1515
Annons
ITAB Shop Concept: ITAB beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission och offentliggör fullständiga villkor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT TILL ELLER I STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, MEDDELANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB" eller "Bolaget") har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK ("Företrädesemissionen") med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med rekapitaliseringen är att minska koncernens skuldsättning, att investera i One ITAB transformationsplanen och att ge tillräckligt med flexibilitet för verksamheten givet situationen till följd av Covid-19. Styrelsen offentliggör även de fullständiga villkoren för Företrädesemisssionen genom detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet:
  • Företrädesemissionen omfattar högst 102 383 430 B-aktier. Befintliga aktieägare kommer ha företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie per en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, vilket innebär en ratio om 1:1.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,50 SEK per B-aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 768 MSEK före transaktionskostnader.
  • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 16 februari 2021 och teckningsperioden löper från och med den 19 februari 2021 till och med den 8 mars 2021.
  • Som tidigare har kommunicerats har Bolagets nuvarande huvudägare, Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter, åtagit sig att i samband med rekapitaliseringen sälja majoriteten av sina teckningsrätter i Företrädesemissionen för att möjliggöra inträdet av den nya strategiska huvudägaren WQZ Investments Group Ltd. I januari 2021 ingicks ett tilläggsavtal varigenom samtliga WQZ Investments Group Ltd.:s rättigheter och skyldigheter relaterat till ITABs rekapitalisering övertogs av investeringsbolaget Aeternum Capital AS, som är ett bolag närstående till WQZ Investments Group Ltd.  Efter rekapitaliseringen kommer Aeternum Capital AS att vara ITABs största aktieägare med cirka 25 procent av ITABs aktier och röster.
  • Aeternum Captial AS kommer ingå avtal med ITABs verkställande direktör Andréas Elgaard om att överlåta 300 000 teckningsrätter. I samband med detta kommer Andréas Elgaard även åta sig att utnyttja samtliga 300 000 teckningsrätter i Företrädesemissionen och att, med vissa undantag, inte sälja eller på annat sätt överlåta de aktier som tecknas med stöd av nämnda teckningsrätter under tre år.
  • Tecknings- och garantiåtaganden från Aeternum Capital AS, Andréas Elgaard och befintliga aktieägare uppgår till cirka 94 procent av Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 16 februari 2021 är registrerad som aktieägare äger rätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie (oavsett aktieslag) i ITAB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i ITAB.

I de fall samtliga nya B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska nya B-aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet nya B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska nya B-aktier tilldelas övriga som anmält sig för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal B-aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska nya B-aktier tilldelas Svolder AB, Stig-Olof Simonsson, ISTMO AB, SOMACHE AB, VIEM Invest AB, Fredrik Rapp och Andréas Elgaard inom ramen för de garantiåtaganden de ingått.

Teckningskursen är 7,50 SEK per B-aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 42 659 983,9 SEK, från nuvarande 42 659 983,9 SEK till 85 319 967,8 SEK, genom nyemission av högst 102 383 430 nya B-aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra ITAB cirka 768 MSEK före transaktionskostnader.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter är den 16 februari 2021. Detta innebär att B-aktien handlas med rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 12 februari 2021.

Teckningsperioden för att teckna nya B-aktier löper från och med den 19 februari 2021 till och med den 8 mars 2021. ITABs styrelse har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 8 mars 2021. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 februari 2021 till och med den 3 mars 2021. Handel i BTA (betalda tecknade aktier) beräknas ske på Nasdaq Stockholm från och med den 19 februari 2021 till och med den 16 mars 2021.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med upp till 50 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen den 9 februari 2021 har tagits inom ramen för det bemyndigande som ITABs extra bolagsstämma beslutade om den 15 januari 2021. För ytterligare information om bemyndigandet samt rekapitaliseringen, vänligen se separat kallelse inför och kommuniké från ITABs extra bolagsstämma som publicerades den 15 december 2020 respektive den 15 januari 2021.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

15 februari Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
2021
15 februari Första handelsdag i B-aktien utan rätt att erhålla
2021 teckningsrätter
16 februari Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill
2021 säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag
kommer atterhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i
Företrädesemissionen
19 februari - Handel med teckningsrätter
3 mars 2021
19 februari - Teckningsperiod i Företrädesemissionen
8 mars 2021
19 februari - Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
16 mars 2021
12 mars 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemissionen
Omkring 22 Första dag för handel med B-aktier tecknade med stöd
mars 2021 avteckningsrätter
Omkring 30 Första dag för handel med B-aktier tecknade utan stöd
mars 2021 avteckningsrätter

Rådgivare

Macquarie Capital (Europe) Limited ("Macquarie Capital") är ansvarig finansiell rådgivare till ITAB och Nordea är finansiell rådgivare till ITAB. Macquarie Capital och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Macquarie Capital är auktoriserade och reglerade i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Macquarie Capital och Nordea agerar för ITABs räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Macquarie Capital och Nordea är inte ansvariga gentemot någon annan än ITAB för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen. De är heller inte ansvariga för innehållet i detta meddelande eller i någon transaktion, annat arrangemang eller något annat som omnämns häri. Vinge är legal rådgivare till ITAB.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
Andréas Elgaard - President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, 550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 036 31 73 00
itab.com, itabgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 13.30 den 9 februari 2021.

Om ITAB

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 2 900 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ITAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ITAB kommer endast att ske genom det prospekt som ITAB offentliggör på Bolagets hemsida, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som ITAB offentliggör idag.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?