Annons
Kallelse till extra bolagsstämma i NOSIUM AB (publ)

Aktieägarna i NOSIUM AB (publ), org. nr. 556519-7729 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2022, kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 februari 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast den 9 februari 2022.

Anmälan om deltagande kan skickas till NOSIUM AB (publ), Att: IR, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller med e-post till ir@nosium.com. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta på extrastämman, påminns om att i god tid före den 4 februari 2022 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 4 februari 2022.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen av Green Apps Technologies förslag till beslut om riktad nyemission
9. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 10:1
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7: Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 och högst 2 000 000 till att i stället bli lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. Förändringen avser § 4 i Bolagets bolagsordning.

Styrelsen föreslår även att gränserna för antalet aktier förändras från att vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 till att vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Förändringen avser § 5 i Bolagets bolagsordning.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman ger sitt godkännande till den riktade nyemission som föreslagits i Bolagets dotterbolag Green Apps Technologies Europe AB (”GAT”), org.nr 559139-0140, och som beskrivs närmare nedan.

Som i ett led för att utöka sin digitala närvaro samt öka tillväxttakten och förbättra resultatet framöver avser GAT att förvärva 79,3 % av rösterna och 70,0 % av kapitalet i Holistic Health Academy International AB (”HHA”), org.nr 559005-6346. HHA är ett dotterbolag till NOSIUM.

Mot bakgrund av att ett nära samarbete pågått under lång tid mellan GAT och HHA har dessa bolags respektive verkställande direktör presenterat ovan nämnda förslag till förvärv för NOSIUM. Samtliga nu nämnda parter ser detta som ett strategiskt steg i portföljbolagens fortsatta tillväxtresa. NOSIUM förväntar sig att det kommer gå snabbt att utöka och intensifiera de gemensamma online- och tillväxtstrategier som under föregående år skapat tillväxt för både GAT och HHA.

Betalning av aktierna ska enligt förslaget ske dels genom att GAT emitterar 300 000 A-aktier och 300 000 B-aktier till ett värde av 25 SEK per aktie, dels genom att 6 MSEK betalas kontant. Säljarna är NOSIUM AB (publ) och Johanna Bjurström, verkställande direktör och grundare av HHA. Den totala köpeskillingen uppgår således till 21 MSEK.

Betalningen som sker i form av en riktad emission av aktier faller in under 16 kap. aktiebolagslagen med anledning av att såväl Johanna Bjurström som NOSIUM tillhör personkretsen som omfattas. De är båda att betrakta som närstående. Med anledning av att Johanna Bjurström är verkställande direktör i ett annat företag inom samma koncern (HHA) som GAT måste beslutet om emission godkännas av bolagsstämman i GAT. NOSIUM är också att betrakta som närstående, då Johanna Bjurström och Daniel Ehdin, som är verkställande direktör i NOSIUM, tillsammans har ett bestämmande inflytande i NOSIUM. Av samma kapitel följer att beslutet även ska godkännas av bolagsstämman i moderbolaget; i detta fall Bolaget.

Punkt 9. Styrelsen föreslår en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, där varje aktie delas upp i 10 aktier av likadant slag (aktiesplit 10:1).

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Fullständiga förslag gällande beslutspunkterna 7, 8 och 9 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor innan extra bolagsstämman. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nosium.com. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

På Bolagets webbplats finns också ett fullmaktsformulär samt formulär för poströstning. Av formuläret för poströstning finns närmare anvisningar om hur röstning ska ske och när formuläret senast måste vara Bolaget tillhanda.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 713 998, varvid 103 267 antal aktier utgör A-aktier och 2 610 731 antal aktier utgör B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 3 643 401. Varje A-aktie berättigar till 10 röster, varför samtliga A-aktier tillsammans utgör 1 032 670 röster. Varje B-aktie berättigar till 1 röst, varför samtliga B-aktier tillsammans utgör 2 610 731 röster.

Den emission om utgivande 305 555 aktier av slag B som styrelsen den 23 december 2021 fattade beslut om har ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Efter registering härav kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 3 019 553, varvid 103 267 antal aktier utgör A-aktier och 2 916 286 antal aktier utgör B-aktier.

Bolaget innehar inga egna aktier.

______________________

Stockholm i januari 2022

NOSIUM AB (publ)

Styrelsen

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera