Annons
Valoe Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022

Valoe Oyj                Puolivuosikatsaus         24.8.2022 klo 17.20
                                        

PUOLI VUOTTA LYHYESTI

Katsauskaudella tammi – kesäkuu 2022 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,5 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Käyttökate oli -1,8 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa) ja liiketulos -2,7 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa). Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja osakekohtainen laimennettu tulos -0,01 euroa (-0,01 euroa).

Käyttöpääomatilanne jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tiukkana. Käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi laskimme liikkeelle huhtikuussa 2022 vaihtovelkakirjalainan 1/2022, jota merkittiin yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Merkinnät tehtiin uusina rahasijoituksina. Katsauskauden päättymisen jälkeen, elokuussa 2022, laskimme liikkeelle uuden enintään kolmen miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 2/2022 tavoitteenamme vahvistaa edelleen käyttöpääomatilannetta sekä varautua autoteollisuudelta odottamiimme tilauksiin.

Toukokuussa 2022 EU hyväksyi Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan IBC4EU-tutkimusprojektin, jossa myös Valoe ja tytäryhtiömme Valoe Cells ovat mukana. Kehitämme projektissa tehokkaiden aurinkopaneeleiden ympäristöystävällisiä valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 17 miljoonaa euroa. EU maksaa osuutemme projektista meille avustuksena, jonka suuruus on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Valoen osuus hankeavustuksesta on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Valoe Cellsin noin 1,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen allekirjoitimme Sono Motorsin kanssa sopimuksen Sion-auton massatuotantoon tarkoitettujen aurinkosähkökomponenttien lopullisesta testaamisesta ja hyväksymisestä. Sovittujen tavoitteiden toteutuessa Sono Motors maksaa Valoelle miljoonan euron kokonaispalkkion: 0,4 miljoonaa euroa syyskuussa 2022 ja 0,6 miljoonaa euroa pitkäaikaistestien valmistuttua marras- joulukuussa 2022. Sono Motorsin on tarkoitus nimittää Valoe 257.000 Sion-sähköautonsa aurinkosähkökomponenttien toimittajaksi. Autot valmistaa Valmet Automotive Oy Uudessakaupungissa.

MARKKINAOHJEISTUS

Tilikaudella 2022 Valoe-konsernin liikevaihto kasvaa selvästi ja käyttökatetasolla tappio pienenee edelliseen vuoteen verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALO: Olemme voimakkaan kasvun kynnyksellä.”

Päätimme pitää koko vuoden liikevaihto- ja tulosohjeistuksen ennallaan huolimatta toisen vuosineljänneksen vähäisestä liikevaihdosta ja huonosta alkuvuoden tuloksesta. Valoe on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskittänyt resurssinsa kahteen autoteollisuudelle toimitettavaan projektiin, joiden liikevaihdon odotetaan tuloutuvan vasta loppuvuonna 2022 ja sen jälkeen. Näissä projekteissa maksut on sidottu tiettyjen testaustavoitteiden saavuttamiseen, jotka tämänhetkisen näkemyksemme mukaisesti saavutetaan tänä vuonna. Toinen näistä projekteista on Sono Motorsin itselataava aurinkösähköauto Sion. Projektien tuloutuessa odottamassamme aikataulussa myös tuloksemme parantuu ja markkinaohjeistus toteutuu.

Olemme ratkaisevassa vaiheessa näissä kahdessa autoteollisuuden projektissa. Autoteollisuudelle tyypilliset, pitkäkestoiset ja vaativat testausjaksot ovat käynnissä ja päättyvät marras-joulukuussa 2022. Kumpikin projekti johtaa onnistuessaan aurinkosähkökomponenttien massatuotantosopimukseen ja sitä kautta Valoen liikevaihdon merkittävään kasvuun. Pelkästään Sono Motorsin Sion-auton suunniteltu 257.000 kappaleen valmistusmäärä seitsemässä vuodessa riittäisi siirtämään meidät johtavien toimijoiden joukkoon nopeasti kasvavassa VIPV-markkinasegmentissä (Vehicle Integrated Photovoltaic). Tämä edellyttää asiakkaidemme jo julkaistujen aikataulujen toteutumista.

Kasvun toteutuminen edellyttää meiltä monenlaista onnistumista ja tähänastisiin verrattuna suuria investointeja seuraavien kahden vuoden aikana. Neuvottelemme parhaillaan asiakkaidemme osuudesta sekä Juvan että Vilnan tehtaan laajennusinvestoinneissa.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2022 oli hyvin työntäyteinen sekä Juvalla että Vilnassa, vaikka se ei edellä mainituista syistä johtuen näkynyt vielä liikevaihdossa. Olemme palkanneet lisää henkilökuntaa tuotantoon erityisesti Juvan paneelitehtaallemme. Edellä mainittujen hyväksymisvaiheessa olevien autoprojektien lisäksi teemme töitä useiden lähinnä ns.”last-mile” –kaupunkiajoneuvoja valmistavien, eurooppalaisten start-up yritysten kanssa maksullisissa kehitysprojekteissa. Näiden asiakkaidemme onnistuminen tuottaisi meille nopeasti kasvavaa liiketoimintaa joko aurinkopaneelien valmistuspartnerina tai tuotantokoneiden ja myöhemmin kennojen toimittajana.

Systematisoimme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan autoteollisuuden tiukkoja laatu- ja muita vaatimuksia. Saavutimme kesäkuussa yhden merkittävän etapin, kun meille myönnettiin ISO 9000 -laatusertifikaatti. ISO 9000 on autoteollisuudenkin laatujärjestelmien pohjana. Olemme nyt hyvässä vauhdissa ja uskomme saavuttavamme autoteollisuuden vaatimat laatuhyväksynnät ensi vuoden alkupuolella.

Liettuassa valmistaudumme ottamaan käyttöön kaiken sinne jo aiemmin investoidun kapasiteetin. Kiinnostus IBC (Interdigitated Back Contact) -kennoa kohtaan on kova. Tällä hetkellä emme kuitenkaan tarjoa kennoamme massatuotteena kolmansille osapuolille, vaan pyrimme jatkojalostamaan kennomme korkean lisäarvon ratkaisuihin. Asiakkaidemme ennusteisiin perustuen koko tämänhetkinen kapasiteetti tullaan tarvitsemaan jo olemassa olevien projektien tarpeisiin. Kun massatuotantopimuksemme ovat varmistuneet, pyrimme tämän vuoden aikana sopimaan asiakkaidemme kanssa sitovista Liettuan kennotehtaan kapasiteettivarauksista tuleville vuosille.

Valoen suurin haaste on edelleen toiminnan rahoitus. Valmistelemamme projektit ovat suuria ja pitkäkestoisia. Niiden saattaminen alkuun ja valmistautuminen tuotantoon kestää kauan ja vaatii isoja resursseja. Rahoitustarve kasvaa edelleen, mitä lähemmäksi tuotantovaihetta siirrytään. Olemme onnistuneet pääsemään lähelle tavoitettamme hyvin pienellä taloudellisella panoksella. Nyt katsauskaudella, maalin lähestyessä, olemme joutuneet venyttämään rahoitus- ja muutkin resurssimme äärimmilleen. Rahoituksemme varmistamiseksi olemme laskeneet liikkeelle vaihtovelkakirjalainan sekä lähestyneet verraten hyvällä menestyksellä myös tärkeimpiä asiakkaitamme “viimeisen ylimenovaiheen” rahoittamiseksi. Luottaen asiakkaidemme ja osakkaittemme tukeen uskomme saavamme loppuvuonna näkyvissä olevan rahoitusvajeemme katettua.

Käytettävissämme oleviin resursseihin nähden alkuvuosi on ollut haastava, mutta samalla myös erittäin kannustava. Organisaatiomme ymmärtää hyvin mahdollisuutemme ja tekee erinomaista työtä tavoitteidemme saavuttamiseksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan. Käyttämistämme raaka-aineista tärkeimmän, piikiekkojen hintojen nousu jatkui edelleen. Ukrainan sodan ja Covid-19 pandemian aiheuttamat logistiikkaongelmat toimitusketjuissa pahenivat entisestään. Samalla EU korosti aurinkoenergian tärkeyttä suuntaamalla huomattavia rahapanostuksia aurinkosähkösovellutuksiin. Toukokuussa EU hyväksyi noin 17 miljoonan euron IBC4EU-tutkimusprojektin, jossa myös Valoe ja Valoe Cells ovat mukana. Yhteensä yhtiömme saavat projektin toteuttamiseen 2,2 miljoonan euron avustuksen. Näin eurooppalaisten valmistajien kilpailuasema paranee edelleen. Maailmanlaajuinen kysyntä perinteisillä aurinkopaneelimarkkinoilla oli kova ja sen odotetaan kasvavan.

Kiinnostus liikennevälineisiin integroituvia aurinkoenergiaratkaisuja kohtaan kasvoi. EU nimesi 18.5.2022 julkaistussa aurinkoenergiastrategiassaan ajoneuvoihin integroituvat aurinkoenergiaratkaisut yhdeksi tulevien vuosien painopistealueeksi. OddForm®-komponenttiemme vuosia kestäneen kehitystyön ansiosta koemme olevamme hyvissä asemissa ajoneuvojen aurinkosähköistämisen nyt toden teolla alkaessa. Tiedossamme on, että markkinoille on tulossa useita valtamerkkien lanseeraamia aurinkointegraatioajoneuvoja ennen vuotta 2025. Olemme myös mukana useissa pienempien sähköajoneuvojen valmistajien projekteissa, joiden onnistuessa markkinoille tulee aurinkosähköavusteisia ja jopa koko päivän pelkällä aurinkosähköllä toimivia kevytajoneuvoja.

Allied Market Research Inc. (AMR) teki vuonna 2020 ennusteen, jonka mukaan aurinkosähkön integroimisesta ajoneuvoihin (VIPV: Vehicle Integrated Photovoltaics) syntyvä markkina kasvaa jyrkästi. AMR arvioi nykyisen, vielä hyvin pienen markkinan kasvavan yli neljään miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Eurooppalaisilta asiakkailtamme saamiemme tietojen perusteella olemme vakuuttuneita siitä, että ennuste on oikean suuntainen, mutta tulee toteutumaan ennustettua nopeammin.

Kohdemarkkinamme kokoa Euroopassa voi arvioida esimerkinomaisesti autojen julkaistujen valmistusmäärien avulla: Euroopassa valmistettiin vuonna 2021 yhteensä 12,1 miljoonaa ajoneuvoa (Euroopan autovalmistajien liitto, ACEA). Jos vaikkapa 50 %:ssa valmistetuista ajoneuvoista hyödynnettäisiin tulevaisuudessa vähintään yhtä aurinkoenergiakomponenttiamme ja esimerkiksi aurinkosähkökomponenttimme arvioitu keskimääräinen hinta ajoneuvoa kohti olisi vaikkapa 500 euroa, voisi pelkästään eurooppalaisen kohdemarkkinamme arvoksi arvioida noin kolme miljardia euroa. Aiomme olla tällä markkinalla yksi johtavista toimittajista.

VALOEN STRATEGIA

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen. Aurinko säteilee maapallolle koko sen energiatarpeen kahdessa minuutissa. Aurinkosähkö on äänetön, hajuton ja puhtain energian tuottomuoto. Aurinkosähköliiketoiminnan kokonaisvolyymi on ilman tuotetun sähkön hintaa maailmassa noin 100 miljardia euroa vuodessa ja kyseinen liiketoiminta kasvaa noin 20 % vuosittain (Lähde: ITRPV 2019). Aurinkoenergialla pysäytetään osaltaan ilmastonmuutos ja minimoidaan energiantuotannon hiilijalanjälki.

Strategiamme perustuu siihen, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Seuraamme liiketoimintaamme läheisesti liittyvää kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme.   Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin teknologioihimme, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhtenä esimerkkinä strategiamme käytännön toteutumisesta on osallistumisemme avainroolissa Euroopan Unionin Horizon 2000- ohjelmien tutkimusprojekteihin. Toimimme yhteistyössä alan johtavien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi aurinkosähkösovellutuksia kehittämällä.

Olemme aktiivisesti aurinkosähkön käytön edistäjänä mukana alussa käyttö- ja myöhemmin myös vetyyn perustuvien varastointisovellutusten globaalissa kehittämisessä. Teknologiapartnerimme ovat kehityksessä avainasemassa maailmanlaajuisesti.

Olemme jo vuonna 2021 valinneet painopisteeksemme liikenteen sovellutukset. Liikenne on murroksessa ja aiomme käyttää hyödyksemme voimakkaasti etenevän liikennevälineiden sähköistymisen.

TALOUDELLINEN TULOS

Valoe-konsernin tilikauden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto putosi merkittävästi ja tappio kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen ollessa noin -3,65 miljoonaa euroa. Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2021, jollei toisin mainita.

Huhtikuu - kesäkuu 2022:

- Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,03 miljoonaa euroa (vuonna 2021: 1,0 miljoonaa euroa)
- Käyttökate oli -1,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
- Liiketulos oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa)
- Kauden tulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).

Tammikuu – kesäkuu 2022:

- Valoe-konsernin liikevaihto pieneni merkittävästi 0,5 miljoonaan euroon (vuonna 2021: 1,2 miljoonaa euroa)
- Käyttökate oli -1,8 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
- Liiketulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).
- Tulos ennen veroja oli -3,7 miljoonaa eu1oa (-2,5 miljoonaa euroa).
- Kauden tulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa)
- Osakekohtainen laimennettu tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa)

RAHOITUS

Huhtikuussa 2022 laskimme liikkeelle enintään 3,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan, joka koostui kahdesta lainaerästä. Vaihtovelkakirjalainaa merkittiin yhteensä 0,7 miljoonalla eurolla. Merkinnät tehtiin ensimmäisestä lainaerästä uusina rahasijoituksina. Yhtiö keskeytti toisen lainaerän merkintäajan 10.8.2022 eikä toisesta lainaerästä tehty merkintöjä. Vaihtovelkakirjalainan mukainen yksi 100.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 1.428.571 Yhtiön uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta. Lainaosuuksien perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 10.000.000 yhtiön uutta osaketta. Vaihtoaika alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.12.2022. Laina-aika päättyy 30.6.2024. Vaihtovelkakirjalainan ehdot, ilman teknisiä liitteitä, ovat 26.4.2022 julkaistun tiedotteen liitteenä 1, 24.5.2022 tiedotteella julkaistuin muutoksin.

Käyttöpääomatilanteen jatkuessa erittäin tiukkana ja varautuessamme autoteollisuudelta odottamiimme tilauksiin laskimme 10.8.2022 tiedotetun mukaisesti liikkeelle enintään 3,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen Vaihtovelkakirjalainan 2/2022. Vaihtovelkakirjalainan merkintäaika alkoi 10.8.2022 ja päättyy 15.9.2022. Laina-aika päättyy 30.6.2024. Vaihtovelkakirjalainalle maksetaan kuuden prosentin vuotuinen korko. Vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeisiin Vaihtoaikana I, joka alkaa 31.3.2023 ja päättyy 30.4.2023, ja Vaihtoaikana II, joka alkaa 1.6.2024 ja päättyy 30.6.2024. Vaihdettaessa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeisiin Vaihtoaikana I Yhtiön yhden osakkeen merkintähinta on (i) 0,07 euroa per osake tai (ii) 30.3.2023 edeltävän kahden kuukauden kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekohtainen keskikurssi vähennettynä 15 prosentilla, sen mukaan kumpi edellä mainituista vaihtoehdoista (i) tai (ii) johtaa suurempaan osakemäärään. Vaihdettaessa Vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeisiin Vaihtoaikana II merkintähinta on 31.5.2024 edeltävän kahden kuukauden kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekohtainen keskikurssi vähennettynä 15 prosentilla. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 42.857.142 Yhtiön uuteen tai Yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen. Mikäli kuitenkin Yhtiön yhden osakkeen merkintähinta on edellä kuvatun mukaisesti alle 0,07 euroa per osake, Yhtiö kasvattaa vaihdossa annettavien uusien tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärää siten, että koko lainasumma on vaihdettavissa Yhtiön osakkeiksi edellä kuvatun mukaisella merkintähinnalla.

Heinäkuussa 2021 allekirjoitimme puitesopimuksen kolmen vuoden ja enintään 30 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä RiverFort Global Opportunities Pcc Limited:n kanssa. RiverFortin rahoitussopimuksesta olemme tämän puolivuosikatsauksen päivämäärään mennessä nostaneet yhteensä 4,05 miljoonaa euroa, josta takaisin on maksettu 0,95 miljoonaa euroa.

Yhtiön helmikuussa 2020 Winancen kanssa tehdystä, enintään 3,0 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta vaihtovelkakirjalainoja koskevasta rahoitussopimuksesta nostettiin viimeinen lainaerä maaliskuussa 2022. Lainasta on tämän puolivuosikatsauksen päivämääränä vaihtamatta osakkeiksi 0,35 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi - kesäkuussa -0.7 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa -23,1 prosenttia (-7,1 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -0,003 euroa (-0,004 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli 0,7 prosenttia (14,7 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,01 miljoonaa euroa.

Valoen rahoitus- ja muita riskejä on käsitelty jäljempänä tämän puolivuosikatsauksen osiossa ”Riskit ja epävarmuustekijät”.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehityksemme tavoite on, että Valoen teknologialla tuotetun aurinkosähkön tulee olla markkinoiden vihreintä ja edullisinta. Tuotekehityksen merkitystä Valoelle kuvaa hyvin tuotekehitykseen kohdistettu henkilöresurssi: Valoe-konsernin palveluksessa olevista 58 henkilöstä 30 työskentelee yhtiön tuotekehitysprojekteissa Suomessa ja Liettuassa.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut piikennoihin ja niiden hyötysuhteen parantamiseen liittyvässä projektissa ja taustajohdinkennojen kehittämisessä. Vuonna 2019 aloitimme ja olemme edelleen lisänneet tuotekehityksen resursseja epätavanomaisten Valoe OddForm®-aurinkopaneelien tuomiseksi nopeasti markkinoille. OddForm® on rekisteröity tavaramerkiksemme. Valoen OddForm®-paneeli on joustava kevytkomposiittipaneeli, joka soveltuu erinomaisesti mm. auto- sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden uusiin sovellutuksiin.

Toukokuussa 2022 EU myönsi rahoituksen kolmivuotiselle IBC-aurinkosähkötekniikan kehitysprojektille, IBC4EU:lle. Projektin toteuttaa EURECA-allianssi (European Rear Contact Alliance), johon Valoe Oyj ja Valoe Cells kuuluvat yhdessä Euroopan johtavien instituuttien ja yritysten kanssa. Hankkeen budjetti on noin 17 miljoonaa euroa. Valoen osuus hankeavustuksesta on noin 0,9 miljoonaa euroa ja Valoe Cellsin noin 1,3 miljoonaa euroa. Hanke on looginen jatkumo Horizon 2020 HighLite-projektille, johon Valoe osallistuu vuosina 2019–2023. Uusi projekti alkaa syksyllä 2022 ja kestää kolme vuotta.

Uuden hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida Euroopassa IBC-teknologiaan perustuvien aurinkosähkötuotteiden kustannustehokas ja kestävä teollinen tuotantoratkaisu kattaen koko arvoketjun polypiiaihioista ja piikiekoista aurinkokennoihin ja -paneeleihin. Valoen tehtävänä on tuoda IBC4EU-hankkeeseen aurinkokennoihin ja -paneeleihin sekä niiden tuotantoteknologiaan liittyvä osaamisensa. Valoe asettaa kunnianhimoisiksi tavoitteikseen kustannussäästöt, tuotteiden suorituskyvyn parantamisen sekä valmistuksen ja tuotteiden ympäristöystävällisyyden. IBC4EU-projektin yhtenä tarkoituksena on todentaa IBC-teknologian tuotantokustannusten kilpailukykyisyys ja tuotannon pieni hiilijalanjälki, joihin perustuen IBC säilyttää asemansa yhtenä johtavana aurinkosähköteknologiana.

Olemme viime vuosien aikana luoneet oman tuotekehityksemme tueksi globaalin partneriverkoston, jonka kanssa kehitämme tuotteitamme ja teknologiaamme kasvustrategian seuraavan vaiheen toteuttamiseksi. Tuotekehitys- ja teknologian siirtoyhteistyö aurinkoenergiainstituutti ISC Konstanzin kanssa on jatkuvasti syventynyt, nyt jo neljättä vuotta. ISC Konstanz on yksi johtavista aurinkoenergian tutkimuslaitoksista Euroopassa.

Muita merkittäviä Valoen teknologiapartnereita ovat Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), joka nykyisin on osa TNO:ta sekä Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE). Horizon 2020 HighLite-projektia tehtäessä Valoe pääsee hyödyntämään, paitsi edellä mainittujen, myös mm. belgialaisen IMEC:in, ranskalaisten CEA:n ja Ines:in, sveitsiläisen CSEM:n, jotka ovat kukin oman maansa johtava tutkimuslaitos, sekä useiden maiden alan johtavien yliopistojen tietoja ja kokemusta sekä toimimaan yhdessä eräiden maailman tunnetuimpien materiaalitekniikan yritysten kanssa.

Suojaamme keksintöjämme kaikilla oleellisilla maantieteellisillä alueilla.

Konsernin tuotekehityskulut katsauskaudella tammi– kesäkuu olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 0,6 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat katsauskaudella pääosin koneisiin ja laitteisiin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2022 lopussa 58 (44) henkilöä, joista 19 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 30.6.2022 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 393.359.195 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 30.6.2022 sen omia osakkeita 23.838.259 kappaletta.

Yhtiöllä oli kesäkuun 2022 lopussa yhteensä 16 074 osakkeenomistajaa ja osakkeista 2,9 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 30.6.2022 yhteensä 43,4 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 30.6.2022

1SAVCOR TECHNOLOGIES OY44.448.41411,3
2VALOE OYJ     23.838.2596,1
3NEFCO23.148.1485,9
4SAVISALO IIKKA17.811.1584,5
5SAVISALO HANNU12.021.7353,1
6OLLILA JORMA 11.053.4172,8
7APTEEKKIEN ELÄKEKASSA10.550.0002,7
8JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY9.622.5272,4
9KAKKONEN KARI9.447.7772,4
10JOCER OY AB8.750.0002,2
 MUUT222.667.76056,61
 YHTEENSÄ393.359.195100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 30.6.2022 yhteensä 82.455.707 osaketta, mikä oli noin 21 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 70.166.294 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-kesäkuussa 0,06 euron ja 0,13 euron välillä. Keskikurssi oli 0,09 euroa ja päätöskurssi kesäkuun lopussa 0,07 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-kesäkuussa 9,3 miljoonaa euroa ja 106,0 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 26,0 miljoonaa euroa.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Vuoden 2022 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys-ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Tämän puolivuosikatsauksen päivämäärän mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 47.624.510 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Liiketoimintamme kassavirta on edelleen pieni, eikä riitä kattamaan investointitarpeitamme. Raaka-aineiden pahenevat toimitusvaikeudet ja jatkuvasti nousevat hinnat voivat edelleen haitata aurinkokennojen tuotantomäärien kasvua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus liiketoimintamme tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaamme.

Covid-19 -pandemia hidasti toimintaamme koko vuoden 2021. Pandemian jälkiseuraukset sekä Ukrainan sodan ja pakotteiden vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin ja logistiikkaan nousevine raaka-aine- ja energiahintoineen haittaavat paneelituotantoamme. Käytämme tuotteidemme valmistukseen kansainvälisiltä materiaalitoimittajilta ja alihankkijoilta hankkimiamme komponentteja. Pääasialliset raaka-aineet ovat piikiekot, hopea, muut metallit, muovit ja lasi, joiden kaikkien toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet. Pandemian, Ukrainan sodan ja pakotteiden lopullista vaikutusta toimintaamme on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Jos emme saisi siirrettyä korkeampia hankintakustannuksia asiakashintoihimme, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme negatiivisesti.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2021 liitetiedoissa 12.   

Poikkeuksellisissa olosuhteissa saattaa pankkeihin, muihin rahoituslaitoksiin sekä julkista tai yksityistä rahoitusta tarjoaviin organisaatioihin kohdistua ennalta arvaamattomia paineita, jotka saattaisivat hidastaa Valoen jo sovittujen rahoituserien kotiuttamista. Tällainen tilanne saattaisi joissain olosuhteissa aiheuttaa käyttöpääomatilanteen tiukentumisen uudelleen.

Strategiaan, liiketoimintaan sekä uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkailleen kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Covid-19:n, Ukrainan sodan ja pakotteiden luomassa epävarmassa maailmantilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Tällaisia merkittäviä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimitusketjuihimme kuuluu pääasiassa eurooppalaisia ja joitakin yksittäisiä aasialaisia toimittajia. Näiltä ostamamme komponentit ja raaka-aineet ovat liiketoimintamme kannalta kriittisiä. Muun muassa Covid-19, Ukrainan sodan, pakotteiden ja komponenttipulan aiheuttaman epävarmuuden takia raaka-aineiden ja sähkön hinnat ovat jo nousseet, minkä lisäksi tuotteittemme valmistuksessa käyttämiemme komponenttien ja raaka-aineitten: piikiekkojen, hopean, muiden metallien sekä muovien ja lasin toimitusajat ovat pidentyneet. Mikäli kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus edelleen heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat edelleen nousisivat, voisi tämä hidastaa tuotteidemme valmistusta entisestään, viivästyttää toimituksiamme asiakkaille ja laskea kannattavuuttamme. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus liiketoimintaamme, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja yhtiön arvopapereiden arvoon.

Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit

Käytämme edelleen osan henkilöstöresursseistamme teknologiamme markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyvät riskit voivat aiheutua esimerkiksi poliittisista ja muista yhteiskunnallisista muutoksista, asiakkaan maksuvalmiudesta, tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä, valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädännön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja vetäytymästä markkinalta.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaamme ei voida varmuudella ennakoida.

Ohjeistuksen toteutumiseen ja strategiaan liittyvät riskit

Tämän puolivuosikatsauksen ja Valoen strategian sisältämät lausunnot, arviot ja markkinaohjeistus kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen, Valoen toimialan ja asiakkaiden toimialan tilanteen muutoksille.

Mikkelissä, 24.8.2022

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com


Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS  
(tilintarkastamaton)   
     
     
1 000 EUR 1-6/20221-6/20211-12/2021
     
Liikevaihto 4941 2272 148
Myytyjen suoritteiden hankintameno-1 086-835-1 964
Bruttokate -592392185
     
Liiketoiminnan muut tuotot815538
Tuotekehityskulut-1 399-1 057-2 028
Myynnin ja markkinoinnin kulut-330-293-601
Hallinnon kulut-424-393-831
Liiketoiminnan muut kulut0-391-435
     
Liikevoitto -2 665-1 735-3 173
     
Rahoitustuotot012
Rahoituskulut-986-748-1 605
     
Tulos ennen veroja -3 651-2 482-4 776
     
Tuloverot 000
     
Kauden tulos-3 651-2 482-4 776
     
Kauden tuloksen jakautuminen   
Emoyrityksen omistajille-3 651-2 482-4 776
     
Tulos/osake (laimentamaton), eur-0,01-0,01-0,02
Tulos/osake (laimennettu), eur-0,01-0,01-0,02
     
Kauden laaja tulos yhteensä-3 651-2 482-4 776
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoryityksen omistajille-3 651-2 482-4 776
     
Myytyjen suoritteiden hankintameno tilivuodella 2021 sisältää noin 0,2 miljoonan euron ja kaudella 1-6/2021 noin 0,1 miljoonan euron kertaluonteisen vaihto-omaisuuden alaskirjauksen, joista merkittävä osa liittyy yhtiön Chrome -tuoteperheeseen.
     
     
VUODEN 2022 TOINEN NELJÄNNES   
     
1 000 EUR 4-6/20224-6/20211-12/2021
     
Liikevaihto 289592 148
     
Liiketulos -1 616-298-3 173
     
Käyttökate -1 193167-1 580
     
Katsauskauden tulos-2 081-652-4 776
     
     
     


Konsernitase, IFRS   
(tilintarkastamaton)   
     
     
1 000 EUR 30.6.202230.6.202131.12.2021
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet10 46610 03210 447
Liikearvo 441441441
Muut aineettomat hyödykkeet2 3803 1492 798
Myytävissä olevat sijoitukset999
Pitkäaikaiset saamiset672672672
Pitkäaikaiset varat yhteensä13 96914 30414 368
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 327374465
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset1 7191 1882 334
Rahavarat 102815
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 0551 5902 814
     
Varat yhteensä 16 02415 89417 182
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma 808080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto33 65530 80432 771
Kertyneet voittovarat-37 434-32 006-33 887
Oma pääoma yhteensä-3 698-1 122-1 036
     
Pitkäaikaiset velat    
Pitkäaikaiset lainat 5 4828 0907 080
Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat3 2173 4582 567
Pitkäaikaiset muut velat5428562
Pitkäaikaiset velat yhteensä8 75311 8339 710
     
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset korolliset velat7 3722 0135 737
Lyhytaikaiset oman pääoman ehtoiset velat5920528
Ostovelat ja muut velat2 9173 0672 154
Lyhytaikaiset varaukset8910289
Lyhytaikaiset velat yhteensä10 9705 1838 508
     
Velat yhteensä 19 72217 01618 218
     
Oma pääoma ja velat yhteensä16 02415 89417 182
     
     
     


Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS   
(tilintarkastamaton)    
      
      
1 000 EUR 1-6/20221-6/20211-12/2021
      
Liiketoiminnan rahavirta    
Tuloslaskelman voitto/tappio  ennen veroja -3 651-2 482-4 776
      
Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta   
 Poistot ja arvonalentumiset +8467941 593
 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/-00-1
 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/-00-503
 Muut oikaisut +/--42-93-177
 Varausten muutos +/-0-123-137
 Rahoitustuotot ja -kulut +/-9867471 604
Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 861-1 157-2 397
      
Käyttöpääoman muutos    
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 138-65-191
 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)443-286-868
 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 747-459-145
Käyttöpääoman muutos 1 328-809-1 203
      
Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi    
 Maksetut korot -186204373
 Saadut korot +001
 Muut rahoituserät -30188411
Rahoituserät ja verot -216-392-784
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -749-2 358-4 384
      
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6267491 989
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -626-749-1 989
      
Rahoituksen rahavirta    
Winance ja Riverfort rahoitusjärjestely +1 050750750
Pitkäaikaisten lainojen nostot +7002 3906 110
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -00100
Lyhytaaikaisten lainojen nostot +98124188
Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut -478564995
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 1 3702 7005 952
      
RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -5-407-420
      Oman pääoman muutoslaskelma  
(tilintarkastamaton)    
     
     
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20218032 771-33 887-1 036
Kauden voitto/tappio---3 651-3 651
Muuntoero, laaja tulos--00
Liiketoimet omistajien kanssa:    
Omien osakkeiden myynti - Winance, Riverfort jne08840884
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti00105105
30.6.20228033 655-37 434-3 698
     
     
     
1 000 EUROsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
31.12.20208026 930-29 535-2 525
Kauden voitto/tappio---2 482-2 482
Muuntoero, laaja tulos--00
Liiketoimet omistajien kanssa:    
Omien osakkeiden myynti - Winance04740474
Osakeannit03 40003 400
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti001111
30.6.20218030 804-32 006-1 122
     
     
     


Konsernin tunnusluvut   
(tilintarkastamaton)   
    
    
1 000 EUR1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Jatkuvat toiminnot   
Liikevaihto4941 2272 148
Liiketulos-2 665-1 735-3 173
% liikevaihdosta-539,6 %-141,4 %-147,7 %
Käyttökate-1 819-941-1 580
% liikevaihdosta-368,3 %-76,7 %-73,6 %
Tulos ennen veroja-3 651-2 482-4 776
% liikevaihdosta-739,3 %-202,3 %-222,3 %
    
Taseen loppusumma16 02415 89417 182
Omavaraisuusaste %-23,1 %-7,1 %-6,0 %
Nettovelkaantumisaste %neg.neg.neg.
Bruttoinvestoinnit5696801 701
% liikevaihdosta115,2 %55,4 %79,2 %
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 3991 0572 028
% liikevaihdosta283,3 %86,2 %94,4 %
    
Tilauskanta2601 625820
    
Henkilöstö, keskimäärin554347
Henkilöstö, kauden lopussa584452
    
Koroton vieras pääoma2 9173 0672 154
Korollinen vieras pääoma16 71613 84615 976
    
Osakekohtaiset tunnusluvut   
 Tulos/osake (laimentamaton)-0,01-0,01-0,02
 Tulos/osake (laimennettu)-0,01-0,01-0,02
 Oma pääoma/osake-0,003-0,004-0,003
 Hinta/voitto-suhde (P/E)-7,11-9,44-5,48
 Ylin kurssi0,130,160,16
 Alin kurssi0,060,060,06
 Keskikurssi0,090,120,11
 Osakkeen kurssi kauden lopussa0,070,090,08
 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR26,033,232,6
    
Liiketulokseen ja kauden tulokseen 1-12/2021 sisältyy noin 0,2 miljoonan euron kertaluonteinen vaihto-omaisuuden alaskirjaus (tulokseen 1-6/2021 noin 0,1 miljoonan), joista merkittävä osa liittyy yhtiön Chrome -tuoteperheeseen.
    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet  
    
    
    
Käyttökate (%)Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset
 Tilikauden liikevaihto
    
Omavaraisuusaste (%):Oma pääoma yhteensä x 100
 Taseen loppusumma - saadut ennakot
    
Nettovelkaantumisaste (%):Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset 
 ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
    
Tulos/osake (EPS):Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle
 Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
    
    
Oma pääoma/osake:Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
    
    
P/E-lukuOsakkeen kurssi kauden lopussa
 Tulos/osake
    
    
    Lähipiiritapahtumat   
(tilintarkastamaton)   
    
Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan.
    
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:   
    
1 000 EUR1-6/20221-6/20211-12/2021
Tavaroiden ja palvelujen myynnit   
Savcor Oy - tuotannon palveluja1722
SCI Invest Oy -  tuotannon palveluja007
Yhteensä1730
    
Tavaroiden ja palveluiden ostot   
SCI Invest Oy - vuokra242448
Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut5960119
SCI-Finance Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja4036104
Savcor Technologies Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja5157106
Savcor Oy - taloushallinnon palveluja10510
Muut262652
Yhteensä210208440
    
Korkotuotot   
Savcor Oy001
    
Korkokulut ja muut rahoituskulut   
SCI-Finance Oy724092
Savcor Technologies Oy023
Savcor Oy200
SCI Invest Oy000
Muut3710
Yhteensä7648105
    
Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä06463
Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä6300
Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille51440
Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille7123
Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille19419643
    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä191447
    
Savcor Face Ltd, Savcor Technologies Oy, Savcor Oy ja SCI-Finance Oy ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä.
    
SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö.
    
    
1 000 EUR1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Palkat ja palkkiot   
Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot258259515
    
    
    


Käyvät arvot  
(tilintarkastamaton)  
   
 Kirjanpito arvoKäypä arvo
1 000 EUR30.6.202230.6.2022
   
Rahoitusvarat  
Myytävissä olevat sijoitukset99
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 7191 719
Rahavarat1010
   
   
Rahoitusvelat  
Tuotekehityslaina, pitkäaikainen5 4425 442
Oman  pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset3 2173 217
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset4040
Muut pitkäaikaiset velat5454
Oman  pääoman ehtoiset lainat, lyhytaikaiset592592
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset5 0765 076
Tuotekehityslaina, lyhytaikainen1 4461 446
Muut lainat, lyhytaikaiset321321
Muut lyhytaikaiset velat529529
Ostovelat ja muut korottomat velat 1 1541 154
   
Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen.
   
Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. 
   
Ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista oli katsauskauden päättyessä erääntynyt noin 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi on erääntynyt lainojen lyhennyksiä 0,3 miljoonaa euroa.
   
   
   


Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos 
(tilintarkastamaton)   
    
    
1 000 EUR30.6.202230.6.202131.12.2021
    
Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet   
    
Kirjanpitoarvo kauden alussa13 68613 84213 842
  Poistot ja arvonalentumiset-846-660-1 422
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin4474391 266
  Vähennykset 00
Kirjanpitoarvo kauden lopussa13 28713 62213 686
    
    
Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.
    
 
    Vastuusitoumukset   
(tilintarkastamaton)   
    
    
1 000 EUR30.6.202230.6.202131.12.2021
    
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Lainat rahoituslaitoksilta4 6661 8995 007
Muut velat190279209
    
Annetut yrityskiinnitykset2 0602 0602 060
Annetut muut vakuudet2 8262 0763 019
    
    
Vuokravastuut    
 Seuraavana vuonna erääntyvät 1516193
 Myöhemmin erääntyvät0202108
    
    


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera