1515
Annons
SignUps erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien på Nasdaq First North Growth Market inleds idag

SignUp Software AB (publ) (”SignUp” eller ”Bolaget”), ett snabbt växande och lönsamt mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i SignUp i samband med listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattade endast nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både från svenska och internationella institutionella investerare samt bland allmänheten i Sverige och var kraftigt övertecknat. Handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleds idag den 24 november 2021. Pareto Securities AB (“Pareto”) är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 80 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i SignUp om cirka 1 775 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
 • Erbjudandet omfattade 2 187 500 nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och tillför SignUp cirka 175 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet.
 • För att täcka upp en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget beviljat Pareto en övertilldelningsoption att förvärva upp till ytterligare 328 125 nyemitterade aktier, motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”).
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 201,3 MSEK vilket motsvarar cirka 11,2 procent av det totala antalet aktier i SignUp efter Erbjudandets genomförande.
 • Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer SignUps tre största aktieägare bestå av SignForm International BV[1] (56,63 procent), Standout Capital I AB (16,43 procent) och NSU Invest AB[2] (9,24 procent).
 • Handeln i SignUp-aktien på Nasdaq First North Growth Market inleds idag den 24 november 2021 under kortnamnet ”SIGNUP”.
 • Handeln är villkorad fram till likviddagen, vilken beräknas infalla den 26 november 2021.

Olof Hedin, VD, kommenterar:

”Vi är väldigt stolta över det stora intresse som visats för SignUp under hela noteringsprocessen. SignUp började automatisera finansiella processer genom produkten ExFlow för 20 år sedan. Vi har idag 1 100 kunder och 90 partners runt om i världen vilket ger oss en stabil grund för fortsatt expansion. De senaste åren har accelererat efterfrågan för lösningar som hjälper företag och organisationer att arbeta mer decentralicerat, snabbare, säkrare och med bättre kontroll och spårbarhet. Det är just det SignUp kan levererara genom en SaaS (Software as a Service) tjänst inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla både vårt produktutbud och organisationen till nästa nivå och börsintroduktionen är ett viktigt steg för Bolagets fortsatta utveckling tillsammans med alla våra nya aktieägare.”

Om SignUp Software AB (publ)
SignUp är ett snabbt växande mjukvaruföretag som erbjuder en heltäckande lösning, ExFlow, för elektronisk leverantörsfakturahantering inbyggd i Microsofts affärssystem Dynamics. Bolaget har etablerat sig som en global aktör med ett flertal stora företag som kunder samt flertalet partnerskap genom bland annat TietoEvry, CGI och Columbus. SignUp grundades 1999 och är ett globalt företag med 90 heltidsanställda, huvudkontor i Solna med ytterligare kontor i Danmark, Australien, Nederländerna samt USA. Under januari – september 2021 uppgick Bolagets nettoomsättning till cirka 134 miljoner MSEK, vilket motsvarar en organisk nettoomsättningstillväxt om 23,6 procent med en EBITA-marginal om cirka 19,7 procent samt årliga återkommande intäkter (eng. Annual Recurring Revenue, ”ARR”) per 30 september 2021 om 174 MSEK.

Finansiella mål
SignUp har antagit följande finansiella mål på medellång sikt[3]:

 • ARR ska på medellång sikt växa med minst 25 procent organiskt per år.
 • Uppnå en EBITA-marginal på medellång sikt om cirka 20 procent, dock kommer marginalen på kort sikt påverkas negativt av tillväxtinvesteringar (organiskt och/eller förvärv) som Bolaget bedömer skapar långsiktigt värde för aktieägarna.
 • Bolagets utdelningspolicy är att på medellång sikt dela ut minst 25 procent av vinsten per aktie.

Klockringningsceremonin sänds live via Bolagets hemsida med start kl 08:45 idag onsdag den 24 november 2021.

Rådgivare
Pareto är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto i samband med Erbjudandet. FNCA Sverige AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46 8 528 00 399. Avanza är Exklusiv retaildistributör i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:
Olof Hedin, VD, SignUp
Mob: +46 730 21 15 07
E-post: olof.hedin@signupsoftware.com

Carina Bjerlöv, CFO, SignUp
Mob: +46 763 14 08 60
E-post: carina.bjerlov@signupsoftware.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom kontaktpersonerna som anges ovan, 08:00 CET den 24 november 2021.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SignUp i någon jurisdiktion, varken från SignUp eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2 (e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Stabiliseringsåtgärder
I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av SignUp engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på SignUps aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att SignUps aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i SignUps aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende SignUps aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende SignUps aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 

[1] SignForm International BV ägs ytterst av Henrik Garvner (49,0%) och Göran Garvner (51,0%).
[2] NSU Invest AB ägs ytterst till hälften vardera av André Åkerlund och Hans Fajerson genom indirekt ägande via flera helägda bolag.
[3] Termen ”medellång sikt” som används av Bolaget syftar till en period om 3-5 år.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?