1515
Swedish Match årsstämma 2021
Dagens årsstämma beslutade bl a följande:
  • Utdelning till aktieägarna om 15:00 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 4 200 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier
  • Val av Deloitte AB till revisor
  • Ändring av bolagsordningen
  • En aktiesplit 10:1

Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en utdelning om 15:00 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 15 april 2021 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 20 april 2021.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Alexander Lacik, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Swedish Match äger 4 283 628 egna aktier per den 13 april 2021.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 10 086 095:88 SEK genom indragning av 4 200 000 tidigare återköpta aktier i bolaget, med samtidig fondemission med motsvarande belopp utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.

Dessutom godkändes styrelsens förslag att den bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning. Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio (10) procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Årsstämman valde Deloitte AB till revisor intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, främst såvitt avser gränser för antalet aktier och aktiekapitalet med anledning av förslaget om en uppdelning av bolagets aktie (se nedan), men även genom införande av möjlighet till poströstning i syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktie varigenom en befintlig aktie i bolaget delas i tio aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktien, vilken beräknas bli den 10 maj 2021.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?