1515
Moment Group AB: Kallelse till Extra bolagsstämma den 25 september 2020

Aktieägarna i Moment Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 september 2020, klockan 13:00 i Kungsportshuset, Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 september 2020, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till ia.lindahl@momentgroup.comalternativt via brev till MOMENT GROUP AB (publ), "Extra bolagsstämma", Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. Anmälan ska vara bolaget tillhanda fredagen den 18 september 2020.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 17 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 september 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Moment Group värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på bolagsstämma utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer bolaget att hålla en kort och effektiv bolagsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning samt antalet närvarande icke-aktieägare kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer uppmanar Moment Group alla aktieägare att noga överväga möjligheten att delta via ombud enligt nedan.

Deltagande via ombud

Bolaget uppmanar samtliga aktieägare att delta på stämman via ombud. Den tillfälliga lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 gör det möjligt för bolagets styrelse att besluta om insamling av fullmaktsformulär från aktieägarna även om det inte anges i bolagsordningen. Detta innebär att aktieägare som inte vill delta på stämman personligen kan utfärda en fullmakt till Ia Lindahl som kan representera aktierna på stämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets styrelse avser att samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Komplett fullmaktsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 24 september 2020, klockan 17.00. Vidare instruktioner finns i fullmaktsformuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett enligt instruktionerna ovan även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar via brev till MOMENT GROUP AB (publ), "Extra bolagsstämma", Första Långgatan 3, 413 27 Göteborg. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande
 

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att bolagets CFO, Martin du Hane, utses till ordförande vid stämman eller vid förhinder den person som styrelsen utser.

Val av styrelseledamöter, punkt 7

Styrelsen har mottagit meddelande om att Åsa Knutsson önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att bolagets VD/Koncernchef Otto Drakenberg utses till ny styrelseledamot som ersättare för Åsa Knutsson. Vidare föreslår styrelsen att Hans Thyrén väljs till ny styrelseledamot.

Hans Thyrén är född 1961 och är för närvarande VD tillika aktieägare i Hernö Fastigheter AB som äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Härnösand. Hans är även ägare av Reala Investeringar HT AB som deltar i olika fastighetsprojekt i Stockholm och Köpenhamn. Hans har en bakgrund som finansiell rådgivare, revisor samt mångårig erfarenhet som styrelseledamot och ekonomichef i olika bolag. Hans är tillsammans med NSI Invest AB delägare i Verna Fastigheter AB som innehar 5 400 280 aktier i Moment Group.            

Information om Otto Drakenberg finns sedan tidigare på bolagets webbplats.

För det fall att stämman väljer Otto Drakenberg och Hans Thyrén till nya styrelseledamöter kommer bolagets styrelse att bestå av fyra ledamöter bestående av Johan von Essen (ordförande), Kenneth Engström, Otto Drakenberg och Hans Thyrén.

Bolaget har genom pressmeddelande den 27 augusti 2020 meddelat att bolaget avviker från svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") avseende styrelsens sammansättning. Enligt Koden skall en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Då Hans Thyrén inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare avviker bolagets styrelsesammansättning även fortsättningsvis från Koden. Som tidigare har meddelats motiverar bolaget avvikelsen från Koden med att besked om avgång från styrelseledamöterna Emil Ahlberg och Åsa Knutsson inte vara förväntat och att bolaget i samband med rådande pandemi inte haft möjlighet att hinna utreda möjliga nya kandidater till styrelsen som uppfyller Kodens krav på oberoende.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelse och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman skickas till de aktieägare som begär det. Begäran skickas till bolaget på något av de ovan angivna sätten. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com samt vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

                                                                                  

Göteborg i september 2020

MOMENT GROUP AB (publ)

Styrelsen

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?