1515
Annons
Kommuniké från CirChem AB:s årsstämma 24 maj 2022

CirChem AB höll under tisdagen den 24 maj 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.circhem.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 25 573 596 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av Mats Persson, Åse Bye och Jonas Stålhandske och nyval av Petra Sas och Magnus Gink till styrelseledamöter. Stämman omvalde Mats Persson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode om 110 000 kronor till styrelsens ordförande och 55 000 kronor var till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för medarbetare och konsulter i bolaget (LTI 2022) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i LTI 2022
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom CirChem.

Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, emittera högst 213 061 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 13 316,3125 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022.

Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till deltagarna i LTI 2022 i enlighet med villkoren för LTI 2022 och till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2022.

Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna kommer bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader som uppstår i relation till LTI 2022.

Prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för bolagets styrelse (Board LTI 2022) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i Board LTI 2022

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i CirChem.

Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, emittera högst 106 530 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 6 658,125 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Board LTI 2022.

Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till deltagarna i Board LTI 2022 i enlighet med villkoren för Board LTI 2022 och till en tredje part för att täcka kostnader för Board LTI 2022.

Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna kommer bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader som uppstår i relation till Board LTI 2022.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?