Annons
NOSIUM AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2022

Januari-mars 2022 (jämfört med januari-mars 2021)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 746 TKR (2 871), en ökning med ca 30 % jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 752 TKR (-1 038).
 • Soliditeten uppgick till ca 61 % (57).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 115 TKR (2 502).
 • Resultat per aktie -0,05 SEK* (-0,04).

Väsentliga händelser under perioden

 • NOSIUM AB avyttrade samtliga sina aktier i Holistic Health Academy till Green Apps Technologies (GAT) den 14 februari 2022 för 13,5 MKR. Köpeskillingen uppgick till 300 000 nyemitterade A-aktier i GAT motsvarande ett värde om 7,5 MKR samt 6,0 MKR kontant. NOSIUMs ägande i GAT efter förvärvet uppgår till 51,71 procent av kapitalet och 82,83 procent av rösterna, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 28,8 MKR.
 • Bolagsverket registrerade NOSIUMs riktade emission om 2,7 MKR vilket ökade antalet B-aktier med 305 555.
 • Vid den extra bolagsstämman i NOSIUM den 14 februari 2022 beslutades om delning av NOSIUMs aktie (s.k. aktiesplit), varigenom varje aktie delas upp på tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Första dag för handel efter aktiesplit med ny ISIN-kod var den 1 mars 2022.
 • NOSIUMs portföljbolag Online Health Group förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Natural Shop Nordic AB för 50 TKR och äger efter transaktionen 100% av kapitalet och rösterna i bolaget.
 • NOSIUMs portföljbolag Online Health Group förvärvar 75 procent av medvetna.se genom ett inkråmsförvärv för en kontant köpeskilling om 300 TKR.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Analyst Group inleder bevakning av NOSIUMs portföljbolag GAT och publicerar sin uppdrags- analys. I analysen ger Analyst Group ett motiverat värde om 1,8 kr per aktie för GAT vilket motsvarar en bolagsvärdering om cirka 89,3 MKR. NOSIUM äger cirka 51,7 procent av kapitalet och cirka 82,8 procent av rösterna i GAT, vilket utifrån ett aktiepris om 1,8 kr motsvarande ett värde om cirka 46,2 MKR.

VD kommentar

Det är nu 18:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt och jag är mer förväntansfull än någonsin inför framtiden! En sak är säker: Våra portföljbolag fortsätter leverera och framtiden blir ljusare och ljusare för varje månad som går. Jag är imponerad över att koncernen genomfört två förvärv under kvartalet samtidigt som vi uppvisar en god tillväxt under det kvartal som historiskt haft en försiktigare tillväxt, detta trots all oro i omvärlden.

Vi har haft ett investeringstungt kvartal där flera av våra portföljbolag har tagit större kostnader kopplat till expansion och tillväxt. Under Organic Brands är flera nya hudvårdsprodukter färdigutvecklade och görs redo inför lansering under året. Online Health Group har genomfört två förvärv under kvartalet vilket påverkat kassaflödet likväl som att större investeringar och kostnader tagits. Green Apps Technologies fortsätter expandera och de har under kvartalet tagit flera kostnader kopplade till sin planerade notering, nya utbildningar samt expansion.

Ovanstående är ett utdrag från VDs kommentar som återfinns i sin helhet på sida 3 i bifogad rapport.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden april-juni 2022 publiceras den 31 augusti 2022.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera