1515
Annons
Volati AB: Bokslutskommuniké januari-december 2021

"En stark avslutning på ett framgångsrikt år"
Andreas Stenbäck, vd och koncernchef

Kvartalet oktober-december 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 1 722 Mkr (1 275)
 • EBITA ökade med 73 procent till 159 Mkr (92)
 • Resultat efter skatt ökade med 109 procent till 104 Mkr (50)
 • Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet ökade med 213 procent till 1,05 kr (0,34)
 • Den 21 oktober slutfördes förvärvet av Meag Va-system till affärsenheten S:t Eriks
 • Den 1 november slutfördes förvärvet av etikettproducenten Jigraf till affärsenheten Ettiketto Group
Perioden januari-december 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 6 309 Mkr (4 921)
 • EBITA ökade med 58 procent till 664 Mkr (421)
 • Resultat efter skatt ökade med 80 procent till 442 Mkr (246)
 • Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet ökade med 105 procent till 4,42 kr (2,15)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 (1,20) kronor per stamaktie och 40,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvisa utbetalning om 10 kronor
Händelser efter rapportperioden
 • Den 17 januari förvärvades den norska etikettproducenten Skipnes till affärsenheten Ettiketto Group

 

Vd har ordet
Vi avslutar ett framgångsrikt år med ytterligare ett kvartal av stark tillväxt, där EBITA ökade med 73 procent. För helåret 2021 ökade EBITA med 243 Mkr vilket motsvarar en tillväxt om 58 procent. Sedan 2017 har vi haft en genomsnittlig årlig EBITA-tillväxt om 48 procent per stamaktie. Som aktiv ägare har vi fortsatt att utveckla våra plattformar. Sju av åtta förvärv har varit tilläggsförvärv till befintliga plattformar som genom samordningsvinster tillfört betydande värden även efter förvärvstillfället. Under 2021 bidrog detta till en stark organisk vinsttillväxt om 36 procent. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till 38 procent, och om vi inkluderar effekten från särnoteringen av Bokusgruppen var avkastningen 40 procent. Resultatet per stamaktie för kvarvarande verksamhet har mer än fördubblats under året.

Våra två affärsområden har fortsatt att utvecklas positivt under fjärde kvartalet. Affärsområde Industri ökade EBITA med 84 procent under ett kvartal där samtliga bolag utvecklades väl. Tillväxten var ett resultat av hög förvärvstakt och marginalförbättringar, inte minst i form av realiserade synergier från genomförda förvärv. Corroventa har, i likhet med det tredje kvartalet, haft en stark resultatutveckling till följd av hög efterfrågan på produkter som hjälper kunderna med fuktsanering efter de översvämningar som drabbade Europa under 2021.

Affärsområde Salix Group visade under kvartalet en stabil tillväxt, trots höga jämförelsetal från det fjärde kvartalet 2020 och en utveckling som huvudsakligen drivits av organisk tillväxt. Efterfrågan i den konsumentdrivna delen av järn- och byggvaruhandeln, som ökade betydligt under pandemin, har varit stabil men inte längre ökande. Precis som under tredje kvartalet har vi sett en stärkt marknad mot proffssegmentet.

Samtliga bolag i koncernen har under året haft operativa utmaningar i form av komponentbrist, höga materialpriser, ökade fraktkostnader och ökad korttidsfrånvaro. Vi såg inga tecken på trendskifte under fjärde kvartalet och räknar med att nuvarande situation kommer att kvarstå under större delen av 2022. Jag vill rikta ett stort tack till mina kollegor ute i verksamheten som varje dag hanterar dessa utmaningar på ett fantastiskt sätt. Det är en viktig anledning till att vi har fortsatt att leverera starka resultat under hela året. Våra verksamheter har framgångsrikt arbetat med prissättning av våra produkter för att motverka ökade inköpspriser, vilket inneburit att påverkan på marginalerna har varit begränsad.

Framgångsrik förvärvsmodell möter förändrade förutsättningar

På en konkurrensutsatt förvärvsmarknad har vi under senare år anpassat vår förvärvsmodell till att vara mer inriktad på tilläggsförvärv till befintliga plattformar. I dessa fall är vi en industriell förvärvare med möjlighet att utveckla verksamheterna till exempel genom samordningsvinster. Samordningsvinsterna gör också att vi kan upprätthålla en god avkastning på en marknad med högre värderingar på förvärvsobjekten. I de tilläggsförvärv som genomförts under 2021 har vi identifierat samordningsvinster som i snitt kommer förbättra de förvärvade bolagens EBITA med cirka 50%. Arbetet med att realisera samordningsvinsterna pågår.

Under 2021 genomförde vi totalt åtta förvärv varav sju var tilläggsförvärv till befintliga plattformar. Genom förvärven tillfördes cirka 1,1 Mdkr i årsomsättning, varav tilläggsförvärv stod för cirka 800 Mkr. Med en förvärvsmodell som primärt fokuserar på tilläggsförvärv känner jag mig trygg med att vi ska kunna bibehålla vår nuvarande förvärvstakt.

Aktiv ägare med fokus på uthålligt värdeskapande

Avkastningen på justerat eget kapital för kvarvarande verksamheter uppgick till 38 procent vid utgången av 2021. Det ger oss stort förtroende för att vår modell där vi genom aktivt ägarskap konsekvent jobbar med att utveckla våra bolag tillför betydande värden. Det ger oss också ett kvitto på att vår förvärvsmodell är tydligt värdeskapande.

En allt större del av Volatis värdeskapande sker idag när vi utvecklar våra bolag. Ettiketto är ett utmärkt exempel. Genom att addera tilläggsförvärv har deras årsomsättning ökat från cirka 250 Mkr till cirka 850 Mkr på bara ett par år. Ettikettos operativa modell i kombination med samordningsvinster gör också att vi kan förbättra marginalen hos bolagen som förvärvas. Ettiketto utgör en utmärkt plattform för fortsatt förvärvsdriven tillväxt. 

Vi stänger nu böckerna för ett framgångsrikt år där vi mer än fördubblat resultatet per stamaktie för vår kvarvarande verksamhet. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,70 kr per stamaktie för 2021, vilket är i linje med vår utdelningspolicy om 10-30 procent av årets resultat. Trots att vi under året genomfört åtta förvärv och delat ut sammantaget 1,7 miljarder kronor (inklusive Bokusgruppen) till våra aktieägare, går vi ur året med en låg skuldsättning om 1,3 ggr EBITDA. Det innebär stor marginal mot vårt finansiella mål och medför över 2 Mdkr kronor i förvärvsutrymme. Det ger oss goda förutsättningar i det fortsatta arbetet med att skapa tillväxt och långsiktigt värde för våra aktieägare.

Andreas Stenbäck, vd och koncernchef
 

Telefonkonferens
Vd Andreas Stenbäck och CFO Martin Aronsson presenterar bokslutskommunikén vid en telefonkonferens den 11 februari klockan 09.00. Presentationen hålls på svenska.

Telefonnummer att ringa för delta i telefonkonferensen: 08-505 583 64
För webbsändning av telefonkonferensen, gå in på: https://tv.streamfabriken.com/volati-q4-2021

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 klockan 07.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se
Martin Aronsson, CFO Volati AB, 070-741 20 12, martin.aronsson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 800 anställda och en årlig omsättning om cirka 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?