1515
Annons
SaveLend Group AB genomför en riktad nyemission av 1 760 563 aktier och tillförs ca 15 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i SaveLend Group AB (publ) (”SaveLend Group” eller ”Bolaget”) har idag, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av 1 760 563 aktier till en teckningskurs om 8,52 SEK. Emissionen har i sin helhet riktats till Thoren Tillväxt AB (”Thoren Tillväxt”) vilka därmed ökar sitt innehav ytterligare i SaveLend Group, efter att ha varit största investerare i Bolagets börsintroduktion i juni 2021. Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om den riktade nyemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman, som planeras att hållas den 18 februari 2022, kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Likviden ska användas till att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB (”Svensk Kreditförmedling”) som SaveLend Group kommunicerade den 28 januari 2022. Teckningskursen har beräknats baserat på det genomsnittliga volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie de tio handelsdagarna närmast före dagen för styrelsens beslut om emissionen. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 15 MSEK.

“Vi är väldigt glada över det fortsatta förtroende som Thoren Tillväxt visar för SaveLend Group genom det utökade ägandet. Att kunna slutföra förvärvet snabbt och kostnadseffektivt ger oss bästa möjliga förutsättningar för att börja realisera möjligheterna”, säger Jonas Ahlberg, vice vd för SaveLend Group.

“Vi är mycket imponerade av SaveLend Group så här långt och ser fortsatt god potential i bolaget. De levererar en imponerande tillväxt kvartal på kvartal och vi ser fram emot den fortsatta resan”, säger Marcus Isaksson, vd Thoren Tillväxt.

Avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt motiveras med att Bolaget har önskat genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att slutföra affären med Svensk Kreditförmedling och fortsätta leverera på den affärsstrategi och de finansiella mål som är uppsatta. SaveLend Group ser också ett stort värde för Bolaget som helhet i att ha en långsiktig, strategisk storägare som kan bidra positivt till Bolagets fortsatta expansion. Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission, men kommit fram till att en riktad nyemission är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare i detta av de skäl som anges ovan.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i SaveLend Group med 1 760 563 aktier, från 47 492 846 till 49 253 409 (ej innefattande de aktier som avses emitteras i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB). Aktiekapitalet ökar med 40 012,80 SEK, från cirka 1 079 382,88 SEK till 1 119 395,68 SEK (ej innefattande de aktier som avses emitteras i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB). Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,41 % baserat på det totala antalet aktier i SaveLend Group efter emissionen (inklusive de aktier som avses emitteras i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB).

Thoren Tillväxt har åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter likviddagen för den riktade emissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med transaktionen.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera