1515
Annons
ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari-september 2021
HÄNDELSER UNDER KVARTALET
  • ALM Equitys befintliga obligationsinnehavare godkände att bolagets dotterbolag har möjlighet att nyttja kapitalmarknaden som ett komplement till befintliga finansieringskällor.
  • Fredrik Arpe, idag VD för Järntorget, gick in i rollen som affärsområdeschef för affärsområde Förvaltning och ingår nu i ALM Equitys koncernledning i en roll som vice VD.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
  • Extra bolagsstämma beslutade att dela ut 3 188 961 stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB till ALM Equitys stamaktieägare.
  • Erik Penser Bank har på uppdrag av ALM Equity tagit fram en oberoende marknadsvärdering av Svenska Nyttobostäders stamaktie.
  • ALM Equity och Corem Property Group AB har tecknat avsiktsförklaring för att gemensamt utveckla hyresbostäder i egen förvaltning. Initialt med en byggrättsportfölj om cirka 24 000 bostäder.

KONCERNENS NYCKELTAL

+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Sammandrag | 2021| 2020| 2021| 2020| 2020|
| |jul-sep|jul-sep|jan-sep|jan-sep|jan-dec|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning, Mkr | 615| 215| 1 540| 908| 1 759|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat, | 98| 40| 216| 184| 229|
|Mkr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Avkastning på EK | 1| 1| 0| 2| 4|
|(stamaktie)% | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Soliditet,% | 38| 40| 38| 40| 40|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Likvida medel, Mkr | 1 242| 542| 1 242| 542| 722|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital, Mkr | 4 856| 3 729| 4 856| 3 729| 3 790|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning, Mkr| 12 802| 9 208| 12 802| 9 208| 9 465|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal per aktie | 2021| 2020| 2021| 2020| 2020|
| |jul-sep|jul-sep|jan-sep|jan-sep|jan-dec|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerat | 948| N/A| 948| N/A| N/A|
|substansvärde*, per | | | | | |
|stamaktie, kr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Börskurs på | 786| 640| 786| 640| 700|
|bokslutsdagen, kr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per | 2,55| 1,14| 0,43| 8,61| 10,58|
|stamaktie före | | | | | |
|utspädning, kr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity. För vidare information om hur detta värde är framtaget se sid 4
 

VD HAR ORDET

Vi expanderar förvaltningsaffären
Förvärvet av Järntorget har visat sig vara lyckosamt, såväl affärsmässigt som kulturellt. Vi är glada för våra nya kompetenta kollegor och hoppas att alla från Järntorget känner sig hemma med oss. Efter en intensiv höst med integration av Järntorget kan jag nu berätta mer om nästa spännande projekt.

Efter förvärvet genomförde vi en analys av potentialen i vår totala byggrättsportfölj. Utöver de byggrätter som ska levereras till Nyttobostäder har vi identifierat cirka 11 000 byggrätter i Stockholm lämpade som förvaltningsbostäder. Dessa är grunden till det gemensamma förvaltningsbolag som vi tillsammans med Corem nu har för avsikt att bygga upp. Med en gemensam byggrättsportfölj om totalt 24 000 bostäder kommer det nya bolaget att bli en av Sveriges största bostadsförvaltare på en tioårshorisont. Den initiala portföljen bedöms ha ett driftnetto på över 2 Mdkr när den är färdigutvecklad. Vårt mål, tillsammans med Corem, är att under 2022 börsnotera bolaget för att skapa en bra kapitalstruktur och ge det förutsättningar att expandera ytterligare.

Omstrukturerar Projektutveckling
Delar av affärsområde Projektutveckling kommer att ingå i uppbyggnaden av det nya förvaltningsbolaget. Den kvarvarande delen kommer att fokusera på att fullfölja leveransen till Svenska Nyttobostäder och privatkundsmarknaden i Stockholmsområdet med en portfölj omfattande närmare 3 000 bostäder varav 222 var under produktion i det tredje kvartalet. Denna verksamhet får samma inriktning som JM, Besqab, Aros Bostad och en del andra bolag. Affärsområde Projektutveckling fortsätter således att utveckla den verksamhet som en gång var grunden för uppbyggnaden av ALM Equity, bostadsutveckling mot privatmarknaden.

Möjliggör externa entreprenader
Affärsområde Entreprenad har idag fullt upp med att leverera till koncernbolag men successivt är målsättningen att även växa genom externa uppdrag. Vi ser stor potential i att utveckla detta affärsområde genom förvärv, både för att öka kapacitet och integrera bakåt.

Utdelning av aktier
Efter kvartalets slut har vi beslutat om en utdelning av delar av innehavet i Svenska Nyttobostäder. Vi minskar ägandet med 5,2 procent. Avsikten är att minska ALM Equitys bestämmande inflytande för att inte konsolidera innehavet i Svenska Nyttobostäder. Vårt innehav blir då en finansiell tillgång och vi kan synliggöra de värden som skapas på ett tydligare sätt. Genom att också sprida aktien bredare kommer vi få en större handel i aktien och därmed en bättre likviditet och mer korrekt prissättning, vilket kommer gynna våra aktieägare.

Vi utvecklar verksamheter
Det är ett år sedan noteringen av Svenska Nyttobostäder och vi har redan lagt grunden för ytterligare en förvaltningsaffär med potential att bli ännu större. Det är så vi skapar aktieägarvärde. Man kan likna ALM Equity med ett växthus. Vi låter våra verksamheter växa, ibland med skott utifrån som när de växt till sig planteras ut i större krukor där de kan bära frukt som våra ägare kan skörda. Verksamheterna blir riktigt framgångsrika när de utvecklas självständigt.

Vi tar huvudägaransvar för att säkerställa att de levererar enligt den plan som låg till grund för avknoppningen. Våra värderingar av våra verksamheter visar på hur värden successivt tillskapas, totalt har värdet ökat med 1,8 Mdkr från första kvartalet till det tredje. Förändringen beror i stort på två faktorer; 1,1 Mdkr från orealiserade värden i framförallt affärsområde Projektutveckling där delar kommer från förvärvet av Järntorget och 0,7 Mdkr från nyemitterade aktier.

Jag känner stor tacksamhet för alla medarbetare som sliter hårt för att förverkliga detta verksamhetsbyggande och till ägare och finansiärer som visar oss förtroende. Jag lovar att inte göra er besvikna, nu gasar vi vidare!

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 08:00. 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?