1515
Annons
Beowulf: Submission to the Swedish Government

The information contained within this announcement is deemed to constitute inside information as stipulated under the Market Abuse Regulation ("MAR") (EU) No. 596/2014, as incorporated into UK law by the European Union (Withdrawal) Act 2018. Upon the publication of this announcement, this inside information is now considered to be in the public domain.

31 August 2021

Beowulf Mining plc

("Beowulf" or the "Company")

Submission to the Swedish Government

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), the mineral exploration and development company, announces that the Company has submitted concluding comments to the Ministry of Enterprise and Innovation on UNESCO's letter, dated 2 June 2021, regarding the Kallak Iron Ore project ("Kallak").

The letter in full is included in this announcement and makes the following points:
  • The Company's application is comprehensive for this stage of permitting, and the assessment of it, by relevant authorities, is complete;
  • There are no direct effects of Kallak on the Laponian Area ("Laponia");
  • The potential indirect effects are limited and will be dealt with later in the permitting process, of which ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) is seemingly unaware;
  • The fact that operating mines are situated closer to Laponia than Kallak proves that mining does exist without harming Laponia's Outstanding Universal Values;
  • The fact that UNESCO has not, at any time, indicated the requirement for a `buffer zone' around the boundary of Laponia proves that a `buffer zone' has not been deemed necessary;
  • The fact that the Company has already committed to take precautionary measures that will minimize the impact on reindeer husbandry and commits to fully compensate Saami villages; and
  • The possibility for the Government to ascertain that this commitment becomes a precondition for the granting of the Exploitation Concession.

Kurt Budge, Chief Executive Officer of Beowulf, commented:

"The case for Kallak has been made by the Company again and again, technically, legally and in accordance with the prescribed processes for being granted an Exploitation Concession.

"The case has been further strengthened by investments in Norrbotten's burgeoning fossil-free steel making sector, and the essential need for sustainable primary iron ore to feed the supply chain and de-risk projects. 

"Investors in both mines and steel plants in Sweden need transparency and predictability in permitting processes; that's a basic requirement if its assumed capital will be available for both and secure the transition to a Green Economy based on `green infrastructure' and `green steel'.

"It is 9 months since the Swedish Government was criticised by the Constitutional Committee for no visible administrative measures being implemented for almost three years. That clock has now run to 4 years.

"Minister Baylan's has said that a decision on Kallak will be made once UNESCO comments are received; with the acceleration of fossil-free steel making developments in Sweden and the continued need for investment and new jobs in the north of the Country, the timing for that decision is now.

"I look forward to providing further updates to shareholders."

Company's Submission to the Swedish Government:

Regeringen Näringsdepartementet

Yttrande i ärende nr N2017/04553/FÖF, Jokkmokk Iron Mines AB angående ansökan om bearbetnings­koncession för område Kallak nr 1 i Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Jokkmokk Iron Mines (nedan JIMAB eller bolaget) har beretts möjlighet att lämna eventuella synpunkter till Näringsdepartementet med anledning av den tekniska bedömning som har lämnats av ICOMOS and IUCN. I egenskap av ombud för JIMAB får jag anföra följande.

Såsom framgått av handlingarna i ärendet är det närmaste avståndet från den planerade gruvan till Laponia 34 km fågelvägen. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har också uttalat att gruvverksamheten i Kallak inte kommer att innebära någon direkt påverkan på Laponia.

Det är helt uteslutet, och en orimlig uppfattning, att gruvan i sig kan ha någon direkt effekt på världsarvet. Gruvverksamheten kommer inte att vara möjlig att uppfatta inom Laponia.

Den potentiella trafikökningen på befintliga vägar eller järnväg kommer inte heller att bli av sådan omfattning till följd av gruvverksamheten att det kan leda till en indirekt påverkan av betydelse för Laponia, vilket i och för sig är frågor som prövas i ett annat sammanhang.

ICOMOS och IUCN lyfter i sin tekniska bedömning fram att påverkan från gruvan ändå skulle kunna få effekter på rennäringen lokalt, som indirekt skulle kunna påverka värdena i Laponia på ett mer betydande sätt.

Den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen och fördjupade konsekvensanalys gällande påverkan på Laponia visar emellertid att gruvan, med de skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder som planeras, får en begränsad påverkan på rennäringen. I sammanhanget bör det beaktas att den planerade gruvan med drift­anläggningar tar i anspråk 0,5 procent av Jåhkågaska Tjelldes 2 640 km[2] vinterbetesområde. Utredningen beskriver den potentiella påverkan på ett fullständigt sätt och korrekt sätt. Underlaget är tillräckligt för att nu besluta om bearbetningskoncession.

Det faktum att det finns två befintliga gruvor som ligger betydligt närmare Laponia än nu aktuell gruva bekräftar också att det går att bedriva gruvverksamhet utanför Laponia utan att skada världsarvets värden. Det är tydligt, och i viss mån förståeligt, att ICOMOS och IUCN inte har kunskap om hur det svenska miljöprövningssystemet är uppbyggt och det faktum att villkor om försiktighetsmått, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder till skydd för rennäringen är frågor som behandlas i ett senare skede av miljöprövningsprocessen. De verkar också bortse ifrån att ren- och gruvnäring redan samexisterar på flera ställen i Sverige och att det finns goda förutsättningar för en sådan samexistens, inte minst genom väl avvägda skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

Enligt punkt 99 i Unescos egen vägledning ska världsarvets gränser inkludera alla områden som utgör eller bidrar till att säkerställa ett effektivt skydd för "outstanding universal values" och som i övrigt behövs för att behålla områdets funktion/integritet. Det har aldrig hävdats av Unesco att Laponia skulle behöva vara större för att säkerställa världsarvets värden, eller att det skulle behövas en särskild buffertzon kring området. Det tekniska utlåtandet från ICOMOS och IUCN som nu avgetts går således på tvärs mot Unescos tidigare bedömningar av vilket behov det har funnits att skydda områden utanför Laponia för att skydda världsarvet i sig.

Med tanke på det stora avståndet mellan den planerade gruvan och Laponia, samt det faktum att gruvan tar i anspråk ett område som i storlek motsvarar en tusendel av Laponia, måste det vara uppenbart att det finns förutsättningar att utforma och bedriva gruvverksamheten utan att det medför skada av betydelse för världs­arvet.

Den planerade gruvan är Sveriges största kända fyndighet av järnmalm där brytning inte har påbörjats. Fyndigheten har en renhet som i jämförelse med annan järnmalm ger förutsättningar för låg miljöbelastning och lågt klimatavtryck i hela produktionskedjan fram till färdigt stål. SGU har i beslutet om utpekande av riks­intresse angett att fyndigheten är viktig från materialförsörjningssynpunkt och viktig för gruvnäringen ur ett nationellt perspektiv. Gruvan ger förutsättningar att försörja den svenska stålindustrin med järnråvara från Sverige inför den planerade svenska omställningen mot fossilfri ståltillverkning (genom HYBRIT och H2GS).

Det är angeläget, med hänsyn till de oacceptabla förseningarna i handläggningen av ärendet, att det nu ges förutsättningar för JIMAB att kunna planera för den fortsatta prövningen och fullfölja sitt projekt att etablera en gruva för utvinning av järn, eftersom stora investeringar i fossilfri ståltillverkning står för dörren. JIMAB inledde arbetena för en etablering av en gruva i Kallak för 15 år sedan då de inledande prospekteringsarbetena inleddes.

Vid den kommande tillståndsprövningen kommer det att säkerställas att det ställs relevanta och nödvändiga miljökrav vid brytningen. Den planerade gruvan kommer även att ha stora fördelar ur både investerings- och sysselsättningssynpunkt lokalt och regionalt.

Om en gruvverksamhet i Sverige på ska stoppas utifrån hypotetiska resonemang och på vaga grunder, till och med innan det har genomförts en ordentlig miljöprövning, kommer det att få mycket betydande samhälls­konsekvenser. Inte endast för den planerade gruvan, utan för alla verksamheter som ligger inom flera mils avstånd från Laponia som i sig utgör ett mycket betydande område. Det skapar också en osäkerhet om vilka förutsättningar det finns att utveckla samhällsnödvändiga verksamheter i Sverige generellt.

När det gäller avvägningen mellan olika riksintressen har den frågan redan berörts i den skrivelse som upp­rättades av Fröberg & Lundholm advokatbyrå och Mannheimer & Swartling advokatbyrå den 8 november 2019.

Ärendet inleddes genom bolagets ansökan om bearbetningskoncession som lämnades in till Bergsstaten den 25 april 2013 och ärendet är fortfarande inte avgjort. I oktober 2015 rekommenderade Bergsstaten att Regeringen skulle meddela koncession. Bolaget har ingen förskyllan för den tidsutdräkt som uppkommit (se Bolagets skrivelse till regeringen 2018-01-31 där ärendets handläggning beskrivs). Berörda myndigheter har ansett att miljökonsekvensbeskrivningen är fullständig. En framtida miljöbalksprövning kan därutöver förvän­tas ta minst 2-3 år i anspråk.

Det kan inte anses rimligt att prövningen av samhällsviktiga verksamheter ska ta mer än 10 år i anspråk för ett projekt som är angeläget för att kunna tillgodose samhällets behov av högkvalitativ järnmalm.

Regeringen måste nu fatta ett beslut i frågan om Bolaget kan beviljas bearbetningskoncession. JIMAB har uppfyllt minerallagens krav för att beviljas bearbetningskoncession.

JIMAB har åtagit sig att begränsa den eventuella påverkan på rennäringen så långt som möjligt och att kom­pensera berörda samebyar fullt ut. I det arbetet kommer JIMAB att ytterligare sträva efter att nå dialog med berörda samebyar för att tillsammans med dessa säkerställa att gruvverksamhetens eventuella påverkan på rennäringen begränsas så långt som möjligt. Regeringen kan i sitt beslut med stöd av 4 kap. 5 § minerallagen (1991:45) också föreskriva att berörda samebyar vid miljöbalksprövningen ska kompenseras fullt ut för de förlorade värden som uppkommer genom gruvverk-samheten.

JIMAB har även förbundit sig att säkerhetsställa att det blir en miljömässigt hållbar gruva som utvecklas i samarbete med invånarna i Jokkmokks kommun och med övriga berörda intressenter. Det förutsätter att regeringen ger möjlighet för en sådan utveckling.

Stockholm den 27 augusti 2021

JOKKMOKK IRON MINES AB, genom

Magnus Fröberg, Advokat      

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Enquiries:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
Blytheweigh 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecast.

About Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc ("Beowulf" or the "Company") is an exploration and development company, listed on the AIM market of the London Stock Exchange and the Spotlight Exchange in Sweden.

Beowulf's purpose to be a responsible and innovative company that creates value for our shareholders, wider society and the environment, through sustainably producing critical raw materials, which includes iron ore, graphite and base metals, needed for the transition to a Green Economy and to address the Climate Emergency.

The Company's asset portfolio is diversified by commodity, geography and the development stage of its various projects.

The Company's most advanced project is the Kallak iron ore asset in northern Sweden.  A potential 389 million tonne resource which can produce a 'market leading' concentrate of 71.5% iron content and is a potential source of supply for fossil-free steel production in Sweden for decades to come.

Fennoscandian Resources ("Fennoscandian"), a wholly-owned subsidiary, is pursuing a strategy to develop a resource and production base of graphite that can provide security of supply and contribute to Finland's ambitions of achieving battery manufacturing self-sufficiency, focusing on both natural flake graphite production and a Circular Economy/recycling strategy to produce high-value graphite products. The Company is also developing its knowledge in processing and manufacturing value-added graphite products, including anode material for lithium-ion batteries.

Since Fennoscandian was acquired by Beowulf in January 2016, the Company has invested approximately  €2.2 million in graphite exploration, resource development, metallurgical testwork and the assessment of market applications for graphite supplied from its Aitolampi project, including lithium-ion battery applications.

Fennoscandian has recently signed a Memorandum of Understanding ("MoU") with Epsilon Advance Materials Limited ("EAMPL").  The MoU enables Fennoscandian to build its downstream capability, collaborating with a strong and innovative technology/processing partner, and for EAMPL to firmly establish itself in Finland, as a market-entry point for supplying pre-cursor anode material into Europe.  The MoU addresses the development of a strategic processing hub for both natural flake and recycled graphite to be located in Finland.

In addition, a Scoping Study contract for the Aitolampi graphite project has been awarded to AFRY Finland Oy. The purpose of the Scoping Study is to verify the robustness of the work completed by Fennoscandian, and to provide a roadmap for the next project development stage, most likely a Pre-feasibility Study. The output of the Scoping Study will enable Fennoscandian to share information on the Aitolampi project and communicate with the local community and other important stakeholders.

In Kosovo, the Company owns approximately 49.4% of Vardar Minerals ("Vardar"), which is focus on exploration in the Tethyan Belt, a major orogenic metallogenic province for gold and base metals.  Vardar is delivering exciting results for its Mitrovica licence which has several exploration targets, including lead, zinc, copper and gold. It also has the Viti licence which is showing potential for copper-gold porphyry mineralisation. With Beowulf's support, Vardar is focused on making a discovery.

Kallak is the foundation asset of the Company, but with Vardar and Fennoscandian, the Company has many opportunities to grow, each business area displaying strong prospects.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera