1515
Annons
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAVELEND GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i SaveLend Group AB (publ), org.nr 559093-5176 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022 kl. 09.00 hos Bolaget på Kammakargatan 7 i Stockholm.

Deltagande på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2022, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SaveLend Group AB (publ), attention: Lina Brattström, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till: investor@savelend.se, senast onsdagen den 20 april 2022.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 14 april 2022. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 20 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) bör i god tid före årsstämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.savelendgroup.se.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justerare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 13. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:II för styrelseledamöter genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om ex. gratia-ersättning
 16. Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om att avskilja Jonas Ahlberg från rollen som vice VD
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Ludwig Pettersson, Claes Hallén (utsedd av Halomont OÜ), Per Wolf (utsedd av P&N Wolf Marketing AB), Jonas Ahlberg (utsedd av InWilbur AB) och Bo Engström (styrelseordförande i Bolaget).

Valberedningen föreslår att advokat Johan Hessius vid Cirio Advokatbyrå AB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 - 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden till styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare föreslås att arvode ska utgå med 120 000 kronor till kreditutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i kreditutskottet, med 120 000 kronor till revision- och regelefterlevnadsutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revision- och regelefterlevnadsutskottet samt med 120 000 kronor till strategiutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i strategiutskottet. Ersättning utgår ej till ledamöter som är anställda av Bolaget.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bo Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos och Jan Sjödin samt om nyval av Kaj Rönnlund till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamoten Helena Möller har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Bo Engström till styrelsens ordförande.

Kaj Rönnlund har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete från både finansiella sektorn genom GRIT som är en finsk fondförvaltare, men också genom uppstart av egen hedgefond. Han har även jobbat i styrelsen för Fixura Oy fram till 2018 samt har arbetat i flertalet andra styrelser inom andra områden.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revision- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation, att årsstämman beslutar om nyval av PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2023.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen först utnyttjar bemyndigandet, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar högst 20 procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, bredda ägandet i Bolaget eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med detta bemyndigade ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag (”Koncernen”) på nedanstående villkor.

Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att ledningen och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

a. emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:I
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 276 721 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 29 017 kronor och på följande villkor.

 1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 1 276 721 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

 1. Teckningsrätt

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av incitamentsprogram 2022/2025:I.

 1. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag.

 1. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

 1. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 30 juni 2025.

 1. Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april 2022 till och med 10 maj 2022. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på aktien. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

 1. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst cirka 29 017 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ”Villkor för SaveLend Group AB (publ) teckningsoptioner 2022/2025:I”).

 1. Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2022/2025:I medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

b. godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:I, får överlåta högst 1 276 721 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner (”Deltagare”) i Koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2022/2025:I, på följande villkor.

 1. Deltagare och tilldelning

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, ska tillkomma följande kategorier av medarbetare i Koncernen.

KategoriAntal optioner per kategoriHögsta antal optioner per person
A. Ledande befattningshavare
(högst 8 personer)
904 344113 043
B. Övriga nyckelpersoner
(högst 16 personer)
372 37723 274

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Om teckning sker i sådan utsträckning att det totala antalet teckningsoptioner som kan ges ut inom respektive kategori övertecknas, ska tilldelning ske pro rata till det antal teckningsoptioner som Deltagaren har anmält att denne vill förvärva. Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår, efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska resterande antal kunna tilldelas Deltagare i samma eller annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån bl.a. kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock inte innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori enligt tabellen ovan överskrids. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och som inte överlåtits enligt denna punkt B.1 eller som senare återköpts från Deltagare, får antingen på nytt avyttras till medarbetare inom Bolaget eller dess dotterbolag eller makuleras av Bolaget efter beslut av Bolagets styrelse. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 1. Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske med hjälp av Qoorp AB. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast tio bankdagar efter anmälan om förvärv. Vid överlåtelse till nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

 1. Förköpsrätt och anställnings upphörande

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär bland annat att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för Deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag att återköpa optionerna om en Deltagares anställning i eller uppdrag för Bolaget upphör under programmets löptid.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman

Punkt 13 – Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2022/2025:II för styrelseledamöter genom a) emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägaren P&N Wolf Marketing AB, som innehar aktier motsvarande 7,49 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, samt godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till styrelseledamöter i Bolaget på nedanstående villkor.

Aktieägaren bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att styrelseledamöterna, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och resultera i en ökad intressegemenskap med Bolaget och dess ägare.

a. emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:II
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 319 180 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 7 255 kronor och på följande villkor.

 1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 319 180 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

 1. Teckningsrätt

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i Bolaget, exklusive verkställande direktören, i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda styrelseledamöter i Bolaget ett väl övervägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.

 1. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag.

 1. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

 1. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 30 juni 2025.

 1. Teckningskurs

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 27 april 2022 till och med 10 maj 2022. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på aktien. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

 1. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst cirka 7 255 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ”Villkor för SaveLend Group AB (publ) teckningsoptioner 2022/2025:II”).

 1. Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2022/2025:II medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:II, får överlåta högst 319 180 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till styrelseledamöter i Bolaget, exklusive verkställande direktören, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2022/2025:II, på följande villkor.

 1. Tilldelning

Styrelseledamöter i Bolaget kommer, inom ramen för incitamentsprogram 2022/2025:II, att vardera erbjudas högst 53 196 teckningsoptioner och sammanlagt högst 319 180 teckningsoptioner.

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt incitamentsprogram 2022/2025:II, ska en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan överteckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt Aktieägarens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan eller som har återköpts ska reserveras för framtida rekryteringar av personer inom de ovan angivna kategorierna till och med slutet av årsstämman 2023, varvid angivna riktlinjer för tilldelning ska äga tillämpning.

Deltagare ska erbjudas att, efter tilldelningen till eventuella framtida rekryteringar enligt ovan, teckna sig för ett ytterligare antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan teckning sker, ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den tidigare tilldelningen.

 1. Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Sådan värdering ska ske med hjälp av Qoorp AB.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast tio bankdagar efter anmälan om förvärv. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

 1. Förköpsrätt och uppdrags upphörande

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt optionsavtal med Bolaget. Optionsavtalet innebär bland annat att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag att återköpa optionerna om en deltagares uppdrag för Bolaget upphör under programmets löptid.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med Aktieägarens förslag enligt detta förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 9 föreslås även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att tidigare paragraf 9–11 blir paragraf 10–12.

Föreslagen lydelse
§ 9 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om ex. gratia-ersättning
Aktieägaren Kennedi Samuels, som äger 100 aktier, föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att till Billecta AB tidigare meritprövad person Kennedi Samules utbetala 500 000 kronor i ex. gratia-ersättning för dennes insatser som meritprövad person för Billecta AB under åren 2014-2019.

Punkt 16 – Ärende väckt av aktieägaren Kennedi Samuels angående beslut om att avskilja Jonas Ahlberg från rollen som vice VD
Aktieägaren Kennedi Samuels, som äger 100 aktier, föreslår att årsstämman beslutar om att avskilja Jonas Ahlberg från rollen som vice VD.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: SaveLend Group AB (publ), attention: Lina Brattström, Kammakargatan 7, 11140 Stockholm eller via e-post till: investor@savelend.se.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, senast tre veckor före stämman. Ovannämnda handlingar finns, från och med nämnda datum, även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.savelendgroup.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
__________
Stockholm, mars 2022
SaveLend Group AB (publ)
Styrelsen

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera