1515
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VERTICAL VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VERTICAL VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 september 2020, dels anmäla sig till bolagsstämman senast tisdagen den 22 september 2020, per post till Vertical Ventures AB (publ), Box 77, 182 05 Djursholm, eller per e-post till info@verticalventures.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, investor.verticalventures.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 18 september 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om nyemission
9. Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS
10. Beslut om antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen samt val av styrelse
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (p. 2)

Huvudägare representerande överstigande 30 procent av rösterna i Bolaget föreslår att advokat Johan Stridbeck väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (p. 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att byta företagsnamn enligt följande.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Vertical Ventures AB (publ).

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Arcane Crypto AB (publ).

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av § 3 i bolagsordningen innebärande att ändra verksamhet enligt följande.

§ 3 Verksamhet
Bolagets skall, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, marknadsföra och sälja mobil- och internet-applikationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Verksamhet
Bolagets ska, direkt eller genom dotterbolag, investera i och idka företagsutveckling inom kryptovaluta och blockchain-teknologi samt idka därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av §§ 4 och 5 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta aktiekapital samt lägsta och högsta antal aktier enligt följande.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 400 000 SEK (tidigare 1 160 000 SEK) och högst 69 600 000 SEK (tidigare 4 640 000 SEK).

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 4 800 000 000 (tidigare 320 000 000) och högst 19 200 000 000 (tidigare 1 280 000 000).

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annars formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om nyemission enligt punkten 8 på dagordningen, godkänner förvärvet enligt punkten 9 på dagordningen samt beslutar om ny styrelse enligt punkten 10 på dagordningen.

Beslut om nyemission (p. 8)

Bolaget har, i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till Arcane Crypto AS ("Aktieöverlåtelseavtalet"). Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Bolaget erlägga köpeskillingen genom utfärdande av reverser till säljarna ("Reverserna"). Syftet med den föreslagna nyemissionen är att refinansiera Reverserna.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Bolaget att högst 7 327 666 667 aktier emitteras i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 26 736 632,129674 kronor.

För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. För varje ny aktie ska betalas 0,045 kronor. Grunden för teckningskursen har fastställts utifrån överenskommelse med de teckningsberättigade enligt Aktieöverlåtelseavtalet.

2. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de säljare som har fordringar på Bolaget enligt Reverserna.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet.

4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista i anslutning till tillträde enligt Aktieöverlåtelseavtalet, senast den 31 oktober 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5. De nya aktierna ska i sin helhet betalas genom kvittning av varje tecknares fordran enligt Reverserna. Betalning genom kvittningen ska ske senast den 31 oktober 2020 och ska anses verkställd genom teckningen av de nyemitterade aktierna. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 på dagordningen, godkänner förvärvet enligt punkten 9 på dagordningen samt beslutar om ny styrelse enligt punkten 10 på dagordningen.

Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS (p. 9)

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Bolaget ingått Aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Transaktionen").

Transaktionen är strukturerad som ett omvänt förvärv av ett holdingbolag, vars totala portfölj består av sex olika enheter: (i) Teknologi för betalningslösningar för kryptovalutor, (ii) Market Making och Likviditetsgarant i kryptovalutor och andra digitala tillgångsslag, (iii) crypto-FIAT exchange både riktat mot privatinvesterare och institutionella investerare, (iv) en avdelning för analys, (v) en avdelning för nyhetsförmedling och (vi) en hedgefond. Bland Arcane Crypto AS:s huvudsakliga varumärken och investeringar märks Trijo Exchange, Alphaplate, Pure Digital, Teslacoil, Arcane Research, Kryptografen.no och Arcane Assets.

Den mellan parterna överenskomna preliminära köpeskillingen i Transaktionen uppgår till 326 345 000 kronor. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner Transaktionen beräknas tillträde ske tidigast den 30 september 2020. Transaktionen avses finansieras genom nyemitterade aktier, se vidare punkten 8 på dagordningen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 på dagordningen, beslutar om nyemission enligt punkten 8 på dagordningen samt beslutar om ny styrelse enligt punkten 10 på dagordningen.

Beslut om antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen samt val av styrelse (p. 10)

Förslag till antal styrelseledamöter, namn på styrelseledamöter och ordförande samt arvodering kommer att föreslås senast på extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (p. 11)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier i Bolaget får med stöd av bemyndigandet ökas med maximalt 2 500 000 000 stycken.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, genom kontantemissioner genomförda som private placements, samt till att möjliggöra genomförande och finansiering av eventuella förvärv, genom kvittnings- eller apportemissioner.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annars formella skäl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 7 på dagordningen, beslutar om nyemission enligt punkten 8 på dagordningen, godkänner förvärvet enligt punkten 9 på dagordningen samt beslutar om ny styrelse enligt punkten 10 på dagordningen.

________________

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (investor.verticalventures.se) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i augusti 2020
VERTICAL VENTURES AB (PUBL)
Styrelsen

Stockholm 2020-08-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

E-post: info@verticalventures.se

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vertical Ventures Kallelse extra bolagsstamma.pdf

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?