1515
Annons
NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2021
Januari - december 2021
 • Intäkterna ökade med 13 % till 1 238 mkr (1 091).
 • Driftöverskottet ökade med 12 % till 912 mkr (817).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 661 mkr (558). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 18 % motsvarande 10,90 kr/stamaktie (9,26).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 642 mkr (263).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 020 mkr (660) vilket motsvarar 35,82 kr/stamaktie (11,12).
 • Årets nettoinvesteringar uppgick till 3 256 mkr (1 164) varav 3 131 mkr (792) avsåg förvärv av fastigheter och 144 mkr (247) avsåg förvärv av aktier i intresseföretag och joint venture.
 • Årets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 522 mkr (271).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,30 kr/stamaktie (3,60) vid två utbetalningstillfällen om vardera 2,15 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 310 mkr (270) vilket är en ökning med 15 %. Föreslagen utdelning per stamaktie motsvarar en ökning på 19 %.
Oktober - december 2021
 • Intäkterna ökade med 21 % till 343 mkr (283).
 • Driftöverskottet ökade med 18 % till 252 mkr (214).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 182 mkr (150). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 20 % motsvarande 2,99 kr/stamaktie (2,49).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 910 mkr (214).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 933 mkr (318) vilket motsvarar 16,77 kr/stamaktie (5,58).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 2 013 mkr (535) varav 2 056 mkr (265) avsåg förvärv av fastigheter och 1 mkr (247) avsåg förvärv av aktier i intresseföretag och joint venture.
 • Kvartalets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 195 mkr (89).

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Förvaltningsresultatet för helåret 2021 uppgick till 10,90 kronor (9,26) per stamaktie, en ökning med 18 procent jämfört med 2020. För sista kvartalet var ökningen 20 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökade förvaltningsresultatet beror till största del på ett större fastighetsbestånd men även på ett större förvaltningsresultat i våra intresseföretag och joint venture.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4,30 kronor (3,60) per stamaktie att utbetalas vid två tillfällen, en ökning med 19 procent. Den totala utdelningen, inkluderat preferensaktiernas utdelning om 2 kronor, med utbetalning fyra gånger per år, uppgår till 50 procent (53) av det utdelningsgrundande resultatet, i enlighet med utdelningspolicyn.

Nya marknader
I fjol etablerade vi Mellansverige som ett eget segment. I år väljer vi att även redovisa Skellefteå som ett eget segment. Genom att Skellefteå-regionen styrs som ett självständigt affärsområde och segment kan vi tillvarata NP3s tillväxtmöjligheter, samt ge ett ökat fokus och förbättrad effektivitet i förvaltningen. Transparensen i fråga om kommande utveckling blir även större som ett eget segment.

Fastighetsvärdet i Skellefteå uppgår på bokslutsdagen till 1,9 miljarder kronor. Snitthyran ligger drygt 10 procent lägre per kvadratmeter jämfört med hela vårt fastighetsbestånd. Om det är någonstans vi ser hur allt går på högvarv så är det i Skellefteå. Anledningen till detta är den gröna omställningen som torde förstärkas ytterligare under den närmaste framtiden. Det är högst troligt att hyresnivåerna följer den utvecklingen. Min tro är att det ska synas i framtida rapporter och resultatutveckling. Den nuvarande tillväxttakten kan sannolikt inte hålla i sig långsiktigt, men jag är övertygad om att det är en marknad som stabiliseras på en ny och högre nivå.

Intjäningsförmåga och nya möjligheter
Intjäningsförmågan för 2022 visar en nivå om 13,13 kronor per stamaktie vilket är en ökning med 27 procent i jämförelse med 2021 års ingång. Transaktionsmarknaden är utmanande, men trots det tillträdde NP3 fastigheter under 2021 för 3,1 miljarder kronor. Till detta investerades över 500 miljoner kronor i projekt. Inför 2022 ser jag fortsatt en utmanande investeringsmarknad men också stora möjligheter. Det är framförallt den starka efterfrågan på lokaler som råder i alla våra regioner, som med högre hyresnivåer ger större möjligheter till lönsamma projekt.

Vår starka position på våra marknader gör att vi även kan räkna in vissa ekonomiska fördelar i transaktioner. Att exempelvis kunna förvärva fastigheter i direkt anslutning till varandra kan ge en bättre markanvändning då bland annat anslutningsvägar och rangerytor går att använda på bättre och effektivare sätt. Vi kan även hitta möjligheter till omflyttningar i den befintliga hyresgästportföljen som ger mer effektiva lokaler till våra hyresgäster men också en högre hyra per kvadratmeter och därigenom en högre intjäning.

Nettouthyrning och värdering
Nettouthyrningen för fjärde kvartalet uppgår till 18 miljoner kronor och för helåret 43 miljoner kronor. Nettouthyrningen är en indikation på den goda efterfrågan som jag nämnt ovan och min tro är att vi kommer se en fortsatt stark efterfrågan.

Under 2021 har externa värderingar av vårt fastighetsbestånd genomförts som genererat värdeförändringar på 1,6 miljarder kronor. Historiskt har våra värdeförändringar till största del varit hänförliga till ett ökat kassaflöde, men under det senaste kvartalet beror värdeförändringen främst på en lägre värderingsyield. Vår värderingsyield har gått från 6,95 till 6,35 procent, vilket även visar på ökad efterfrågan och intresse för lokaler och fastigheter i vår marknad.

Framtid
Min ambition är att NP3 skall nå en fortsatt tillväxt med bibehållna nyckeltal. Tillväxt som skall öka vår intjäning till minskad risk för våra aktieägare och finansiärer.

Vi kommer sannolikt se en högre inflation under en period. Min bedömning är att det kommer röra sig om en mer kortsiktig inflationstendens, givet att världens ekonomier nu åter öppnar upp. Då alla våra hyresavtal är inflationsjusterade eller har årlig uppräkning på våra intäkter kommer en kortsiktig inflationsökning endast påverka NP3 marginellt.

Pandemin har varit utmanande under en lång period. Den är inte över, men den är i en ny fas och mycket tyder på att dess effekter blir allt mer hanterliga. Vi ser med tillförsikt fram emot tider som inte primärt präglas av pandemi utan av framtidstro.

2021 års resultat före skatt uppgick till 2,5 miljarder kronor, motsvarande en avkastning om 45 procent på eget kapital. Vårt långsiktiga substansvärde per aktie ökar med 47 procent. Bakom dessa siffror ligger marknadsfaktorer men också hårt arbete och insatser att vara stolt över, i alla led.

Jag vill återigen passa på att tacka vår personal, våra aktieägare, våra finansiärer och övriga intressentgrupper för det engagemang som ni visat för NP3!

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 08:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera