1515
Annons
Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ägde rum fredagen den 29 april 2022. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kr per preferensaktie, totalt 36 096 000 kr. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kr per preferensaktie vid respektive utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning ska vara 10 juni 2022, 9 september 2022, 9 december 2022 och 10 mars 2023. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Årsstämman beslutade även att preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som stämman fattade beslut om ska ha rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller efter det att aktierna registrerats av Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Årsstämman beslutade vidare att vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas med ett belopp om 0,15 kr per stamaktie, totalt 12 879 795 kr. Avstämningsdag ska vara den 3 maj 2022. Resterande vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Sten Gejrot, Ludwig Holmgren, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelsens ordförande nyvaldes Sten Gejrot.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 325 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 90 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 70 000 kr. Till hållbarhetsutskottets ordförande ska ett arvode om 45 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 30 000 kr. Ledamot som är anställd i K2A ska inte erhålla arvode.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Peter Dahllöf kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier av serie B eller preferensaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Det totala antalet stamaktier av serie B som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst tio procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Det totala antalet preferensaktier som omfattas av sådana emissioner får vara högst 750 000 stycken. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?