1515
Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB"), i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Physitrack PLCs ("Physitrack" eller "Bolaget") aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier"). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. DNB utnyttjar Övertilldelningsoptionen avseende 655 519 aktier i Physitrack.

Som offentliggjordes den 18 juni 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Physitracks aktie på Nasdaq First North Premier hade DNB möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Physitracks aktie i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Physitracks stamaktie fick genomföras när som helst från och med första dagen för handel på Nasdaq First North Premier (den 18 juni 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder fick genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt. Stabiliseringstransaktioner fick inte genomföras och har inte genomförts till ett högre pris per aktie än det som beslutades i erbjudandet (40 SEK).

DNB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har genomförts om sammanlagt 731 aktier i Physitrack. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq First North Premier. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson hos DNB är Olof Isacsson, telefon: +46 709 39 18 29.

I samband med erbjudandet åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier, på begäran av DNB, emittera ytterligare högst 656 250 aktier i Physitrack för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Eftersom DNB, i enlighet med vad som anges nedan, har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande totalt 731 aktier i Bolaget har DNB idag meddelat att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 655 519 aktier.

Stabiliseringsinformation

Emittent:Physitrack PLC
Instrument:Share (ISIN: GB00BK80TJ35)
Erbjudandets storlek:5 031 250 aktier (inklusive Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris:SEK 40
Marknad:Nasdaq First North Premier Growth Market (SSME)
Kortnamn:PTRK
Stabiliseringsansvarig:DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige

Stabiliseringsåtgärder

DatumKvantitet (antal aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
24 juni 202173140,0040,0040,00SEKNasdaq First North Growth Market


För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Henrik Molin, VD, e-post: hpm@physitrack.com, telefon: +44 208 133 9325, eller
  • Charlotte Goodwin, CFO, e-post: cg@physitrack.com, telefon: +44 208 133 9325,


Rättelse av antal utestående aktier och röster i Bolaget

I det prospekt som offentliggjordes i samband med erbjudandet angavs att antal aktier och röster i Bolaget omedelbart efter erbjudandet för det fall att övertilldelningsoptionen ej utnyttjas felaktigt till 15 606 412 aktier och röster i Bolaget. Korrekt antal är 15 605 246 aktier och röster i Bolaget.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Physitrack i någon jurisdiktion, varken från Physitrack eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB"), agerar för Physitrack i samband med erbjudandet och inte för någon annans räkning. DNB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med erbjudandet vilket har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets och Finansinspektionens respektive hemsidor.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?