Annons
Kommuniké från Compodium International AB (publ) årsstämma

Compodium International AB (publ), har hållit årsstämma den 8 juni 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erfoderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för 2021, samt disposition av redovisat resultat för 2021 enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisionsarvoden

Arvode om 1,5 prisbasbelopp per styrelseledamot och 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande föreslås utgå per år. Inget arvode utgår för ledamöter som är anställda i bolaget. Revisionsarvoden utgår enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutet innebar nyval av Henrik Wennerholm till styrelsens ordförande och Jan Hillered till styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Malin Jonsson, Johan Qviberg, Thorleif Jener. Mer information finns att tillgå via bolagets hemsida www.compodium.com. (https://compodium.com/styrelse/)

Beslut av revisor

Stämman beslutade för omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Thomas Taavo.   

Beslut angånde nomineringsprocedur, principer för hur ledamöter och valberedning utses samt fastställande av instruktion för valberedningen

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den första bankdagen i november varje år. Ordförande i valberedningen utses inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen men inte vara ledmot av valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av antingen sammanlagt högst 2 100 000 nya aktier eller konvertibler vilka - med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren - medför rätt vid utbyte till inte fler än 2 100 000 nya aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 700 000 kronor. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information

Bolagssstämman genomfördes med fysisk närvaro på Elite Stadshotell, Storgatan 15, Luleå.

För ytterligare information, kontakta:

Lin Eriksson Nordström, CMO & Head of Investor Relations. Compodium International AB (publ),

Telefon: +46 733 993 386

E-post: lin.nordstrom@compodium.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera