1515
Annons
Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör utfall i tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) samt förlänger anmälningsperioden

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2022 ett tilläggserbjudande i form av en riktad nyemission av aktier mot betalning med apportegendom till de kvarvarande minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) (”Dotterbolaget”). Vid utgången av anmälningsperioden har Bolaget erhållit anmälningar från aktieägare representerandes cirka 0,44 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget.

Vid utgången av anmälningsperioden den 29 mars 2022 har tilläggserbjudandet accepterats av aktieägare representerande 30 048 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 0,44 procent av totala antalet aktier och röster i Tessin. Bolaget har sedan tidigare erhållit 6 778 306 aktier motsvarande cirka 98,83 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget vid de två erbjudanden till aktieägarna i Dotterbolaget som lämnades under 2021. I syfte att ge de kvarvarande aktieägare i Dotterbolaget som inte anmält sig i tilläggserbjudandet ytterligare en möjlighet att överlåta sina aktier har styrelsen beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 5 april 2022.

Tilläggserbjudandet innebär att aktieägarna i Dotterbolaget för en aktie i Tessin erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Bolaget att avrundas nedåt.

Slutligt utfall i tilläggserbjudandet beräknas offentliggöras den 6 april 2022 och styrelsen i Bolaget kommer därefter besluta om tilldelning av aktierna samt initiera registrering av apportemissionen hos Bolagsverket.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022, kl. 14:15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inget offentligt erbjudande avseende värdepapperna som omnämns häri kommer att lämnas i Sverige, i USA eller i någon annan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) eller i Prospektförordningen såsom den införlivas i inhemsk brittisk rätt genom den vid var tid gällande och kompletterade brittiska European Union (Withdrawal) Act 2018 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i Storbritannien eller något EES-land och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Tilläggserbjudandet.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller avses identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut avseende Tilläggserbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Om du inte förstår innehållet i detta pressmeddelande bör du konsultera en auktoriserad finansiell rådgivare.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera