DELÅRSRAPPORT Atvexa AB (publ) 1 september 2019 - 29 februari 2020
  Sammanfattning av det andra kvartalet 2019/2020          
 • Intäkterna steg med 29,7 procent till 460 MSEK (354)
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 13 069 (10 762), en ökning med 21,4 procent
 • Rörelseresultat uppgick till 21 MSEK (7)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 19 MSEK (7)
 • Rörelsemarginal uppgick till 4,6 procent (1,9)*. Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 4,2 procent (1,9)
 • Periodens resultat uppgick till 9 MSEK (5)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till 14 MSEK (5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69 MSEK (14)*. Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 25 MSEK (14)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,72 SEK (0,49)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning 1,15 (0,49)
 • Under perioden genomfördes ett mindre förvärv; Säbyholm Förskolor
Sammanfattning av det första halvåret 2019/2020
 • Intäkterna steg med 34,1 procent till 903 MSEK (673)
 • Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt till 12 897 (10 349), en ökning med 24,6 procent
 • Periodens rörelseresultat uppgick till 15 MSEK (2)* Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till 8 MSEK (2)
 • Periodens rörelsemarginal uppgick till 1,6 procent (0,2)* Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 0,9 procent (0,2)
 • Periodens resultat uppgick till -4 MSEK* (-1). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick periodens resultat till 4 MSEK (-1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92 MSEK* (12). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 7 MSEK (12)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,40 SEK
(-0,06)*. Exklusive effekter av IFRS 16 var resultat per aktie före och efter utspädning 0,29 SEK (-0,06)
 • Under perioden genomfördes tre mindre förvärv; Tyresö Montessoriskola AB, Vikens Montessori AB och Säbyholm Förskolor AB
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Efter perioden så har tre mindre förvärv gjorts
 • Coronapandemin har präglat alla verksamheter i Atvexa, liksom i resten av världen
 • 90 procent av de tillfrågade ledarna har valt att teckna sig i vårt aktiesparprogram

2019/2 2019/2 2018/2 2019/2 2019/2 2018/2 2018/2

0 0 0 0
20 20 019 20 20 019 019
Inkl Exkl Inkl Exkl
IFRS IFRS IFRS IFRS
16 16 16 16
(Belopp i MSEK) dec dec dec sep sep sep sep
-feb -feb -feb -feb -feb -feb -aug
Intäkter 460 460 354 903 903 673 1 494
Rörelseresultat 21 19 7 15 8 2 71
Rörelsemarginal** 4,6% 4,2% 1,9% 1,6% 0,9% 0,2% 4,8%
Justerat 21 19 12 15 8 7 77
rörelseresultat**
Justerad 4,6% 4,2% 3,5% 1,6% 0,9% 1,1% 5,2%
rörelsemarginal**
Periodens resultat 9 14 5 -5 3 -1 48
Soliditet** 17,5% 40,6% 40,6% 17,5% 40,6% 40,6% 40,6%
Antal barn och elever 13 13 10 12 12 10 11
069 069 762 897 897 349 443
Resultat per aktie 0,72 1,15 0,49 -0,40 0,29 -0,06 4,11
före
utspädning (SEK)
Resultat per aktie 0,72 1,15 0,49 -0,40 0,29 -0,06 4,11
efter utspädning (SEK)
Kassaflöde från den 69 25 14 92 7 12 58
löpande verksamheten

*)Föregående års
siffror är inte
omräknad avseende
IFRS16
**) Se
nyckeltalsdefinitioner
på sidorna 28-32

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på de finansiella rapporterna. För att underlätta jämförelsen mot föregående år kommer verksamhetsåret 2019/20 även presenteras justerat för IFRS 16. Detta benämns "Exkl IFRS 16"

 

VD-ORD

Atvexa fortsätter att växa. Det andra kvartalet i vårt räkenskapsår visar en god ökning av intäkter. Till största delen kommer detta från förvärvet av ULNA som gjordes 2019 och nu syns fullt ut i vår rapportering. Vi har även vuxit organiskt genom att starta nya verksamheter i intressanta områden med växande barnkullar.

Vår marginal är fortsatt stabil, andra kvartalets marginal är bättre än föregående år samma tid och för första halvåret är marginalen helt i linje med motsvarande period föregående år exklusive effekterna av IFRS 16.  

Införandet av IFRS 16 innebär att leasingkostnader tas upp som en nyttjandetillgång och leasingskuld i balansräkningen. Då Atvexa hyr merparten av sina lokaler ökar detta balansomslutningen med 1,1 miljard kronor.  Rörelseresultatet påverkas också i och med införandet av IFRS 16 eftersom delar av leasingkostnaderna flyttas från rörelseresultatet till finansnettot. Införandet av IFRS 16 har stor effekt på de finansiella rapporterna men medför ingen förändring i hur vi bedriver vår verksamhet.

Under andra kvartalet har vi genomfört ett mindre förvärv, Säbyholms Förskolor i Upplands Bro. Vi är glada över att även kunna välkomna tre nya verksamheter till Atvexa efter periodens utgång, The Tanto School och Engelska Förskolan Frej i Stockholm samt Vallentuna Internationella Montessoriskola.

Det är glädjande att se vi ser ett fortsatt stort intresse från intressanta och välskötta verksamheter som vill sälja till Atvexa. Det är också en tydlig trend att specialinriktningar såsom Montessori eller olika språk är attraktiva.

Det starka ledarskapet och stora engagemanget vi ser bland våra ledare syns också i att nästan 90 procent av de tillfrågade ledarna valt att teckna sig i vårt aktiesparprogram.

Coronapandemin har präglat alla verksamheter i Atvexa, liksom i resten av världen. I mitten av mars stängdes skolor och förskolor i Norge och Tyskland, vilket vi informerade om i en pressrelease.  Barnpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige, som är Atvexas stora marknad, har i princip samtliga verksamheter varit fortsatt öppna, även om antalet närvarande barn minskat.

Vi har en aktiv krisorganisation som stöttar våra olika verksamheter i de frågeställningar de ställs inför. I det dagliga arbetet på våra förskolor och skolor är det respektive verksamhet som hanterar information, riktlinjer och kommunikation. Alla verksamheter har haft en god beredskap och ett stabilt ledarskap i denna svåra tid och hjälper varandra på ett fantastiskt sätt. Vi känner ett stort ansvar för att skydda våra medarbetare, barn och elevers hälsa och följer naturligtvis myndigheternas råd och rekommendationer. Vi gör allt för att bidra till att minska smittspridningen samtidigt som vi också vill mana till en lugn och sansad hantering. Hur coronapandemin i slutändan kommer att påverka Atvexa är i skrivande stund svårt att sia om, men vi följer utvecklingen löpande både vad som sker i våra respektive kommuner samt hos myndigheter och regering.

Vi har sedan tidigare tillkännagivit att vi planerar ett listbyte för vår aktie till Nasdaq smallcap. Det kommer att ge oss fortsätta finansiella möjligheter att växa och vi hoppas också kunna attrahera många nya aktieägare, både privatpersoner och institutioner. Vårt listbyte planeras ske under andra delen av 2020, men är förstås avhängigt av att aktiemarknaden stabiliserats något.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70

Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019/2020:                                         29 juli 2020

Bokslutskommuniké 2019/2020:                                                            30 oktober 2020

Årsstämma:                                                                                           14 januari 2021                   

Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ). Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 8.00 CET

Om Atvexa AB (publ)

Atvexa äger och förvärvar verksamheter inom förskola och skola. Vi är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, har en stark position på förskolemarknaden i Norge och bedriver en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Vi drivs av en stark övertygelse om att vår värdegrund; olikhet, långsiktighet, öppenhet och nyfikenhet är viktig för att skapa de bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas och att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Atvexagruppen har uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig tillväxt med lönsamhet och kvalitet sedan starten 2009. Verksamheten bedrivs i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland. Atvexa äger 18 självständiga dotterbolag som har starka positioner på sina respektive lokala marknader. I verksamheterna ingår totalt 128 förskolor, 27 skolor och en särskola och cirka 3 300 medarbetare och 13 700 barn och elever.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Atvexa AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Läs mer på www.atvexa.com
Atvexa AB (publ)

Org.nr 556781-4024

Brovägen 9

182 76 Stocksund

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?