Annons
Kallelse till extra bolagsstämma 2022 i Arlandastad Group AB (publ)

Aktieägarna i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022.

Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2022 ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs på Bolagets webbplats https://arlandastadgroup.se/sv/nyheter/nyheter-pressmeddelanden den 21 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 april 2022, och
  • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast 20 april 2022.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/bolagsstamma. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Arlandastad Group AB, "Årsstämma", Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se.Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast 20 april 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Fullmakt
Om aktieägare deltar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan till årsstämman eller förebringas senast vid årsstämman av ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget samt på Bolagets webbplats https://arlandastadgroup.se/sv/nyheter/nyheter-pressmeddelanden

Aktieägares rätt att få upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman d.v.s. senast den 11 april 2022. Begäran ska skickas med post till Arlandastad Group AB, "Årsstämma", Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se.Upplysningarna lämnas genom att frågor och svar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/bolagsstamma och på Bolagets kontor, Pionjärvägen 73 p entré A ingång 1, Arlandastad, senast den 20 april 2022. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt det och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Dagordning

1.    Val av ordförande på stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av justeringspersoner
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021
7.    Beslut om 
       a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021
       b)    disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
       c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8.    Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10.    Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11.    Beslut om ändring av bolagsordningen
12.    Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
13.    Stämmans avslutande

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman
Styrelsen föreslår styrelseordförande Peter Wågström som ordförande vid årsstämman 2022, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsens istället anvisar.

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 Val av justeringspersoner
Styrelsen föreslår att två personer justerar årsstämmans protokoll samt föreslår Håkan Gustavson och Claes Dinkelspiel som personer att justera årsstämmans protokoll, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsens ordförande i stället anvisar. Uppdraget att justera årsstämmans protokoll innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i årsstämmans protokoll.
 

Punkt 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget samt på Bolagets webbplats senast den 31 mars 2022.
 

Punkt 7 b) Beslut om disposition av Bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att utdelning inte ska utgå samt att årets resultat om 89 803 024 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 7 c) Beslut om ansvarsfrihet
7 c).1    Peter Wågström    styrelseordförande
7 c).2    Per Taube    styrelseledamot
7 c).3    Peter Markborn    styrelseledamot
7 c).4    Tomas Rudin    styrelseledamot
7 c).5    Leif West    styrelseledamot
7 c).6    Sunniva Fallan Rød    styrelseledamot
7 c).7    Maria Halling Ranka    styrelseledamot
7 c).8    Lars Tagesson    styrelseledamot
7 c).9    Dieter Sand    VD

Punkt 8 Arvode till styrelseledamöter och revisor
8.1 Ersättningsutskottet föreslår att styrelsearvode ska utgå, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

8.2 Ersättningsutskottet föreslår vidare att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

8.3 Styrelsen föreslår vidare att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning. 

Punkt 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9.1 Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits ska uppgå till åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

9.2 Styrelsen föreslår vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits.

Punkt 10 Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
Styrelse
Valberedningen föreslår att följande personer omväljs till styrelseledamöter:

10.1    Peter Wågström    styrelseledamot
10.2    Per Taube    styrelseledamot
10.3    Peter Markborn    styrelseledamot
10.4    Tomas Rudin    styrelseledamot
10.5    Leif West    styrelseledamot
10.6    Sunniva Fallan Rød    styrelseledamot
10.7    Maria Halling Ranka    styrelseledamot
10.8    Lars Tagesson    styrelseledamot

10.9 Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande.

Revisor
10.10 Valberedningen föreslår omval av Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 Ändring av bolagsordningen 
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt de förslag som lämnas nedan. 

Styrelsen föreslår att Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma även i Sigtuna kommun där Arlandastad är beläget utöver i Stockholms kommun där Bolaget har sitt säte. Styrelsen föreslår därför att en ny 13 §, Ort för bolagsstämma, förs in i bolagsordningen och att tidigare 13 §, Avstämningsregister, omnumreras till 14 §.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
13 §                 Ort för bolagsstämman

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har
sitt säte, men får även hållas i Sigtuna kommun.
13 §                 14 §                 Avstämningsregister
Avstämningsregister
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
Den aktieägare eller är införd i aktieboken och antecknad i ett
förvaltare som på avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om
avstämningsdagen är värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
införd i aktieboken instrument respektive den som är antecknad på
och antecknad i ett avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8
avstämningsregister nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de
enligt 4 kap lagen rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen
(1998:1479) om (2005:551).
värdepapperscentraler
och kontoföring av
finansiella
instrument respektive
den som är antecknad
på avstämningskonto
enligt 4 kap 18 §
första stycket 6-8
nämnda lag ska antas
vara behörig att
utöva de rättigheter
som följer av 4 kap
39 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 ovan erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. 

Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av aktiekapitalet uppgående till maximalt tio (10) procent.

Syftet är främst att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter. 

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Majoritetsregler
Årsstämmans beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt punkt 12 ovan erfordrar att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Stockholm i mars 2022
Arlandastad Group AB (publ)
Styrelsen
 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera