1515
Annons
Kommuniké från årsstämma i SOZAP den 4:e maj 2022

På SOZAP AB (publ):s årsstämma i Nyköping den 4:e Maj 2022 togs följande enhälliga beslut:

· Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
 
· Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
  
· Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 
· Beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 kronor per år till ledamöter (oförändrat från föregående år).
 
· Beslutades om omval av styrelseledamöterna Claes Wenthzel, Annette Collin, Stefan Janse och Daniel Somos.  Claes Wenthzel väljs till styrelsens ordförande
 
· Beslutades att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
· Beslutades om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 20% av bolagets registrerade aktiekapital.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera