1515
BioInvents kompensationsemission om cirka 139 MSEK var kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER.

Lund, Sverige - 5 augusti 2020 - BioInvent International AB ("BioInvent" eller "Bolaget") (OMXS: BINV) meddelar idag att den icke-garanterade emissionen om cirka 139 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen") var kraftigt övertecknad. Den totala efterfrågan uppgick till cirka 300 procent av de erbjudna aktierna. Genom Företrädesemissionen tillförs BioInvent cirka 139 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomfördes efter de framgångsrikt genomförda riktade emissionerna om totalt cirka 487 MSEK före emissionskostnader.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 100 527 062 nya aktier visar att samtliga 100 527 062 nya aktier har tecknats. Det har enbart varit möjligt att delta i Företrädesemissionen genom teckning av aktier med stöd av teckningsrätter eller, utan stöd av teckningsrätter, för dem som också har utnyttjat teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Cirka 45 procent av Företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och baserat på dessa har något mindre än hälften även önskat teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer idag att skickas till dem som tilldelats aktier.

Företrädesemissionen genomfördes framförallt för de aktieägare som inte deltog i de riktade emissionerna som beslutades av styrelsen den 9 juni 2020 ("Riktade Emissionerna") och syftar till att delvis kompensera för den utspädning som de Riktade Emissionerna inneburit. Investerare som deltog i de Riktade Emissionerna åtog sig att inte använda, överlåta, sälja eller på något annat sätt utnyttja teckningsrätter som erhölls i Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs BioInvent cirka 139 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses i huvudsak att användas till att driva och expandera den kliniska utvecklingen av BI-1206, föra tre substanser vidare in i kliniska program och fortsätta utveckla Bolagets prioriterade prekliniska program.

"Vi är glada och tacksamma över det stora intresset för denna kompensationsemission som övertecknades och vill tacka alla våra investerare för deras fortsatta förtroende och stöd för BioInvent. Kompensationsemissionen genomfördes framförallt för de aktieägare som inte deltog i de riktade emissionerna, och syftade till att delvis kompensera för den utspädning som dessa innebar. Totalt uppgår dessa finansieringar till cirka 625 MSEK före emissionskostnader, vilket inte bara ger oss möjligheten att fortsätta utvecklingen av BI-1206 både i hematologiska cancerformer och solida tumörer, utan också möjliggör utvecklingen av ett antal spännande nya läkemedelskandidater. Stödet från starka ägare möjliggör fortsatt utveckling av vår pipeline och är verkligen transformerande för bolaget. Vi ser fram emot ett fortsatt starkt nyhetsflöde som jag är säker på kommer att leverera aktieägarvärde", sa Martin Welschof, vd för BioInvent.

Bolagets aktiekapital ökar med 8 042 164,96 SEK till 76 400 567,68 SEK och antalet aktier med 100 527 062 till 955 007 096 aktier.

De nya aktierna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 13 augusti 2020 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 19 augusti 2020.

Rådgivare

Pareto Securities AB har utsetts till Sole Manager i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är juridisk rådgivare till Sole Manager. 

Om BioInvent

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas gå in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T.™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO       Hans Herklots, LifeSci Advisors
+46 (0)46 286 85 50      +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com   hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046-286 85 50
www.bioinvent.se

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2020 kl. 17.30 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BioInvent International AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BioInvent International AB har endast skett genom det prospekt som BioInvent International AB offentliggjorde den 17 juli 2020.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Manager. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Sole Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Sole Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av BioInvent International AB ("Värdepapper") till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?