Annons
Investment AB Öresund: Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman den 20 april 2022

Bakgrund

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund" eller "Bolaget") skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I september 2021 utsågs en valberedning bestående av:
  • Mats Qviberg, representerande Mats Qviberg med familj, valberedningens ordförande
  • Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
  • Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
  • Astrid Ohlin, representerande sig själv

Mats Qviberg representerar den största aktieägaren och är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft löpande kontakt under året.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. En viss förnyelse av styrelsen har eftersträvats. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara sex, dels omval, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Douglas Roos samt nyval av Pär Roosvall. Marcus Storch har avböjt omval.

Pär Roosvall, född 1976, är i dag styrelseordförande och grundare av NFT Ventures. Han är även styrelseordförande i FPG Media AB samt styrelseledamot i bland annat Tessin AB och Paydrive AB. Han har tidigare arbetat inom Bonnier News som Executive Vice President, Chief Consumer and Strategy Officer. Pär Roosvall har bland annat en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Märtha Josefsson föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare):

Magnus Dybeck Oberoende ledamot
Anna Engebretsen Ej oberoende relativt större aktieägare
Märtha Josefsson Oberoende ledamot
Mats Qviberg Ej oberoende relativt större aktieägare
Douglas Roos Oberoende ledamot
Pär Roosvall Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för perioden till och med utgången av årsstämman 2023, skall utgå med 320.000 (310.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 235.000 (225.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor och att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Mårten Asplund att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets, rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Förslag till revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid stämman.

-----

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Bolaget") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på Bolaget i egenskap av börsnoterat. Genom nyval av Pär Roosvall kommer en viss förnyelse av styrelsen att ske. Valberedningen har även eftersträvat att följa Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål och cirka 40 procents andel av det minst företrädda könet i börsbolagsstyrelser bland de stämmovalda ledamöterna. Styrelsen som föreslås vid årsstämman består av två kvinnor och fyra män och andelen kvinnor är 33 procent.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av ledamöterna Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Douglas Roos samt nyval av Pär Roosvall. Marcus Storch har avböjt omval. Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Märtha Josefsson föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Anna Engebretsen och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2022

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2022 klockan 15.45 CET.

 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera