1515
Annons
Kommuniké från årsstämman i Vestum AB (publ)

Årsstämman i Vestum AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 23 maj 2022 beslutat om följande. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysisk deltagande.

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6), utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, utskott och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 500 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i Bolaget ska erhålla 250 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisionsutskottet för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt att arvode till ersättningsutskottet för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Heijbel, Johannes Lien, Helena Fagraeus Lundström, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist och Per Åhlgren som styrelseledamöter, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om omval av Per Åhlgren som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Niklas Renström.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av högst 3 650 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till vissa medarbetar inom koncernen. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 31 augusti 2025.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra fullmaktsinsamling på Bolagets bekostnad och poströstning i samband med bolagsstämmor.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera