1515
Annons
Randviken Fastigheter: Randviken fullföljer avsiktsförklaringar och förvärvar fastigheter till ett värde om 2 776 mkr samt emitterar aktier till Landia AB till ett värde om 96,3 mkr

Randviken Fastigheter AB (publ) ("Randviken" eller "Bolaget") har slutfört förhandlingarna kring de avsiktsförklaringar som först kommunicerades den 25 oktober 2021. Förhandlingarna har resulterat i att Bolaget denna dag har tecknat två separata aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av sex fastigheter och en tomträtt ("Fastigheterna") till ett sammanlagt värde om 2 776 mkr, före avdrag för latent skatt om cirka 106 mkr ("Transaktionerna"). Säljare är Landia AB ("Landia") och Freyja Norwegian Holdco AS ("Freyja"). Randviken har denna dag även ingått ett avtal med Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") avseende skuldfinansiering om totalt cirka 2 300 mkr med anledning av Transaktionerna. Resterande del av köpeskillingen kommer att erläggas med medel från den riktade kontantemissionen som genomfördes tidigare denna dag samt genom en planerad apportemission till Landia. Tillträde av Transaktionerna beräknas ske under december 2021.

Fastigheterna

Fastigheterna är, baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Större hyresgäster i Fastigheterna är Alstom, Capio, IAC Group, Fortum och ABB.

Följande fastigheter ingår i Transaktionerna:

Säljare Kommun Fastighet Huvudsaklig användning Uthyrbar area, kvm
Freyja Västerås Finnslätten 6 Lager, industri 61 617*
Freyja Skara Pagen 4 Lager, industri 38 438
Freyja Malmö Värmet 3 Lager, logistik 31 322
Freyja Lidköping Städet 12 Industri, skola 28 456
Freyja Tibro Hammaren 1 Lager, logistik 21 814
Freyja Malmö Stålet 2 Lager, logistik 14 592
Landia Stockholm Svanholmen 1 Vård, skola 20 813
Totalt 217 052

* Inklusive pågående nybyggnation om 10 405 kvm kontorslokaler, vilka är uthyrda till Alstom.

På fastigheten Finnslätten 6, som är belägen i det expansiva området Finnslätten i Västerås, pågår ett nybyggnadsprojekt, om cirka 10 400 kvm kontorslokaler som är uthyrda till Alstom på ett tioårigt hyresavtal ("Projektet"). Den återstående investeringen för Projektet uppgår till cirka 250 mkr under de kommande 18 månaderna och Projektet väntas vara färdigställt senast tredje kvartalet 2023. Projektet genomförs och kommer att certifieras i enlighet med miljöstandarden LEED Gold.

Randviken har erhållit bankfinansiering för större delen av de återstående investeringarna i Projektet, resterande del finansieras med egna medel.

Efter färdigställande av Projektet kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om cirka 185 mkr. Fastigheternas driftnetto bedöms uppgå till cirka 150 mkr och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år. Vidare har Randviken identifierat byggrätter om minst 12 500 kvadratmeter på Fastigheterna, huvudsakligen i Malmö.

Finansiering - skuld

Randviken har ingått låneavtal med Nordea och Swedbank kring en finansieringslösning om totalt cirka 2 300 mkr, varav till en mindre del innebär refinansiering av ett befintligt lån. En betydande andel av det totala beloppet är förvärvslån med syftet att finansiera Transaktionerna. Merparten av förvärvslånen utgörs av seniorlån men en mindre andel är ett så kallat brygglån med en kortare löptid. I finansieringslösningen ingår också ett så kallat Capex-lån om cirka 300 mkr vilket till del ska finansiera slutförandet av Projektet. 

Finansiering - eget kapital

Majoriteten av det egna kapitalet som krävs för att genomföra Transaktionerna erläggs med medel från den riktade emissionen som genomfördes tidigare denna dag. I samband med tillträdet av Transaktionerna kommer Randviken även att emittera aktier, motsvarande 96,3 mkr, till Landia som delbetalning för tomträtten Stockholm Svanholmen 1. Landia är sedan tidigare storägare i Randviken.

"Vi fortsätter att leverera på vår tillväxtstrategi i snabb takt och jag är oerhört stolt och glad över att vi som nytt bolag på väldigt kort tid har lyckats bygga upp en så pass högkvalitativ fastighetsportfölj. Majoriteten av de fastigheter vi förvärvar idag har vi mycket god kunskap om sedan tidigare. Det är fastigheter som kompletterar vår befintliga portfölj väl och som kommer att generera stabila kassaflöden åt våra aktieägare över en lång tid framöver. Sammantaget kommer dessa förvärv föra med sig en mängd positiva effekter för Randviken, till exempel i form av en mer robust intäktsbas och ökad riskspridning. Det är dock inte enbart fastigheternas kassaflöde i sig som har varit viktigt i dessa affärer. Att få förtroende från nya långsiktiga ägare i form av välrenommerade institutionella investerare har också det varit en central del som jag är väldigt tacksam över. Jag är övertygad om att det breddade ägandet i samband med vårt planerade byte av börslista senare i år kommer att leda till en accelerering av Randvikens fortsatta tillväxtresa under 2022." - Gustaf Segerborg, VD Randviken

"Landia är sedan tidigare stor aktieägare i Randviken och kommer i samband med emissionen att fortsatt vara företagets fjärde största ägare. Landia ser försäljningen som ett sätt att hjälpa sitt intressebolag att växa samtidigt som Landia får vara med och ta del av framtida värdeskapande genom sitt stora delägarskap. Landia kommer att fortsätta med förvaltningen av fastigheten, vilket gör att hyresgästerna i praktiken inte kommer märka någon skillnad. Landia har ett antal projekt med stora kapitalbehov framför sig, och försäljningen av Svanholmen medför att kapital till dessa investeringar frigörs.

Landia ser en stor potential i Randviken, vars ledning på mycket kort tid visat att de kan växa bolaget genom ett antal för bolaget mycket bra affärer." - Jonas Ramstedt, VD Landia

Denna information är sådan information som Randviken är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 23:15.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Randviken i någon jurisdiktion, varken från Randviken eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Randviken har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller regelverk för emittenter.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?