Annons
NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies presenterar sitt erbjudande och villkor i kommande företrädesemission

NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Portföljbolaget") presenterar villkoren för sin företrädesemission som tidigare har aviserats. Portföljbolaget avser ta in cirka 10,0 MSEK till en pre-money värdering om cirka 20,1 MSEK motsvarande en rabatt om 74 procent. Erbjudandet innehåller 26,8 miljoner aktier. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom garantiåtaganden. Aqurat Fondkommission är utsett till emissionsinstitut för transaktionen.

NOSIUMs portföljbolag Green Apps aktieägare har i deras kommande företrädesemission möjlighet att teckna nya aktier för 0,39 kr, vilket motsvarar en rabatt på 74 procent mot senaste genomförda emissionen då aktiepriset var 1,5 kr. Information om erbjudandet skickas ut per post till Portföljbolagets cirka 6 500 aktieägare under nästa vecka. Erbjudandet kommer att presenteras i sin helhet på Portföljbolagets hemsida greenapps.tech samt på emissionsinstitutet Aqurats hemsida måndagen den 21 november 2022.

NOSIUM har under Q4 2022 avyttrat aktier i Portföljbolaget för cirka 1,5 MSEK vilket medför att NOSIUMs ägarandel i Green Apps uppgår innan företrädesemissionen till cirka 40,9 procent av kapitalet och cirka 78,0 procent av rösterna. NOSIUM har valt att garantera 3,5 MSEK, utan ersättning, i emissionen och öppnar därmed upp för möjligheten, vid stort intresse, för både nya och befintliga aktieägare att ha möjligheten att öka sitt innehav.

Green Apps emissionsvillkor i korthet
- Teckningstid: 21 november – 9 december 2022.
- Teckningskurs: 0,39 SEK.
- En aktie (1) ger en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie i Portföljbolaget krävs två (2) teckningsrätter.
- Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 26 817 062 aktier. Vid full teckning tillförs Portföljbolaget 10 068 654 SEK.
- Avstämningsdag: 17 november.
- Värdering: 20,1 MSEK pre-money motsvarande en rabatt om 74 procent mot senaste post-money värdering om 77,5 MSEK
- Garantiåtaganden: 5 MSEK vilket motsvarar cirka 50 procent av emissionsvolymen.

Ovanstående är ett utdrag från Green Apps pressmeddelande som går att läsa i sin helhet via greenapps.tech.

VIKTIG INFORMATION!
Informationen på denna del av NOSIUMs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner utgivna av Green Apps (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera