Kallelse till extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ)

Aktieägarna i Husqvarna AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2020. Mot bakgrund av den fortsatta COVID-19-pandemin kommer stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i den extra bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

1.
a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 oktober 2020, och

1.
b. anmäla sitt deltagande till stämman senast torsdagen den 22 oktober 2020. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Då denna registrering ska vara införd i aktieboken måndagen den 19 oktober 2020 måste aktieägaren i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

A.  Översikt över poströstningsförfarande för den extra bolagsstämman

På grund av den fortsatta COVID-19-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Husqvarna AB beslutat om extraordinära mötesförfaranden enligt § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ("Tillfällig lag"). Följande kommer därmed att gälla:

1. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum fredagen den 23 oktober 2020. Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan dock delta personligen.

2. Aktieägare kommer endast att kunna delta på den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman samt skicka frågor till bolaget. Se avsnitt B nedan för mer information.

3. Dagordningen för stämman beskrivs i avsnitt C, där vissa punkter förklaras ytterligare i avsnitt D nedan.

4. Den extra bolagsstämman kommer inte att direktsändas via bolagets webbplats. Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är godkända av stämman, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart. Detaljer om de verkliga omröstningsresultaten kommer att inkluderas i stämmoprotokollet vilket kommer att offentliggöras inom två veckor därefter.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 111.808.024 A-aktier och 464.535.754 B-aktier, motsvarande sammanlagt 158.261.599,4 röster. Bolaget äger inga egna aktier vid tidpunkten för kallelsen.

B.  Process för poströstning och frågor

En aktieägare kan utöva sina rättigheter på den extra bolagsstämman genom att (A) i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och (B) lämna in frågor till bolaget i samband med stämman.

Aktieägare som avser att delta i den extra bolagsstämman (via poströstning eller frågor) måste lämna följande information i samband med sin anmälan:
  • aktieägarens namn,
  • person- eller organisationsnummer,
  • e-postadress, och
  • telefonnummer.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för den extra bolagsstämman 2020.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

B1. Poströstning

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med fredagen den 18 september 2020 till och med torsdagen den 22 oktober 2020. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt:

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på bolagets webbplats www.husqvarnagroup.com/sv/bolagsstamma;

2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.husqvarnagroup.com/sv/bolagsstamma och sedan skicka formuläret till följande e-postadress GeneralMeetingService@euroclear.eu,tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt B ovan).

3. Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstnings­formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.husqvarnagroup.com/sv/bolagsstamma och sedan skicka formuläret till Husqvarna AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt B ovan).

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. En omröstning (dvs poströstningen i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Husqvarna tillhanda senast torsdagen den 22 oktober 2020. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Euroclear Sweden AB, telefon 036-14 70 10, vardagar kl. 09:00-16:00.

B2. Frågor

Frågor till bolaget i samband med den extra bolagsstämman kan skickas till Husqvarna fram till och med tisdagen den 13 oktober 2020. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

1.
1.
1.
1. E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress ir@husqvarnagroup.com.
2. Vanlig post: Frågor kan skickas till Husqvarna AB, "Extra bolagsstämma 2020", Box 7454, 103 92 Stockholm.

Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Husqvarna tillhanda senast tisdagen den 13 oktober 2020 och kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 18 oktober 2020. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Husqvarna AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm och på bolagets webbplats, www.husqvarnagroup.com/sv/bolagsstamma, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Styrelsen och verkställande direktören ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka större skada för bolaget, informera om frågor som kan påverka bedömningen av ett objekt på dagordningen.

C.  Dagordning

1.   Stämman öppnas

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordning

5.   Val av en eller två justeringsmän

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Beslut om

a)   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

8.   Beslut om ändring av bolagsordning

9.   Stämmans avslutande

D.  Ytterligare information beträffande vissa förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Björn Kristiansson som ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, om han inte kan delta vid stämman, annan person som föreslås av Husqvarnas styrelse.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringsmännen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 5)

Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Ricard Wennerklint, If Skade-försäkring AB och Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB väljs, eller om någon av eller båda justeringsmännen inte kan delta i mötet, annan person som föreslås av Husqvarnas styrelse.

Vinstdisposition (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 2,25 kronor per aktie, med tisdagen den 27 oktober 2020 som avstämningsdag. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag är beräknad (i) sista dag för handel i aktier i Husqvarna AB med rätt till den tillämpliga delen av utdelningen, (ii) tillämplig avstämningsdag, och (iii) dag för utbetalning från Euroclear Sweden AB följande:

Utbetalning(2,25 kronor per aktie)
Sista dag för handel i Fredag 23 oktober 2020
Husqvarna-aktie med rätt till
utdelning
Avstämningsdag Tisdag 27 oktober 2020
Utbetalningsdag Fredag 30 oktober 2020

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 14 444 Mkr kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:

§ 1 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Bolagets firma är Bolagets företagsnamn är Husqvarna AB. Bolaget är
Husqvarna AB. publikt (publ).
Bolaget är publikt
(publ).
§ 6 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Styrelsen ska bestå Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio
av lägst fem och ledamöter.
högst tio ledamöter
med högst tre
suppleanter.
§ 9 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
För att få delta i För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare
bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i
aktieägare anmäla kallelsen till stämman varvid antalet biträden ska
sig hos bolaget uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan
senast den dag som allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
anges i kallelsen eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
till stämman före femte vardagen före stämman.
kl. 16.00, varvid  
antalet biträden
skall uppges. Denna
dag får inte vara
söndag, annan
allmän helgdag,
lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och inte
infalla tidigare än
femte vardagen före
stämman.
 10, Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
p. 11
Annat ärende, som Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
ankommer på stämman aktiebolagslagen (2005:551).
enligt
aktiebolagslagen.  
§ 13 Ny punkt införs Föreslagen lydelse
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen.Styrelsen får inför en
bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna
utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 14 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Bolagets aktier Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
skall vara avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
registrerade i ett värdepapperscentraler och kontoföring av
avstämningsregister finansiella instrument.
enligt lagen
(1998:1479) om
kontoföring av
finansiella
instrument.

Övrigt

För giltigt beslut av stämman enligt förslag under punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats: www.husqvarnagroup.com/sv/bolagsstamma, senast tre veckor innan bolagsstämman. Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Husqvarna AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm.

____________________

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

____________________

Stockholm i september 2020
Husqvarna AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Director, Corporate Communications and Investor Relations, 
+46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com 

Husqvarna Group

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?