Annons
NOSIUM AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Oktober–december 2021 (jämfört med oktober–december 2020)

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 561 TKR (2 918), en ökning med ca 91 % jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -616 TKR (-1 458).
• Soliditeten uppgick till 57 % (50).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 755 TKR (-5 725).
• Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,6).

Januari–december 2021 (jämfört med januari–december 2020)

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16 953 TKR (10 540), en ökning med ca 61 %
jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 725 TKR (-3 282).
• Soliditeten uppgick till ca 57 % (50).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 107 TKR (-6 820).
• Resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK (-1,4).

Väsentliga händelser under perioden

  • Portföljbolaget Green Apps Technologies genomförde sin planerade spridningsemission som tillförde bolaget 4,0 MSEK före emissionskostnader. Post-money värderingen uppgick till 34,6 MSEK.
  • NOSIUM genomförde en riktad emission som tillförde bolaget 2,75 MSEK. Teckningskursen för den riktade emissionen var 9 SEK per aktie.
  • Portföljbolaget Green Apps Technologies färdigställde sin Euroclear-registrering och tar fortsatta steg inför en notering under 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • NOSIUM AB avyttrade samtliga sina aktier i Holistic Health Academy till Green Apps Technologies den 14 februari 2022 för 13,5 MSEK. Köpeskillingen uppgick till 300 000 nyemitterade A-aktier i Green Apps Technologies motsvarande ett värde om 7,5 MSEK samt 6,0 MSEK kontant. NOSIUMs ägande i Green Apps Technologies efter förvärvet uppgår till 51,7 procent av kapitalet och 82,8 procent av rösterna, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 28,8 MSEK.

VD kommentar

Bästa aktieägare,

Det är nu 17:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt och jag hoppas att efterföljande resultat och balansräkning gör att du som aktieägare ser detsamma som jag: Vi har aldrig stått starkare!

Koncernen uppnådde en tillväxt om 91% för det fjärde kvartalet i kombination med ett kraftigt förbättrat resultat. Resultatet efter finansnetto uppgick till -78 TKR att jämföra med samma period föregående år då det uppgick till -1 499 TKR. Bakgrunden till den kraftiga tillväxten under kvartalet är samtliga portföljbolags fortsatta fokus på implementering av fler tillväxtstrategier. Det är nu andra kvartalet i rad där vi uppnått en helt ny nivå av tillväxttakt och det mesta tyder på att det kommer att fortsätta. På sidan fyra i denna rapport kan du se tillväxten i respektive portföljbolag.

Några nyckeltal för perioden
- Tillväxt om 91% jämfört med samma period föregående år.
- Resultatet efter skatt uppgick till -204 tkr att jämföra med -1 501 tkr för samma period föregående år.
- Periodens kassaflöde uppgick till 2 308 tkr att jämföra med -1 159 tkr för samma period föregående år.
- Kassan uppgick till 7,2 MSEK den 31 december 2021.

Min framtidstro om samtliga våra portföljbolag är fortsatt stark. Många faktorer pekar mot att tillväxttakten under 2022 kommer vara fortsatt hög.

Ovanstående är ett utdrag från VDs kommentar som återfinns i sin helhet på sida 3 i bifogad rapport.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden januari-mars 2022 publiceras den 18 maj 2022.

Bokslutskommunikén bifogas i sin helhet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera