1515
Annons
Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 (”Bolaget”), har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2021, om en riktad nyemission av aktier mot betalning med apportegendom till de kvarvarande minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) (”Dotterbolaget”).

Bolaget genomförde under 2021 ett erbjudande till aktieägarna i Dotterbolaget om att förvärva deras aktier i Dotterbolaget med betalning i nyemitterade aktier i Bolaget genom två apportemissioner. Erbjudandet innebar att aktieägarna i Dotterbolaget för en (1) aktie i Dotterbolaget erbjöds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. Bolaget erhöll accept från aktieägare representerandes totalt 6 778 306 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 99,13 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget som efter erbjudandet innehas av Bolaget. I syfte att ge kvarvarande aktieägare i Dotterbolaget en motsvarande möjlighet att överlåta sina aktier i Dotterbolaget mot nyemitterade aktier i Bolaget har styrelsen beslutat om en apportemission till dessa aktieägare i Dotterbolaget baserat på samma utbytesrelation som i de båda apportemissionerna som genomfördes 2021 (”Tilläggserbjudandet”).

Tilläggserbjudandet innebär att kvarvarande minoritetsaktieägare i Dotterbolaget för en (1) aktie i Dotterbolaget erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista under perioden 9 mars 2022 till och med 29 mars 2022. Betalning genom tillskjutande av apportegendom för de tecknade aktierna ska ske, i samband med tilldelning av aktierna, senast den 30 mars 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Bolaget att avrundas nedåt.

Vid full acceptans i Tilläggserbjudandet kommer Bolaget genom apportemissionen förvärva sammanlagt 59 672 aktier i Dotterbolaget mot betalning i form av högst 924 916 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 92 491,60 kronor, innebärandes en utspädning för befintliga aktieägare i Bolaget om maximalt 0,79 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Tilläggserbjudandet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022, kl. 13:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) eller i Prospektförordningen såsom den införlivas i inhemsk brittisk rätt genom den vid var tid gällande och kompletterade brittiska European Union (Withdrawal) Act 2018 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Tilläggserbjudandet.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Tilläggserbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera