Atvexa AB: Bokslutskommuniké 1 september 2019 - 31 augusti 2020
Fjärde kvartalet 2019/2020         
 • Intäkterna steg med 11,4 procent till 428 MSEK (384).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 13 836 (12 636), en ökning med 9,5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (56)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 62 MSEK (56).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,5 procent (14,5)*. Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 14,5 procent (14,5).
 • Periodens resultat uppgick till 42 MSEK (42)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till 45 MSEK (42).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 MSEK (33)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 46 MSEK (33).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 3,50 SEK (3,38)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning 3,75 (3,38).
 • Under perioden genomfördes tre mindre förvärv; Chevlange AB, Sagogrottan AB, Novia (inkråm) och ett nytt självständigt dotterbolag Friskolan Svettpärlan AB.
 • Covid-19 har påverkat verksamheten, dock med begränsad ekonomisk effekt under kvartalet. Belastningen på personalen har varit hög och likaså sjukfrånvaron. Dock har sänkta sjuklönekostnader och ökade kostnader kopplade till Covid-19 påverkat resultatet netto positivt med ca 1,4 MSEK.
Helåret 2019/2020
 • Intäkterna steg med 20,5 procent till 1 800 MSEK (1 494).
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 13 287 (11 443), en ökning med 16,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 107 MSEK (71)* Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 90 MSEK (71).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (4,8)* Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 5,0 procent (4,8).
 • Periodens resultat uppgick till 49 MSEK* (48). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till 61 MSEK (48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 271 MSEK* (58). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 90 MSEK (58).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,03 SEK (4,09)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning 5,05 SEK (4,09).
 • Under perioden genomfördes tio mindre förvärv; Tyresö Montessoriskola AB, Vikens Montessori AB, Säbyholm Förskolor AB, Förskolan Frej (inkråm), The Tanto School AB, VIMS AB, Gaustadsnippen Barnehagen AS i Norge, Chevlange AB, Sagogrottan AB, Novia (inkråm) och ett nytt självständigt dotterbolag Friskolan Svettpärlan AB.
 • Covid-19 har påverkat verksamheterna mycket, även om intäkterna ej berörts. Belastningen på personalen har varit hög och likaså sjukfrånvaron. Dock har sänkta sjuklönekostnader och ökade kostnader kopplade till Covid-19 påverkat resultatet netto positivt med ca 5,5 MSEK. Atvexas ledning och styrelse har beslutat att betala tillbaka den del av de sänkta arbetsgivaravgifterna som inte nyttjats i spår av Covid-19. 10 MSEK av de totalt 18 MSEK kommer återbetalas.
 • Styrelsen rekommenderar att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret i enlighet med bolagets utdelningspolicy.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Efter perioden har två mindre förvärv gjorts.

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på de finansiella rapporterna. För att underlätta jämförelsen mot föregående år kommer verksamhetsåret 2019/20 även presenteras justerat för IFRS 16. Detta benämns "Exkl. IFRS 16"

2019/2 2019/2 2018/2 2019/2 2019/2 2018/2

0 0 0 0
20 20 019 20 20 019
Inkl. Exkl. Inkl. Exkl.
IFRS IFRS IFRS IFRS
16 16 16 16
(Belopp i MSEK) jun jun jun sep sep sep
-aug -aug -aug -aug -aug -aug
Intäkter 428 428 384 1 800 1 800 1 494
Rörelseresultat 66 62 56 107 90 71
Rörelsemarginal** 15,5% 14,5% 14,5% 5,9% 5,0% 4,8%
Justerat 67 62 56 112 95 77
rörelseresultat**
Justerad 15,5% 14,6% 14,5% 6,2% 5,3% 5,2%
rörelsemarginal**
Periodens resultat 42 45 42 49 61 48
Soliditet** 19,0% 44,0% 41,8% 19,0% 44,0% 41,8%
Antal barn och elever 13 13 12 13 13 11
836 836 636 287 287 443
Resultat per aktie 3,50 3,75 3,37 4,03 5,05 4,09
före
utspädning (SEK)
Resultat per aktie 3,50 3,75 3,37 4,03 5,05 4,09
efter utspädning (SEK)
Kassaflöde från den 94 46 33 271 90 58
löpande verksamheten
*)Föregående års
siffror är inte
omräknade avseende
IFRS
16
**) Se
nyckeltalsdefinitioner
på sidorna 28-32

VD-ORD

Atvexas fjärde kvartal präglas alltid av sommar och sommarlov, så även detta ovanliga år. Verksamheten har fortsatt med fina sommaravslutningar, uppskattad sommarförskola och kreativa terminsstarter - mycket i nya former för att kunna minimera riskerna för smittspridning av Covid-19. Precis som tidigare år har verksamheternas utvecklingsbehov setts över under kvartalet och de satsningar som krävs har genomförts utifrån det som prioriterats i relation till vårt ekonomiska läge. Denna sommar har det blivit mer av sådana åtgärder än vanligt.

Som vi aviserade efter det tredje kvartalet såg vi behov av extra insatser för att fortsätta anpassa våra verksamheter och deras lärmiljöer utifrån rekommendationerna för att undvika smittspridning av Covid-19. Det handlar om allt från digitalisering till flexibla bord och förändringar i utemiljö. Dessa extra anpassningar möjliggör nu för oss att bedriva verksamhet med större socialt avstånd men också till en större del utomhus. Vi ser att detta kommer att vara till nytta för oss även framöver på många olika sätt.

Den grundläggande verksamheten har generellt sett utvecklats väl. I Norge och Tyskland har verksamheterna öppnat upp och närvaron har varit tillbaka på nästan normala nivåer. Vi ser fortfarande en viss ökad sjukfrånvaro hos personalen och en del förskolebarn som har skolats in något senare än vanligt. Våra verksamheter och ledare har utgjort goda och stabila krafter i dessa tider. Vi har också lärt oss mycket som vi kommer att ha nytta av framöver, inte minst avseende digitaliseringens möjligheter. Covid-19 har påverkat verksamheten, dock med begränsad ekonomisk effekt under året.

Ekonomiskt sett har kvartalet utvecklats väl. Detta kvartal är vårt mest lönsamma på grund av de säsongsvariationer som förekommer i verksamheten. Det senaste året har kännetecknats av fortsatt tillväxt och vi överträffade vårt tillväxtmål genom att växa med drygt 20 procent. Tillväxten är primärt kopplad till de nya verksamheter som vi har välkomnat till Atvexagruppen men även våra befintliga verksamheter har utökats och vuxit. Vår justerade rörelsemarginal exkl. effekten av IFRS 16 landade på 5,3 procent och är i linje både med föregående år och något bättre än vårt mål på 5 procent.

Vi har fortsatt att välkomna förskolor och skolor till Atvexagruppen, fyra verksamheter under kvartalet och ytterligare två efter kvartalets utgång. I linje med vår strategi bygger vi större täthet i de regioner där vi redan finns. Under kvartalet förvärvades två förskoleverksamheter i Kävlinge, Skåne med totalt 60 barn. Vi har även fått ett nytt självständigt dotterbolag, Friskolan Svettpärlan, som driver förskole- och grundskoleverksamhet F-9 med 260 barn i Karlskrona. Dessutom har Engelska Skolan Norr, ett av våra självständiga dotterbolag, förvärvat Novia engelska skolan i Liljeholmen med 400 barn och elever i grundskola och förskoleklass.

Efter kvartalets utgång har vi välkomnat Danderyds Montessoriskola utanför Stockholm och Montessoriskolan Lindängen i Ulricehamn med sammanlagt 275 elever. Båda skolorna kommer att ingå i Montessori Sverige.

I Tyskland öppnade vi en ny förskola i maj, mitt under pandemin, och idag fungerar förskolan väl med drygt 60 barn. Vår nya chef för Atvexa Tyskland, Manuela Drews, har börjat sitt arbete och planerar för ytterligare expansion. I Tyskland finns ett stort behov av förskoleplatser, till följd av brist på förskoleplatser för barn mellan ett till tre år och som effekt av den lag som stiftades 2013 som ger samtliga tyska barn över ett års ålder rätt till en förskoleplats.

När vi träffar grundare och ägare som av olika skäl letar efter en ny tillhörighet till sin förskola eller skola blir det ofta tydligt att många tycker att det är positivt att få tillhöra Atvexagruppen. Det finns ett stort intresse för att tillhöra våra specialinriktade dotterbolag så som verksamheter med montessori- eller språkprofil. På samma sätt finns intresset att istället få möjlighet att driva sin verksamhet vidare som ett självständigt dotterbolag med Atvexagruppens nätverksmöjlighet och stöttande strukturer. Vi ser också mycket positivt på att vi lyckas attrahera och rekrytera duktiga ledare och pedagoger trots att det generellt är bristyrken.

Arbetet med att byta marknadsplats, från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista, fortsätter och planen är fortfarande att det ska ske innan årsskiftet givet att aktiemarknaden är stabil.

Slutligen vill jag sammanfatta vårt verksamhetsår 2019-2020 som ett mycket intensivt och händelserikt år då vi, trots pandemin och dess effekter, har visat vår stabilitet och styrka. Jag vill särskilt tacka alla våra duktiga pedagoger och ledare för det starka engagemanget och den oförtrutna energin!

TACK!

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Denna information är sådan som Atvexa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-30 08:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?