1515
Annons
Delårsrapport Q3 2021 för SaveLend Group AB (publ)

SaveLend Group AB (publ) redovisar idag rapporten för det tredje kvartalet 2021.

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 23,6 MSEK (14,8 MSEK), en ökning med 59 %
 • Justerad EBITDA uppgick till -0,1 MSEK (1,0 MSEK). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 1,2 MSEK
 • EBITDA uppgick till -1,3 MSEK (1,0 MSEK)
 • EBIT uppgick till -3,3 MSEK ( -0,8 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-0,9 MSEK)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 SEK (-0,27 SEK)


Perioden 1 januari– 30 september 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 63,8 MSEK (39,0 MSEK), en ökning med 64 %
 • Justerad EBITDA uppgick till -2,9 MSEK (-4,1 MSEK). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 9,9 MSEK
 • EBITDA uppgick till -12,8 MSEK (-4,1 MSEK)
 • EBIT uppgick till -18,8 MSEK ( -9,2 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -19,4 MSEK (-9,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,94 SEK (-2,77 SEK)


Händelser under perioden 1 juli - 30 september

 • Förvärv av P2P-pionjären Fixura AB Oy till en köpeskilling av omkring 25 miljoner kronor. Fixura förväntas omsätta över 20 miljoner kronor och bidra positivt till koncernens EBITDA under 2022.
 • Presenterat nya finansiella mål och utdelningspolicy med genomsnittlig organisk tillväxt om minst 25 % per år och en nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor år 2025 inkl. förvärv med en justerad EBITDA-marginal om 25 %. För utdelningen är målet att den från 2023 ska uppgå till 30 - 50 % av koncernens resultat efter skatt.
 • Tecknat samarbetsavtal med Bruk Financial Services Oy. Samarbetet ger en distributionskanal för fakturaköp och förmedling av kapital på den finska marknaden och förväntas generera 10 MSEK i omsättning till koncernen under 2022.
 • Utökat samarbete med Maiden General Försäkrings AB till den finska marknaden vilket förväntas generera mer än 1,5 miljoner kronor i omsättning totalt för Sverige och Finland under 2022.
 • Inledde samarbete med eventbolaget Trippus om fakturering. Affären förväntas efter implementationer och uppstartsfas generera drygt 100 000 fakturor per år och omsätta över 1 MSEK.
 • Carl-Richard Häggman lämnade SaveLend Groups styrelse på grund av förändrade förutsättningar i sin arbetssituation.


Händelser efter perioden

 • SaveLend Group slutför förvärvet av den finska P2P-pionjären Fixura Ab Oy.
 • Direktbanksbetalningar lanseras på investeringsplattformen genom Trustly.


VD-ord
Ytterligare ett rekordkvartal bakom oss
Det tredje kvartalet har genomsyrats av fokuserat arbete och hög energi. Vi har ett bra momentum och lägger nu ännu ett rekordkvartal bakom oss sett till omsättning, kapital på plattformen och antalet hanterade fakturatransaktioner. Vi ser även fortsatt ett stort intresse från investerare att bli aktieägare och från aktieägare att bli investerare, något som jag ser som en rejäl kvalitetsstämpel och ett bevis på förtroendet för SaveLend Group.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 23,6 MSEK, med ett justerat EBITDA på -0,1 MSEK. Kapitalet på investeringsplattformen uppgick till 415 MSEK, en ökning med 80 % från föregående år och 11 % från föregående kvartal. Våra privatinvesterare på plattformen har haft en genomsnittlig avkastning om 8,92 % i årstakt, vilket är inom intervallet för den målavkastning vi kommunicerat. Antalet fakturatransaktioner växte något över förväntan och uppgick under kvartalet till drygt 870 000 vilket är ytterligare ett nytt rekord med justering för fakturor av engångskaraktär (icke återkommande fakturor med ingen eller låg intjäning) som nämndes i föregående rapport. Antalet fakturatransaktioner ökade därmed med 7 % mot föregående kvartal och med 172 % mot föregående år. 

