1515
Korrigering av tidigare pressmeddelande: Cyber 1 genomför fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 1,774mEUR

I det pressmeddelande som bolaget publicerade den 27 maj 2021 klockan 13:50, återfanns en felaktig beskrivning av tilldelningsgrund av units. Under rubrik "Villkor för Företrädesemissionen" anges i punkt 2 att "Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021." Korrekt beskrivning av tilldelning av units ska vara: "En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021."

Se korrigerat pressmeddelande nedan:

Cyber Security 1 AB (publ), org. nr. 556135–4811 (”Cyber 1” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), har idag, villkorat av godkännande vid årsstämma den 29 juni 2021, beslutat att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan InCoax högst tillföras ytterligare cirka 1,774mEUR före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 100 procent av externa garantiåtaganden från extern kvalificerad investerare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 29 juni 2021. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
I maj 2020 ansökte Cyber ​​1 om företagsrekonstruktion. Under rekonstruktionsprocessen har Bolaget tillsammans med utsedd rekonstruktör och externa rådgivare genomfört besparingsåtgärder och initierat en strategisk omvandling av Cyber-koncernens verksamhet.
 
Vad avser den finansiella omorganisationen (nedskrivning av skulder) och avslutande av rekonstruktionsprocessen, och som meddelats i pressmeddelanden den 11 maj 2021 och den 12 maj 2021, har Bolaget lämnat in en ansökan om ackordsförhandling inklusive ett ackordsförslag som innebär en reglering av tjugofem (25) procent av Bolagets oprioriterade skulder som förelåg vid rekonstruktionens inledande, vilket motsvarar en nedskrivning om sjuttiofem (75) procent av den relevanta skuldmassan. Ackordsförhandling kommer att äga rum i Stockholms tingsrätt klockan 15:00 CET den 7 juni 2021. Företrädesemissionen är således villkorad av att (i) Stockholms tingsrätt beslutar om att fastställa ett ackord i linje med företagets förslag och (ii) aktieägarnas godkännande vid årsstämman den 29 juni 2021.
 
Motivet för Företrädesemissionen är att bidra till finansieringen av ackordsbetalningen i syfte att avsluta rekonstruktionsprocessen samt tillhandahålla nödvändigt tillväxtkapital för Bolagets omorganiserade verksamhet.
 
Ordförande Johan Bolsenbroek kommenterade: “Following the positive Q1 2021 results, the company has made positive strides on the present and forward looking objectives for CYBER1. The Company has made progress on the legacy matters via the reconstruction and the filing of the court hearings. The proposed 75% write down is one of the final components to close on the historical challenges and to begin looking forward to the company’s strategic  journey ahead, based on a sound financial foundation. We believe that the current subscription price for this rights issue is attractive to existing and new shareholders, based on the initial reporting from Q1 2021 and discount to the current market price today. The rights issue is the catalyst for CYBER1 to propel itself forward and we are excited to bring new investors into our community.”
Villkor för Företrädesemissionen
• Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Cyber 1 äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen två (2) innehavda aktier.
 
• Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021.
 
• Företrädesemissionen består av högst 174 445 113 Units och innebär därmed en emission av högst 174 445 113 aktier och högst 174 445 113 teckningsoptioner av serie 2021.
 
• Teckningskursen är 0,01 EUR per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om är 0,01 EUR per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 
• Teckningsperioden för teckning av Units löper från och med den 5 juli 2021 till och med den 19 juli 2021.
 
• Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand till annan som tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 
• Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Cyber 1 att öka med högst 174 445 113 aktier, från 348 890 226 aktier till 523 335 339 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 45 704, 619606 EUR, från 91 308, 621395 EUR till 137 013,241001 EUR. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en initial emissionslikvid om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 
• Företrädesemissionen innebär en utspädning om cirka 33,3 procent för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. I det fall även samtliga teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 174 445 113 aktier till totalt 697 780 452 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 45 704, 619606 EUR till 182 818,478424 EUR. Detta motsvarar en ytterligare utspädning från teckningsoptionerna om 25 procent. Givet en fulltecknad Företrädesemission samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan den totala utspädningen uppgå till högst 50 procent.
 
• Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) beräknas att ske på Nasdaq First North från och med den 5 juli 2021 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 31, 2021.
 
 
Villkor för teckningsoptioner av serie 2021
 
• En (1) teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022 mot kontant betalning om 0,01 EUR per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader. Fullständiga optionsvillkor kommer att offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.
Garantiåtagande
Företrädesemissionen omfattas av ett garantiåtagande från en extern investerare motsvarande 100 procent av emissionslikviden (1,774mEUR). Garantiprovisionen är anpassad till rådande marknadssituation och kommer att regleras antingen kontant till belopp motsvarande tio (10) procent av garantibeloppet, eller genom nyemitterade aktier och teckningsoptioner på motsvarande villkor som Företrädesemissionen till ett värde motsvarande femton (15) procent av garantibeloppet, enligt garantens beslut. Garantiåtagandet har inte säkerställts via bankgaranti, avsatta medel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Mer detaljerad information om emissionsgarant kommer att presenteras i det investeringsmemorandum som kommer att publiceras före inledandet av teckningsperioden för Företrädesemissionen.
 
 
 
Preliminär tidplan
 
29 juni 2021                  Årsstämma
 
29 juni 2021                  Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
 
1 juli 2021                     Beräknat datum för offentliggörande av investeringsmemorandum
 
1 juli 2021                     Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
 
5 juli – 19 juli 2021        Teckningsperiod
 
5 juli – 14 juli 2021        Handel med uniträtter
 
22 juli 2021                   Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission
 
 
Årsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid årsstämman den 29 juni  2021. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska avhållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.
 
 
Investeringsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det investeringsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget innan inledandet av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Cyber 1. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Cyber 1 kommer endast att ske genom investeringsmemorandumet och relaterat material såsom teaser och teckningsformulär.
 
 
Finansiell och legal rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Antwoord Consulting AB är legal rådgivare till Cyber 1 i samband med Företrädesemissionen.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?