1515
Annons
Bokslutskommuniké 2021 för SaveLend Group AB (publ)

SaveLend Group AB (publ) redovisar idag bokslutskommunikén för 2021.

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30,3 MSEK (17,3 MSEK), en ökning med 75,3 % bestående av 65,7 procentenheter organisk tillväxt och 9,6 procentenheter förvärvad tillväxt.
 • Justerad EBITDA uppgick till -3,0 MSEK (-3,0 MSEK). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 2,0 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -5,0 MSEK (-3,0 MSEK).
 • EBIT uppgick till -9,1 MSEK ( -4,8 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-5,0 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 SEK (-1,44 SEK).

Perioden 1 januari– 31 december 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 94,1 MSEK (56,2 MSEK), en ökning med 67,4 % bestående av 64,4 procentenheter organisk tillväxt och 3,0 procentenheter förvärvad tillväxt.
 • Justerad EBITDA uppgick till -6,0 MSEK (-7,1 MSEK). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 11,9 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -17,9 MSEK (-7,1 MSEK).
 • EBIT uppgick till -27,9 MSEK (-14,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -28,7 MSEK (-14,6 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,07 SEK (-4,23 SEK).


Händelser under perioden 1 oktober - 31 december

 • SaveLend Group slutför förvärvet av den finska P2P-pionjären Fixura Ab Oy.
 • SaveLend Group lanserar direktbanksbetalningar på investeringsplattformen genom Trustly.
 • Redeye inleder bevakning av SaveLend Group.
 • SaveLend Group lanserar Treyd som kreditförmedlare på investeringsplattformen.
 • SaveLend Group gör förändringar i koncernledningen genom att utse Lina Brattström som IR och Kommunikationschef och Jonas Ahlberg till vice VD.

Händelser efter perioden

 • SaveLend Group stärker koncernledningen och rekryterar Olle Asplund som Chief Product Officer.
 • SaveLend Group ingår avtal om förvärv av Svensk Kreditförmedling.
 • SaveLend Group AB genomför en riktad nyemission av 1 760 563 aktier och tillförs ca 15 MSEK att användas för den kontanta köpeskillingen i förvärvet av Svensk Kreditförmedling.
 • Kallelse till extra bolagsstämma i SaveLend Group AB (publ), och genomförande av densamma.


VD-ord
Jag blickar tillbaka på ett år där många av våra investeringar från tidigare år har börjat bära frukt. Varje kvartal har inneburit nya rekordsiffror i våra nyckeltal och ett löfte om vidare tillväxt. Det möjliggörs av våra viktigaste tillgångar - våra tekniska plattformar och vår personal.

Vi har haft ett intensivt år med ny varumärkesprofil, börsnotering, lansering och förvärv i Finland, utrullning av flertalet viktiga förbättringar för våra sparkunder samt kommit igång med våra två hitintills största kunder på faktureringsplattformen. Flertalet av dessa arbeten har planenligt medfört kostnader av engångskaraktär och jag ser därför fram emot 2022 där dessa satsningar skall fortsätta bära frukt.

Jag konstaterar också att andelen aktieägare som också sparar på plattformen är fortsatt över 50 % och det håller i sig i takt
med att aktieägarbasen växer. Ett fortsatt fint betyg för såväl produkt som affär!

Intäkterna under kvartalet uppgick till 30,3 MSEK, vilket är en ökning med hela 75,3 % jämfört med föregående år. Justerad EBITDA landade på -3,0 MSEK och har justerats med 2 MSEK som är hänförliga till förvärvet av Fixura. Fjärde kvartalet är säsongsmässigt ett starkt kvartal för oss och vi räknar med mer normal tillväxttakt under första kvartalet 2022.

Money shouldn’t sleep
Vi har lyckats väcka en del av de pengar svenskarna har på sina sparkonton och vi avslutar året med hela 629 MSEK på sparplattformen. Det är en ökning med 141 % sedan föregående år. Tillväxten kommer både från befintliga sparare som ökar sitt insatta kapital samt från nya sparare som uppmärksammat våra kampanjer och valt SaveLend som ett komplement till sitt sparande. Vi rundar av året med att leverera våra tre bästa månader någonsin sett till nytt sparkapital på plattformen!

Under kvartalet har vi uppdaterat vårt bonussystem till att utöver antal aktier också inkludera nivåer baserat på spararnas
kapital på plattformen. Vi har även erbjudit en insättningsbonus på 1 % på det kapital som satts in på plattformen under november och december. Detta har gett tydliga resultat och vi har därmed identifierat ett sätt att snabbt öka inflödet av kapital. Trots det höga inflödet har vi kunnat bibehålla en hög investeringsgrad då vi lyckats balansera det inkommande kapitalet med kvalitativa krediter att investera i.

Investeringsgraden har under kvartalet legat på i genomsnitt 94 %, något som vi är mycket nöjda med. Risken med att ligga så pass högt är att vi kan behöva tacka nej till krediter som hade varit bra investeringsmöjligheter. Att fortsätta identifiera sätt att snabbt få in nytt kapital så att vi kan manövrera investeringsgraden är därför av stor vikt och detta ser jag som en stor möjlighet och ett prioriterat område även för nästa år.

Andra institutionella spelaren på plattformen
I slutet av det fjärde kvartalet fick vi in en andra institutionell spelare som nu testar sparplattformen. Det här är en kvalitetsstämpel och jag är övertygad om att vi kommer att se en utväxling på detta under nästkommande år. Vårt första institutionella flöde, som är dedikerat till SäljFinans, har börjat ta fart och vi ökade därigenom kapitalet med 6,7 MSEK på plattformen. Vi ser att detta flöde tillsammans med nya riktade säljinsatser kommer att stå för en allt mer ökande andel av volymen under 2022. Det fina med detta flöde är att kundanskaffningskostnaden är låg då kunderna anskaffas i redan befintliga flöden. Sammantaget innebar detta att institutionellt kapital på plattformen uppgick till 11,7 MSEK vid utgången av 2021.

Hög fart under uppgradering
På faktureringsplattformen Billecta hanterades drygt 970 000 transaktioner under kvartalet. Uppgraderingen till det nya kodspråket är i slutfasen och den första lanseringen samt migrering av vissa tjänster har redan skett. Jag är mäkta imponerad av teamet som fortsätter att leverera rekord i transaktioner och funktioner, trots att hälften av styrkan arbetar med uppgraderingen. Slutförandet av transformeringen kommer att frigöra mycket resurser under första kvartalet, vilka då kan läggas på än fler kundimplementationer och fortsatt innovation av nya funktioner.

Fixura
Vi tillträdde Fixura första dagen i fjärde kvartalet. Fixura är Finlands äldsta sparplattform för krediter, och kan något förenklat sägas vara SaveLends motsvarighet i Finland. Min bedömning är att förvärvet sparar oss två års etableringstid i Finland då vi fått tillgång till ett högpresterande team och ett väletablerat varumärke. Utöver detta medför förvärvet tillgång till unik och värdefull data för marknaden samt säkerställer investeringsmöjligheter i euro på sparplattformen, vilket öppnar upp SaveLend som sparalternativ för den europeiska marknaden. Det arbete vi gör för att integrera euro som valuta lägger också grunden tekniskt för vår fortsatta expansion ut i Europa. Med dessa förutsättningar är jag trygg med att vi kommer lyckas få igång verksamheten igen nu när räntetak och andra covid-relaterade restriktioner har upphävts. Vi kommer under första halvåret att migrera Fixuras investerarbas till SaveLends plattform, och samtidigt rulla ut Fixura som varumärke för vår kreditförmedling till företag i övriga länder. Vår varumärkesstrategi är att fortsätta med separata varumärken för att kunna driva ned kundanskaffningskostnaderna och inte behöva blanda budskap mellan olika målgrupper.

Under sitt första kvartal som en del av koncernen bidrar Fixura med en nettoomsättning om nära 1,7 MSEK och står för
9,6 % av koncernens tillväxt. En djupare statusuppdatering och genomgång av våra planer återfinner ni i informationen från vår chef i Finland, Miika Engström, längre bak i rapporten.

Treyd - ny kreditförmedlare
En central del i vår strategi är att erbjuda våra sparare en diversifiering i sina investeringar genom olika typer av krediter med olika karaktäristiska egenskaper. Vi välkomnade under kvartalet Treyd som extern kreditförmedlare (originator) till vår sparplattform. Treyd erbjuder investeringsmöjligheter i krediter av karaktären importfinansiering, där det investerade kapitalet används till att frigöra rörelsekapital för importbolag. Treyd drivs av ett riktigt duktigt team, de är välfinansierade och har en enorm marknad som de tillgodoser.

En blick in i 2022 - förvärv och sälj!
Jag har ett mantra som jag driver genom organisationen, och det är att vi ska tillåta oss att fira våra framgångar och njuta.
Detta gjorde vi under julledigheten, och sedan var det dags att kavla upp ärmarna och öka tempot ytterligare för 2022. Vi inledde året med att ta beslut om att förvärva Svensk Kreditförmedling. En stark och lönsam aktör verksam inom förmedling av kapital och krediter i fastighetsbranschen. Förvärvet innebär att vi säkrar upp ett ökande inflöde av investeringsmöjligheter i fastighetsprojekt till våra sparare samt att det stärker vår lönsamhet. Svensk Kreditförmedling använder redan idag vår sparplattform, men med ett begränsat inloggat läge, och efter att förvärvet genomförts kommer deras investerare få tillgång till hela vårt diversifierade sparerbjudande. Förvärvet väntas bidra till att vi ytterligare kan öka takten på vår tillväxtresa. Med genomförda nyemissioner för att finansiera våra förvärv och med genomförd refinansiering av återbetalda konvertibler står vi finansiellt starka inför den fortsatta tillväxtresan.

Förstärkt säljorganisation
Vi klev ut ur 2021 med 62 SaveLendianer i koncernen. I föregående rapport skrev jag att vi ska fortsätta att stärka organisationen, framförallt inom sälj, och det har vi lyckats bra med. Under det kommande året är vi framtunga vad gäller rekrytering och vi har redan tillsatt de flesta av våra nya roller, vilket känns otroligt bra. Det innebär att vi kan fortsätta ta hand om det stora inflödet av nya sparare och fakturakunder på det sätt vi vill. Jag är förväntansfull på att se utväxlingen av det vi nu skapat förutsättningar för!

Fortsatt varumärkesbyggande för SaveLend
I samband med noteringsprocessen fick vi en fantastisk respons på kampanjen Money shouldn’t sleep. Vi lyckades att aktivera en del av de pengar svenskarna har på sparkonton utan ränta. Under 2022 fortsätter kampen mot nollränta på
sparkapital, något som blir ännu viktigare för spararna när inflationen tar fart och urholkar värdet av sparade pengar. Money
shouldn’t sleep! Vi kommer även framöver att satsa hårdare på varumärkesbyggande kampanjer i syfte att öka kunskapen för varumärket och samtidigt effektivisera de konverterande kampanjerna genom att öka frekvensen på vår närvaro. Detta kommer också lägga grunden för att attrahera fler aktieägare det kommande året.

Finansiella mål 2025
Vi ligger bra i fas för att nå våra finansiella mål om att omsätta åtminstone 300 MSEK med justerad EBITDA-marginal om minst 25 % år 2025, givet takten vi håller nu. Vi står redo tekniskt för betydligt högre volymer och vi är på god väg med arbetet att stärka upp säljorganisationen för att kunna öka tempot ytterligare. Vi kommer att fortsätta investera i personal och marknadsföring och det särskilt under första halvåret 2022. Det känns riktigt sporrande att gå in i 2022 med full fart och ändå känna att det finns mer att ge!

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera