares in Bezzt and the removal of the various classes of shares, the shares in  Frill will be distributed as follows.

Shareholders                          Shares Share/votes  

 
Frill's current shareholders 66 120 276 47 %
Bezzt's current shareholders 74 561 162 53%
Total 140 681 438 100 %

Bezzt's founder Nici Ferber, after completion of the acquisition, will be the largest shareholder in Frill and own about 29 percent of the capital and votes in Frill.

Board of Directors and management

Peter Blom is proposed to be elected Chairman of the Board and Nici Ferber is proposed to be elected to the Board. Current Chairman of the Board, Mats Lindstrand, has announced that he wishes to leave the Board. The Board of Frill will thus consist of Peter Blom (Chairman), Nici Ferber and the other five current members Khosro Ezaz-Nikpay, Anna Hällöv, Peter Freedman, Jan Åström and Andrew McKinlay.

Peter Blom is proposed to become executive Chairman of the Board with a monthly board fee of SEK 75,000. Once the acquisition of Bezzt is completed, Nici Ferber will be appointed CEO of Frill.

The board fee in general  is proposed to be paid  in accordance with the resolution of the Annual General Meeting, i.e., a statutory fee of SEK 75,000 to those members who are not employees of the Frill Group.

Transfer to CEO of share holding

Frill's CEO Khosro Ezaz-Nikpay is proposed to buy Frill's 5% stake in Zendegii  Retail Ltd  for  GBP 684 corresponding to its book value. Zendegii Retail is 95 percent owned by Khosro Ezaz-Nikpay.

"When we formed Frill, Frill acquired the company Zendegii Frill from Khosro Ezaz-Nikpay's company Zendegii Retail Ltd. Khosro Ezaz-Nikpay thus became  Frill's principal shareholder and it was seen as natural to further link the companies by having Frill obtain a symbolic  stake in the owner company Zendegii Retail. This was then judged to be useful in the deal's negotiations between Frill and Zendegii.  However, after a number of rights issues since the listing, Khosro Ezaz-Nikpay is no longer the main shareholder in Frill. The interconnection between  Frill and  Khosro Ezaz-Nikpay has thus been diluted and ended in principle entirely through the acquisition of Bezzt and the re-stamping of Khosro Ezaz-Nikpay's Class A shares. We see it as logical that Khosro Ezaz-Nikpay will then be able to buy back the share in Zendegii  Retail. It  is booked at GBP 684 in the Frill Group  and, as far as we can assess,  has no practical value for Frill and it should not be available to sell on the open market. This transfer as a whole should be made together with Khosro Ezaz-Nikpay's acceptance of re-stamping its Class A shares. We believe that the measures taken together are good for Frill and Frill's shareholders", says Mats Lindstrand, Chairman of Frill.

Issue authorization

The Extraordinary General Meeting will also consider the Board's proposal for issue authorization.

The Board of Directors proposes that the Board of Directors be authorized, within the limits of the Articles of Association at any time, to decide on a new issue of shares, convertibles and/or warrants with or without preferential rights for the shareholders.  Such an issuance decision shall be possible with provision for in kind, set-off or cash payment. The purpose of the authorization and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights is to enable the acquisition of capital for expansion through acquisitions or acquisitions of operating assets and for the company's operations. To the extent that the issue is made with deviation from the shareholders' preferential rights, the issue shall be made on market terms.

Conditions for carrying out the acquisition

Frill's acquisition of Bezzt is conditional on, among other things, the approval of the Extraordinary General Meeting's approval of the acquisition, a change in the Articles of Association and the non-cash issue of shares to the sellers of Bezzt.

Extraordinary Annual General Meeting

The Company's Board of Directors today, on November 12,  2020, publishes by separate press release, the notice of an Extraordinary General Meeting in Frill that will be held on December 15, 2020. The Meeting will consider the  Board's proposal for a non-cash issue, approval of the acquisition of Bezzt, resolution on the election of Board members, approval of the transfer of the holding in Zendegii Retail Ltd, adoption of an issue authorization and amendments to the Articles of Association including the abolition of various classes of shares, which means that Frill will have only one class of shares.

The press release with the notice is available on Frill's website,  www.frillholding.com.

Lock-up committments

The main shareholder in Bezzt, Nici Ferber, who will hold approximately 29 percent of all outstanding shares in Frill after the acquisition of Bezzt is completed and the non-cash issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, has undertaken not to sell or otherwise transfer the acquired shares in Frill for a period of six months after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office. Frill believes that further lock-up commitments can be implemented after the acquisition has become public.

Accounting

In the Annual Report 2019-12-31, Bezzt's balance sheet total and equity amounted to approximately SEK 28,000 and consisted of cash and short-term receivables. The business was basically dormant in 2019.  In 2018, when the company conducted a test sale of 30,000 products, revenues amounted to approximately SEK 332 thousand. The result was a loss of  approximately SEK 34 thousand.

During 2020, Bezzt has completed a rights issue of SEK 500 thousand. These funds were mainly used in 2020 for the company's running costs. It should be noted that Bezzt's large assets currently consist of the cooperation agreements with the Konfektyrfabriken Aroma and an industry-leading distributor, which are not, however, accounted as value in the balance sheet.

Frill has in the annual report for 2019, after a balance sheet total at group level of approximately SEK 34.8 million and an equity of approximately SEK 29 million, of which Group goodwill represents approximately SEK 25 million.

A description of the accounting effects of the acquisition under IFRS will be provided together with other company documents two weeks before the Extraordinary General Meeting.

About Frill

Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods. The first products are Frill The Frozen smoothie, a genuinely healthy ice cream made with whole fruit and whole vegetables and Add, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as proteins or vitamins. Frill creates healthy dietary options based on scientific facts and delivers affordable healthy diets, and knowledge, to consumers. The technology of frozen textures developed by Frill makes it possible to create creamy textures for frozen products without the need for fat or high sugar content. It can thus be applied to products made exclusively from fruits and vegetables, creating a better feeling in the mouth and better durability.

Frill Holding Group consists of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).

Frill Holding AB's Certified Adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Press information

For more information, see: http://www.Frillholding.com/

Or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill); (khosro.nikpay@frill.eu)

This information is information that Frill Holding AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the agency of the above contact person, for publication Thursday, November 12, 2020 8:00

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?