Finansiella mål 2025
Vårt tidigare finansiella mål var att växa
25 % organiskt per år, vilket har överträffats med råge. Därför har vi nu kommunicerat nya finansiella mål för år 2025 och lagt till ett lönsamhetsmått. 

 • Nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor
 • En justerad EBITDA-marginal om 25 % 

För att klara våra tillväxtambitioner för 2022 krävs alltjämt fortsatt investering i tillväxt, både i Sverige och på våra övriga marknader. Våra finansiella mål är ambitiösa men fullt realistiska och vi ser redan nu resultaten komma i den svenska verksamheten.

Under 2022 kommer den svenska verksamheten bidra positivt till koncernens justerade EBITDA. Värt att tillägga till strategin är att bolaget ska undvika egen exponering på balansräkningen vad gäller krediter, något som i huvudsak sker redan idag.

Hög investeringsgrad
Som jag nämnde i föregående rapport var ett av våra mål att höja investeringsgraden för våra privatinvesterare och där har vi levererat. Den var vid utgången av kvartalet i genomsnitt 90 %, vilket är en ökning med nära 10 % jämfört med utgången av föregående period. Vi kommer över tid att behöva ha viss likviditet på plattformen för att kunna förmedla investeringar, men ju större vi blir desto mer kommer investeringsgraden att stabiliseras.

Förvärv och samarbeten i Finland
Finland är en prioriterad marknad för oss och vi har gjort stora framsteg i vårt östra grannland. Förutom ett par kommunicerade intressanta samarbeten genomförde vi under kvartalet ett förvärv av den nordiska P2P-pionjären Fixura. Bakgrunden och logiken i förvärvet är flerfaldig, men för att lyfta några av skälen kan nämnas kund- och transaktionsdata, välrenommerat varumärke och ett erfaret team med väl fungerande organisation. Med Fixura bedömer jag att vi sparar åtminstone två år av etableringstid och vi får mycket värdefull kreditbedömningsdata som skapar ännu bättre möjligheter för vårt ökande antal investerare att få fortsatt god avkastning. Det kompetenta teamet kommer att ledas av vår landschef Miika Engström. Miika var tidigare vd på Fixura och är därmed väl bevandrad i verksamheten och har en klar bild över hur vi dels ska integrera förvärvet i koncernen, dels se till att det lyckas.

De förvärv som genomförs ska kunna integreras i vår teknik eller addera någonting nytt. I detta fall kommer vi migrera till vår investeringsplattform och exponera SaveLend som varumärke mot investerare men behålla Fixura som varumärke för kreditförmedling.

Fortsatt investering i tillväxt
Vi kommer i enlighet med vår strategiska inriktning bl.a. att fortsätta stärka vår försäljningsorganisation. Vi har förmånen att ha ett stort intresse från marknaden, främst kring faktureringsplattformen, och vi behöver prioritera och rekrytera för att säkerställa att vi kan möta efterfrågan. Rekryteringar kommer att ske kommande kvartal och vi prioriterar tillväxtinvesteringar över att kortsiktigt visa lönsamhet. I dagsläget söker vi säljare, systemutvecklare och frontend-utvecklare och tar tacksamt emot såväl ansökningar som rekommendationer.

Kommer avsluta fjärde kvartalet starkt
Avslutningsvis kan jag nämna att jag har genomgått cellgiftsbehandlingar och operation för cancern och bedöms vara helt återställd till nyår! Jag är övertygad om att nästa år kommer bli det mest spännande hittills i SaveLend Groups historia. Innan dess ska vi självklart säkerställa ett starkt avslut på det fjärde kvartalet, där vi ser att våra nya kreditgivare ger nya investeringsmöjligheter, Fixura börjar leverera till koncernen och vi genomför den sista etappen av att uppgradera faktureringsplattformen. Ett till rekordkvartal och en solid grund inför 2022 alltså!

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera