Annons
ESEN eSports AB: Kommuniké från årsstämma den 3 maj 2022 i ESEN esports AB u.n.ä till Augeo Group AB

Vid årsstämma i ESEN esports AB u.n.ä till Augeo Group AB ("Bolaget"), som ägde rum idag den 3 maj 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

  • att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
  • att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2022).
  • att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Hägerö, Mirel Bikic, Faisal Gani, Mikael Larsson och Stephan Käll till ordinarie ledamöter i Bolaget samt utse Per Hägerö till styrelsens ordförande.
  • att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja den auktoriserade revisorn Andreas Folke till Bolagets revisor.
  • att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag varmed ändringarna i huvudsak bestod av ändring av Bolagets företagsnamn till Augeo Group AB samt ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.
  • att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.esenesports.com. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, www.esenesports.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera