1515
Annons
Fastpartner föreslår inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Fastpartner AB (publ) ("Fastpartner" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning. Inlösenbeloppet uppgår till 118,34 kronor per preferensaktie (vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor) och inlösen förutsätter att erforderliga beslut fattas på en extra bolagsstämma som avses hållas den 9 mars 2022. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande den 10 februari 2022.

Bakgrund och motiv

Att lösa in Bolagets preferensaktier är ett steg i Bolagets process att optimera sin balansräkning. Fastpartner emitterade preferensaktierna inledningsvis år 2013, vid en tidpunkt då dessa betraktades fullt ut som eget kapital av ratinginstitut. I och med att Fastpartner under 2021 erhållit en Investment Grade-rating anses preferensaktier till lika delar utgöra eget kapital och räntebärande skuld enligt ratinginstitutens regelverk och därmed har styrelsen gjort bedömningen att preferensaktien har spelat ut sin roll som finansieringsform för Fastpartner.

Inlösen av preferensaktier

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att avhållas den 9 mars 2022 för att fatta beslut om en minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga 5 692 497 preferensaktier i enlighet med punkt 5.5 i Bolagets bolagsordning.

Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om inlösen kommer Bolaget att erlägga 118,34 kronor per preferensaktie (vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor), motsvarande totalt 673 650 094,98 kronor i inlösenlikvid.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna. Avstämningsdagen förväntas i så fall att fastställas av styrelsen till den 25 mars 2022. Utbetalning av inlösenlikviden föreslås ske omkring den 30 mars 2022. Inlösenförfarandet kommer att ske automatiskt vilket innebär att preferensaktieägare inte behöver vidta någon åtgärd i samband med utbetalning. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av aktiekapitalet om ca 18 974 989,94 kronor motsvarande kvotvärdet för de inlösta aktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden från fritt eget kapital. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver således inte tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslutar den extra bolagsstämman om inlösen av preferensaktierna beräknas sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm att bli den 23 mars 2022.

Viktiga datum för inlösen av preferensaktier

10 Offentliggörande av kallelse till
februari extra bolagsstämma
2022
9 mars Extra bolagsstämma
2022
23 mars Sista dag för handel i
2022 preferensaktier på Nasdaq
Stockholm
25 mars Preliminär avstämningsdag för
2022 obligatorisk inlösen av
preferensaktier
30 mars Utbetalning av inlösenlikvid om
2022 118,34 kronor per preferensaktie

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
E-post: svenolof.johansson@fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 16:30.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera