1515
Annons
Delårsrapport Q1 2022 för SaveLend Group AB (publ)

SaveLend Group AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2022.

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2022
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,8 MSEK (19,1 MSEK).
 • Justerad EBITDA uppgick till -3,0 MSEK (-0,6 MSEK). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 0,8 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -3,7 MSEK (-0,6 MSEK).
 • EBIT uppgick till -8,1 MSEK ( -2,6 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -8,2 MSEK (-2,9 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 SEK (-0,84 SEK).

Händelser under kvartalet 1 januari - 31 mars

 • SaveLend Group AB stärker koncernledningsgruppen och rekryterar Olle Asplund som Chief Product Officer.
 • SaveLend Group AB ingår avtal om förvärv av Svensk Kreditförmedling AB.
 • SaveLend Group AB genomför en riktad nyemission av 1 760 563 aktier och tillförs ca 15 MSEK.
 • SaveLend Group AB slutför förvärvet av kapital- och kreditförmedlaren Svensk Kreditförmedling AB.

Händelser efter kvartalet

 • SaveLend Group ABs årsredovisning offentliggjordes den 1 april.
 • Erik Penser Bank inleder bevakning av SaveLend Group.
 • Den 26 april hölls årsstämma i SaveLend Group AB.


VD-ord
Nya volymrekord och ökat fokus på lönsamhet

Invasionen av Ukraina lämnar ingen oberörd och har resulterat i en avvaktande och osäker omvärld. Hur detta kommer att slå över tid är för tidigt att säga, men vi vet med säkerhet att det påverkar oss alla.

Kapitalet på plattformen fortsätter att växa
Trots osäkerheten fortsätter kapitalet på vår sparplattform att öka. Vi parerar alltså denna händelse bättre än covid-19, då vi under de inledande månaderna av pandemin hade ett nettoutflöde av kapital. Kapital på plattformen är ett framåtblickande nyckeltal och det är viktigt att det fortsätter att växa samtidigt som vi har en hög investeringsgrad på det insatta kapitalet. Under kvartalet uppgick investeringsgraden för privatspararna i genomsnitt till drygt 93 % och vi är extra nöjda med att ha åstadkommit detta eftersom vi under perioden också nått en ny rekordnotering vad gäller kapital på plattformen, 694 MSEK (301 MSEK).

Krediter som tillgångsslag är mindre volatilt än aktier, men med ökad inflation och höjda räntor som påverkar låntagarnas återbetalningsförmåga finns alltid risken för att kreditförlusterna ökar. För att bättre möta de rådande omständigheterna väljer vi därför att ombalansera kreditutbudet något genom att fokusera vår interna kreditförmedling på krediter med längre löptider. Dessa lån medför en minskad risk för kreditförluster då kreditvärdigheten hos de som beviljas denna typ av lån generellt är högre. Ombalanseringen leder förvisso till något längre intjäningsperiod för oss men den bidrar också med bättre riskspridning för våra sparare och lägre marknadsföringskostnader för anskaffning av lånevolymer. Detta är en av anledningarna till att vi under kvartalet ser ett ökat kapital på sparplattformen, i kombination med något lägre intäkter och kostnader.

Faktureringsplattformen fortsätter att växa och det är en bred bas av mellanstora kunder och partners som driver tillväxten. Antalet fakturatransaktioner uppgick under årets första kvartal till totalt 1 014 961 stycken (391 082 stycken), även detta en rekordnotering.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 29,8 MSEK (19,1 MSEK), vilket är en ökning med 55,9 % jämfört med samma period föregående år men 1,7 % lägre än föregående kvartals rekordnivå. Justerad EBITDA uppgick till -3,0 MSEK.

Skifte av fokus
Med en osäker omvärld vore det enkelt att skylla vår avsaknad av tillväxt i intäkter kvartal över kvartal enbart på omvärldsfaktorer. Jag väljer dock att fokusera på det som ligger i våra egna händer, nämligen vår egen styrning och våra beslut (även om dessa till viss del är en följd av en mer osäker omvärld). Förutom att styra vår interna kreditförmedling mot lån med längre löptider så finns det ytterligare två bakomliggande anledningar till hacket i intäktskurvan, nämligen migreringen av teknikplattformen i Fixura Finland samt omstyrning av verksamheten i Polen. Arbetet med att flytta Fixuras förmedlingsverksamhet till egen teknik var mer komplex än förväntat och under teknikmigreringen valde vi att inte ge ut några nya krediter. I början av kvartalet styrde vi dessutom om verksamheten i Polen till att uteslutande arbeta med extern kreditförmedling och den externa kreditförmedlingen lyckades inte uppväga bortfallet av den egna kreditförmedlingen. Dessa beslut har därför haft en negativ effekt på intäkterna i kvartalet, men vårt fokus har belönats med fortsatt god tillväxt av kapitalet på plattformen och därmed de framtida intäkterna! I april ser vi att vi är tillbaka på tillväxtresan med 22 % högre förmedlad volym än snittet per månad för första kvartalet. Detta drivs av samtliga kreditförmedlare på sparplattformen.

Med det förändrade omvärldsläget kommer vi att prioritera lönsamhet högre än tidigare. Jag bedömer att den löpande verksamheten kommer att generera ett positivt kassaflöde under senare delen av året och att bolagets verksamhet utvecklas i linje med tidigare kommunicerade finansiella mål.

Viktiga framsteg och Europa närmar sig
Självklart har vi även gjort viktiga framsteg under kvartalet, vilka för oss närmare våra finansiella mål. Vi genomförde ett förvärv av Svensk Kreditförmedling AB där migrering av kunderna blir klar efter sommaren. Vårt projekt med att uppgradera
faktureringsplattformen Billecta är nu i princip färdigt, vilket innebär att vi återigen är redo att onboarda större kunder och utveckla nya funktioner, allt detta med fler utvecklarresurser.

Vi förbereder oss för vår fortsatta europaexpansion med sparplattformen och vi passporterade under kvartalet vårt betaltillstånd till 13 marknader i Europa. Tillsammans med verifieringstjänsten från ZignSec och en smidig koppling via Trustly kommer vi under det andra kvartalet att vara redo att ta emot sparare från samtliga dessa länder. Parallellt med detta kommer även Fixura att lanseras som kreditförmedlare på plattformen, med krediter nominerade i euro, och vi har således både utbud och efterfrågan på plats.

Institutionellt kapital fortsätter att öka
Den tredje institutionella aktören har anslutit sig till plattformen och våra riktade säljinsatser börjar nu ge resultat. Vi har ett flertal lovande dialoger avseende kapital till plattformen igång vilket vi förväntar oss kommer att bidra markant den närmaste tiden. Det jag hör i dialogen med potentiella kunder är ett intresse för riskjusterad avkastning och höjden av automation i investeringen.

Den institutionella aktör som jag berättade om i föregående rapport har nu ökat sitt engagemang, och vi har slutit ett investeringsavtal som gör det möjligt för oss att ropa in kapital om det oinvesterade kapitalet på plattformen skulle ta slut. Detta avtal minskar risken markant för att det inte ska finnas pengar tillgängligt när det kommer krediter som behöver finansieras.

Segmentsredovisning
Från och med denna rapport delar vi upp vår redovisning efter två segment, sparplattformen och faktureringsplattformen. Detta tillsammans med våra två huvudsakliga nyckeltal, kapital på sparplattformen och antal hanterade fakturatransaktioner, ska göra det ännu lättare att följa vår tillväxtresa.

Bussen är nästan full
Vi lyckades rekrytera Olle Asplund som CPO och han kommer med sin extensiva erfarenhet av de finansiella regelverk vi arbetar med att bli en enormt viktig kugge i såväl expansionsresan som i utvecklingen av nya produkter.

Med de rekryteringar som är genomförda under kvartalet är SaveLend Groups buss i det närmaste fulltalig. Som Jim Collins skriver i sin fantastiska bok, Good to Great, så är det viktiga att först få den rätta personalen ombord ("get the right people on the bus") innan man klurar ut vart bussen ska åka. Det känns fantastiskt att ha både riktningen utstakad och rätt personer ombord.

Några fler medarbetare tillträder de närmaste kvartalen, men vi har inte haft så få annonser ute på över ett år som vi har nu. Detta innebär att organisationen har nått en hög mognadsgrad på kort tid. Det kommer självklart ta lite tid innan alla nya kollegor börjar leverera på sin fulla kapacitet, men vi kommer att se personalkostnaderna börja stabilisera sig under kommande kvartal. Det är en ynnest att få arbeta med mina kollegor dagligen och som ledare är jag väldigt nöjd med personalsammansättningen och trygg i de finansiella mål vi arbetar mot att överträffa.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera