Stämmokommuniké från årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)

Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 14 maj 2020 behandlades bland annat följande ärenden:

 
Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 245 000 (1 070 000) kr, varav ordföranden erhåller 370 000 (370 000) kr och övriga ledamöter 175 000 (175 000) kr vardera (inget arvode till den som är anställd i bolaget). För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 175 000 (175 000) kr att fördelas med 105 000 kr till revisionsutskottet (ordförande 60 000 kr och ledamot 45 000 kr) och 70 000 kr till ersättningsutskottet (ordförande 40 000 kr och ledamot
30 000 kr). Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter genom omval av Alf Blomqvist, Sven Uthorn, Marika Skärvik, Kristin Lindmark och Anna Hjertstedt samt nyval av Mikael Cato och Anna Söderblom. Henrik Holm har avböjt omval till styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Alf Blomqvist. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska inte utgå.

Godkännande av förvärv av aktier i delägda dotterbolag genom apportemission
Årsstämman beslutade att godkänna nedanstående, och därmed sammanhängande, transaktioner i enlighet med det fullständiga beslutsförslaget.

  • Förvärv av samtliga minoritetsägarens aktier i B3 Alenio Consulting AB. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av högst 100 000 aktier och resterande del kontant, och;
  • Förvärv av del av minoritetsägarens aktier i Rebel and Bird AB. Beloppet erläggs, i enlighet med apportavtalet, genom emission av högst 108 000 aktier, kontant betalning om 3 000 000 kr samt att resterande del av köpeskillingen kvarstår som fordran på Bolaget, och;
  • Ändring av tidigare ingånget aktieägaravtal avseende Bolagets rätt att förvärva samtliga minoritetsägarens aktier i B3 Financial Consulting AB till att förvärvet får ske mot kontant betalning om 2 500 000 kr samt att resterande del av köpeskillingen kvarstår som fordran på Bolaget, och;
  • Bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad till minoritetsaktieägare i Rebel and Bird AB och B3 Financial Consulting AB med syfte att slutreglera förvärvet av aktierna i respektive bolag.
Godkännande av slutförande av förvärv av aktier i dotterbolag genom kvittningsemission
Årsstämman beslutade att godkänna att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 48 000 kr genom en nyemission av högst 480 000 aktier, som en del i slutförande av förvärv av B3 Nuway AB.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om att emittera maximalt ett så pass högt antal aktier som medför att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som sammanlagt utgör högst tio procent jämfört med det nu utestående antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske antingen på börsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpta aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning med hänsyn till genomförda och kommande lagändringar för § 1 Företagsnamn, § 8 andra stycket Kallelse samt § 11 Avstämningsförbehåll.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

 

För mera information kontakta: 

Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se,tel 072-7007082

 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se
 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?