1515
Kommuniké från Curando Nordic AB (publ) årsstämma den 28 maj 2021

Idag, den 28 maj 2021, hölls årsstämma i Curando Nordic AB (publ) ("Curando"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att till ordinarie ledamöter utse Johan Assarsson, Morgan Eilenberg. Lars Lidgren, Semmy Rülf, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden. Till styrelseordförande valdes Semmy Rülf. Styrelsearvode ska ej utgå för år 2021. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Lisa Albertsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut angående bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 20 800 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 17 procent. 

Tillbakadragande av förslag om incitamentsprogram

Aktieägarna drog tillbaka sitt förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter varför ärendet förföll. Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner varför ärendet förföll. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa aktieägare hade informerat bolaget om att de hade vissa synpunkter avseende villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen kommer att överväga dessa synpunkter och avser återkomma i ärendet under hösten.

Beslut angående instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade instruktion och arbetsordning för valberedningen i Curando Nordic i enlighet med styrelsens förslag. 

Lund den 28 maj 2021
Curando Nordic AB (publ)

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?